Teksti suurus:

Noortekeskuse teenuse ja ülelinnaliste noorsootöö programmide korraldamine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2014, 21

Noortekeskuse teenuse ja ülelinnaliste noorsootöö programmide korraldamine

Vastu võetud 12.06.2014 nr 21
jõustumine 01.10.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja noorsootöö seaduse § 8 p 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2010 määruse nr 38 „Tallinna Spordi- ja Noorsooameti põhimäärus” § 5 p-ga 2 ja § 6 lg 1 p-ga 1.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib noortekeskuse teenuse ja ülelinnaliste noorsootöö programmide korraldamist (edaspidi koos noorsootöö teenused) Tallinnas, määrates kindlaks Tallinna Spordi- ja Noorsooameti (edaspidi amet) ja linnaosade valitsuste ülesanded noorsootöö teenuste korraldamisel ning noorsootöö teenuste osutamise nõuded.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avatud noorsootöö meetod - noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise viis, seadmata eeltingimusi nende tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele. Meetod hõlmab muu hulgas noorte omaalgatuse toetamist ja kaasamist; juhendatud arendava tegevuse võimaldamist sobival kodu-, töö- ja koolivälisel ajal; noorte vajaduste väljaselgitamist, noorteinfo jagamist ja esmatasandi nõustamist;
  2) avatud noorteruum - noortekeskuse ruum, mida saavad tasuta kasutada kõik noored ning kus noorsootöötaja saab luua vahetu kontakti noorega;
  3) hõivamata noor - noor, kes ei õpi, tööta ega osale koolitusel;
  4) mobiilne noorsootöö - mobiilset noorsootööd käsitletakse ülelinnalise noorsootöö programmina, mis hõlmab tööd noorte kogunemiskohtades ja tänavatel, teavitamist, nõustamist individuaalselt ja rühmas, keskendudes probleemide lahendamisele ja sotsiaalsete oskuste õppimisele, ning võrgustikutööd riskikäitumisega noorte seisukohast oluliste institutsioonide vahel;
  5) noorteinfo - noortele suunatud info, mis on noorele abiks otsuste tegemisel või teguviisi valikul. Noorteinfo eesmärk on suurendada noore valikuvõimalusi, pakkudes teavet ja hõlbustades noore iseseisvaid valikuid elu korraldamisel;
  6) noortekeskus - linnaosa valitsuse hallatav noorsootööasutus või linnaosa valitsuse hallatava vaba aja, noorsootöö- või kultuuriasutuse struktuuriüksus, mis osutab noortekeskuse teenust ja lähtub oma töös avatud noorsootöö meetodist ning mille nimetuses sisaldub sõna noortekeskus;
  7) noortekeskuse teenus - noortele suunatud teenus, mida osutavad linnaosade valitsused noortekeskuste kaudu. Teenust osutatakse põhiliselt avatud noorsootöö meetodil, sh läbi avatud noorteruumi, lähtudes linna noorsootöö arengukava eesmärkidest ning piirkonna noorte huvidest ja vajadustest. Teenusega tagatakse noortele vaba aja sisustamiseks sobiv keskkond ning osalus- ja eneseteostusvõimalus;
  8) ülelinnaline noorsootöö programm − ameti korraldatav ülelinnaline teenus, mis koosneb mitteformaalse õppe tegevustest. Programmi elluviimisel lähtutakse noorte vajadustest ning täidetakse noorsootöö arengukavas seatud eesmärke. Programmi rakendatakse koostöös noortekeskuste ning teiste partneritega pikema aja vältel.

§ 3.   Noorsootöö teenuste korraldamine

  (1) Noortekeskuse teenust osutavad linnaosade valitsused noortekeskuste kaudu. Igas linnaosas osutab teenust vähemalt üks noortekeskus.

  (2) Ülelinnalisi noorsootöö programme (edaspidi programmid) korraldab amet, tehes nende elluviimisel koostööd noortekeskustega.

  (3) Noortekeskuse teenuse osutamiseks vajalikud ressursid planeerivad linnaosade valitsused oma eelarvesse. Programmide rahastamine nähakse ette ameti eelarves.

  (4) Määruse täitmist kontrollib ja analüüsib amet.

§ 4.   Noorsootöö teenuste eesmärk ja sihtrühm

  (1) Noorsootöö teenuste eesmärk on luua noortele arengu ja eneseteostuse võimalused ning kaasav keskkond vaba aja sisustamiseks.

