Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" ja teiste teeseadusega seonduvate linnavalitsuse määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2015, 1

Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruse nr 28 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" ja teiste teeseadusega seonduvate linnavalitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 10.06.2015 nr 21

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 31 p 3,  kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 ja § 30 lg 1 p 4, liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 186 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" §-ga 1.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 13. juuni 2012 määruses nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas"

1) preambulist jäetakse välja sõnad „ja teeseaduse § 25 lg 3";

2) paragrahvis 1 asendatakse sõna „mootorsõidukite" sõnaga „sõidukite";

3) määrust täiendatakse paragrahviga 31 järgmises sõnastuses:

„§ 31.  Jalgrataste, minimopeedide ja loomveokite liikluse korraldamine jalakäijate alas

Tallinna Transpordiametil on õigus jalakäijate ohutuse tagamiseks piirata liikluskorraldusvahenditega käesoleva määruse §-s 2 lg 2 nimetatud jalakäijate alal lisaks mootorsõidukite liiklemiskeelule ka jalgrataste, minimopeedide ja loomveokite liiklust ning parkimist."

§ 2.   Alljärgnevates Tallinna Linnavalitsuse määrustes tehakse järgmised muudatused:

1) Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2013 määruse nr 181 „Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas" preambulast jäetakse välja sõnad „teeseaduse § 25 lg 3";   

2) Tallinna Linnavalitsuse 18. detsembri 2013 määruse nr 180 „Mootorsõidukite õppesõidu korraldus Tallinnas" preambulast jäetakse välja sõnad „teeseaduse § 25 lg 3";

3) Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 määruse nr 125 „Tallinna linnas ohtlike veostega sõidukite liikluse piiramine" preambulast jäetakse välja sõnad „teeseaduse § 25 lg 3";

4) Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" preambulas asendatakse sõnad „liiklusseaduse § 6 lg 4, § 12 lg 1, teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, § 36 lg 1, § 37 lg 1 p 5" sõnadega „liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg-te 3 ja 4 ja § 12 lg 1".

§ 3.   Määruse § 2 jõustub 1. juulil 2015.

Taavi Aas
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json