  (2) Noorsootöö teenuste osutamisel lähtutakse:
  1) avatud noorsootöö meetodist;
  2) noorte vajadustest ja huvidest;
  3) ühiskonnas toimuvatest muutustest või trendidest, sh riiklikest noortevaldkonna suunistest;
  4) linnas kehtivatest õigusaktidest ja noorsootöö arengudokumentidest.

  (3) Noorsootöö teenuste sihtrühm on noored vanuses 7-26 eluaastat. Prioriteetne sihtrühm on noored vanuses 14-26 eluaastat, sh hõivamata noored.

§ 5.   Noorsootöö teenuste sisu

  (1) Noortekeskuse teenus peab tagama:
  1) sobiva keskkonna vaba aja sisustamiseks: turvalise, korras, nüüdisaegsete infotehnoloogiliste vahenditega ja hästi ligipääsetava avatud noorteruumi;
  2) vahetu kontakti noorsootöötajaga, kes suhtleb noortega aktiivselt ning pöörab oma töös erilist tähelepanu noorte kaasamisele ja omaalgatuse toetamisele;
  3) võimaluse osaleda üritustel, projektides ja huvitegevuses, mis toetavad noorte omaalgatust, ennetustööd, tööturule sisenemist, loovust, osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust ning mida viiakse läbi eesmärgistatult ja kasutades mitteformaalse õppe meetodeid;
  4) noorteinfo vahendamise ning esmatasandi nõustamise;
  5) koolivaheaja tegevused;
  6) linnalaagrid;
  7) võimaluse kasutada noortekeskuse ruume ja vahendeid.

  (2) Programmid peavad tagama:
  1) mobiilse noorsootöö elluviimise linnaosades;
  2) noorteinfo kogumise ja vahendamise ning Tallinna noorteinfo portaali haldamise;
  3) mitteformaalse õppe tegevusi, mis toetavad noorte omaalgatust, ennetustööd, tööturule sisenemist, loovust, osalust, ettevõtlikkust ja vabatahtlikku tegevust;
  4) välisprojektide algatamise ja koordineerimise ning neis osalemise;
  5) ülelinnaliste ürituste korraldamise noorsootöö valdkonnas.

§ 6.   Noorsootöö teenuste osutamise nõuded

  (1) Noortekeskus, sh avatud noorteruum, on sihtrühmale avatud vähemalt 1400 tundi aastas.

  (2) Koolivaheajal (sügis- ja kevadvaheaeg) on noortekeskus, sh avatud noorteruum, avatud kuuel päeval nädalas vähemalt seitse tundi päevas.

  (3) Noortekeskuses töötavate noorsootöö kõrghariduse või noorsootöötaja kutsega noorsootöötajate arv on järgmine:
  1) vähemalt 3 täiskohaga noorsootöötajat kuni 300 m2 pindalaga noortekeskuses;
  2) vähemalt 4,5 täiskohaga noorsootöötajat üle 300 m2 pindalaga noortekeskuses.

  (4) Ühe noorsootöötaja kohta külastatakse noortekeskust vähemalt 2000 korda aastas.

  (5) Noortekeskuse noorsootöötajad aitavad kaasa programmide rakendamisele oma linnaosas.

  (6) Noortekeskustel on ühesuguse ülesehitusega veebilehed, mis on loodud Tallinna veebisüsteemis ning mida uuendatakse operatiivselt.

  (7) Amet tagab mobiilse noorsootöö vähemalt 5000-tunnises mahus aastas.

  (8) Amet viib ellu vähemalt kaks mitteformaalse õppe programmi aastas.

  (9) Programmide kaudu tagatakse vähemalt 25 000 kontakti noortega aastas.

  (10) Programmide korraldamiseks töötab ametis vähemalt 12 täiskohaga spetsialisti, kellest 7 on spetsialiseerunud noorteinfo tööle ja mobiilsele noorsootööle.

  (11) Noorsootöö teenuste tegevustest vähemalt 50% on suunatud noortele vanuses 14-26 eluaastat.

§ 7.   Noorsootöö teenuste arendamine ja nende kohta tagasiside kogumine

  (1) Noorsootöö teenuste osutaja kogub regulaarselt tagasisidet, mida analüüsitakse.

  (2) Noortekeskuse külastused fikseeritakse ja sisestatakse vastavasse andmebaasi.

  (3) Noortekeskus kogub ja koondab noortekeskuse teenust puudutavat statistikat ning koostab aruandeid ameti nõuete kohaselt.

  (4) Noortekeskus esitab oma järgneva aasta prioriteedid ja tegevuskava (kuude kaupa) kooskõlastamiseks linnaosa valitsusele ning linnaosa valitsus kooskõlastab need ametiga hiljemalt 10. novembriks.

  (5) Iga kolme aasta tagant hinnatakse ameti eestvedamisel noortekeskuse teenuse kvaliteeti.

  (6) Amet esitab linnavalitsusele eelneva aasta noortekeskuse teenuse osutamise tegevusaruande hiljemalt 1. märtsiks koos linnaosa valitsusele esitatavate noortekeskuse teenuse parandamise ettepanekutega.

  (7) Amet kogub ja koondab programme puudutavat statistikat ja koostab vastavaid aruandeid.

§ 8.   Ameti ülesanded

  Noorsootöö teenuste korraldamiseks amet:
  1) planeerib ja korraldab õigusaktide väljatöötamise ja muutmise;
  2) arendab noorsootöö teenuseid ja korraldab kvaliteedi hindamise;
  3) ülelinnaliselt kogub, koondab ja analüüsib statistikat;
  4) kontrollib ja analüüsib noortekeskuse teenuse korraldamist, teeb ettepanekuid linnaosade valitsustele noortekeskuse teenuse parendamiseks ja muutuste kavandamiseks;
  5) korraldab noorsootöötajatele seminare, teabepäevi, ümarlaudu ja koolitusi;
  6) algatab, koordineerib ja korraldab programme, kaasates nendesse noortekeskusi;
  7) taotleb rahastust arendamiseks riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest;
  8) esindab Tallinna linna noortekeskustega seotud katuseorganisatsioonides ja võrgustikes;
  9) algatab ja tellib vajalikke uuringuid;
  10) kooskõlastab noortekeskuste hinnakirjad, prioriteedid, tegevuskava ning välisprojektid;
  11) nõustab vajaduse korral noortekeskusi eelarve koostamisel;
  12) koondab teabe Tallinna noorteinfo portaali;
  13) teeb koostööd linnaosade valitsustega.

§ 9.   Linnaosa valitsuse ülesanded

  Noortekeskuse teenuse korraldamiseks linnaosa valitsus:
  1) töötab välja linnaosa noortekeskus(t)e arengukava, lähtudes Tallinna arengukavast, Tallinna noorsootöö arengukavast ning noortekeskuse teenust puudutavatest õigusaktidest;
  2) korraldab linnaosas noortekeskuse teenuse nõuetekohase osutamise ja planeerib selleks eelarvesse vajalikud ressursid;
  3) kogub ja koondab noortekeskuse teenust puudutavat statistikat ameti nõuete kohaselt ning edastab andmed ametile;
  4) tagab noortekeskuse osalemise programmides ning võimaldab nende läbiviimiseks kasutada noortekeskuse ruume ja inventari;
  5) teeb ametile ettepanekuid programmide parendamiseks ja muutuste kavandamiseks;
  6) tagab noortekeskuse noorsootöötajate osalemise ameti korraldatavatel teabepäevadel, koolitustel, seminaridel ja kvaliteedihindamisel;
  7) kooskõlastab ametiga noortekeskuse teenusega seonduvad hinnakirjad;
  8) kooskõlastab välisprojektikavad ametiga;
  9) teeb noortekeskuse teenuse osutamisel koostööd ameti ja teiste organisatsioonidega;
  10) teostab hallatavas noortekeskuses järelevalvet noortekeskuse teenuse ja kvaliteedi üle;
  11) koordineerib piirkondlikku võrgustikutööd ning kaasab võrgustikku noortekeskuse esindaja ja vajaduse korral ameti esindaja.

§ 10.   Koostöö ameti ja linnaosa valitsuse vahel

  (1) Koostöö korraldamiseks ja info vahetamiseks toimuvad ameti ja linnaosa valitsuse esindajate vahel regulaarsed töökohtumised.

  (2) Ameti ja linnaosa valitsuse vahel noorsootöö teenuste korraldamisega seoses tekkivaid vaidlusi lahendab linnavalitsus.

§ 11.   Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 3 lg 2 ja § 6 lg 10 jõustuvad 1. jaanuaril 2015.

  (2) Määrus jõustub 1. oktoobril 2014.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json