HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tammiste Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Sauga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2015, 8

Tammiste Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 02.06.2015 nr 8
jõustumine 01.09.2015

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Sauga Vallavolikogu 20.04.2009 määruse nr 18 „Sauga valla hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ § 2 lg 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Lasteasutuse nimetus

  Tammiste Lasteaed (edaspidi lasteasutus).

§ 2.   Lasteasutuse asukoht

  Kellukese tee 5, Tammiste küla, Sauga vald, 85009 Pärnumaa.

§ 3.   Lasteasutuse liik ja haldusala

  (1) Lasteasutus on Sauga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaallasteaed.

  (2) Lasteasutus juhindub oma tegevuses riigi ja Sauga valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Lasteasutusse vastuvõtmine

  Laste lasteasutusse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist reguleerib vallavalitsuse kehtestatud kord.

§ 5.   Struktuur

  (1) Lasteasutuses töötab viis rühma. Lasteasutuses on sõime- ja lasteaiarühmad.

  (2) Lasteasutuse direktor moodustab sõime- ja lasteaiarühmad koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lõigete 2 ja 3 alusel ja lähtudes Sauga valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise korrast.

  (3) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanem). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

  (4) Vallavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega. Erivajadustega laps võetakse sobitusrühma vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §-s 50 nimetatud nõustamiskomisjoni soovitusel.

  (5) Lasteasutuse lapse arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks tehakse koostööd kolme osapoole vahel:
  1) pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad õpetajad, direktor, õppealajuhataja ning teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud (edaspidi pedagoogid);
  2) lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad;
  3) hoolekogu, kuhu kuuluvad iga rühma vanemate esindaja, vallavalitsuse esindaja ning õpetajate esindaja.

§ 6.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Lasteasutusel on ovaalse kuju ja oma nimetusega pitsat.

  (2) Lasteasutusel on kahe tammetõru kujutisega logo.

  (3) Lasteasutusel on kodulehekülg www.tammistelasteaed.ee.

§ 7.   Põhimääruse muutmise kord

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub Sauga Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) sätestatud korras.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 8.   Õppekava

  (1) Lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (4) Lasteasutusel on oma tegevus- ja päevakava, mille kinnitab direktor.

§ 9.   Lasteasutuse lahtiolekuajad

  (1) Lasteasutuse lahtiolekuajad otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

  (2) Suveperioodil ning/või jõulude ja aastavahetuse perioodil ühendatakse rühmi ja vajaduse korral suletakse lasteasutus laste vähesuse või remondi tõttu.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 10.   Lapsed

  (1) Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale, eakohasele päevakavale ja pedagoogide igakülgsele abile ning toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Lastel on kohustus:
  1) hoida kultuuriväärtusi ja elukeskkonda;
  2) kinni pidada väärika käitumise tavadest ja järgida elu- ja õpikoha reegleid ning käituda kaasinimestega lugupidavalt.

§ 11.   Vanemad

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ka ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral hoolekogu, direktori, vallavalitsuse poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama lasteasutuse kodukorrast, päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
  3) teavitama õpetajat või direktorit lapse puudumisest;
  4) tasuma õigeaegselt lapse toidukulu ja osalustasu vallavolikogu kehtestatud määras ja korras.

4. peatükk ÕPETAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.   Personal

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja lasteasutuse majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Personali koosseisu kinnitab ja vajadusel muudab lasteasutuse direktor, arvestades Sauga valla eelarves lasteasutuse ülalpidamiseks kavandatud eelarvet. Personali koosseisu muutmise korral esitab lasteasutuse direktor taotluse vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

  (3) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteasutuse direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (4) Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on plaanida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja vallavalitusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 13.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Personali ülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse ja lasteasutuse töökorralduse reeglite, ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Personal loob lasteasutuses tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse elu ja tervise eest tema lasteasutuses viibimise ajal.

  (3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (4) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

5. peatükk JUHTIMINE 

§ 14.   Direktor

  (1) Lasteasutuse tööd juhib direktor.

  (2) Lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (3) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (4) Lasteasutuse direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

  (5) Lasteasutuse direktor on töölepingu kehtivuse ajal lasteasutuse seadusjärgne esindaja.

  (6) Lasteasutuse direktor:
  1) kannab vastutust lasteasutuse arengu ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) korraldab lasteasutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilitamise eest;
  3) kord aastas esitab vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, teatab kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  4) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  5) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab või lõpetab personali töölepingud;
  6) kinnitab lasteasutuse struktuuri ja töö tasustamise alused;
  7) annab oma pädevuse piires lasteasutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) täidab muid õigus- ja haldusaktide ning töölepinguga (sh ametijuhendiga) talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

  (7) Lasteasutuse direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

§ 15.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

  (3) Hoolekoguliikmete valimine ja volituse kestvus:
  1) õpetajate esindaja valib lasteasutuse pedagoogiline nõukogu;
  2) rühma vanemate esindaja valib iga õppeaasta algul rühma vanemate koosolek;
  3) valla esindaja määrab vallavolikogu;
  4) hoolekogu koosseisu esitab vallavalitsusele kinnitamiseks lasteasutuse direktor kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates;
  5) hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Hoolekogu pädevus:
  1) kuulab ära direktori aruande õppe-kasvatustööst ja majandamisest;
  2) annab lasteasutuse direktorile ja vallavalitsusele soovitusi eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite kasutamiseks;
  3) teeb lasteasutuse direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) kinnitab lasteasutuse kodukorra;
  5) osaleb oma esindaja kaudu lasteasutuse direktori vabale ametikohale korraldatud konkursi komisjoni töös;
  6) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  7) o tsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (5) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (6) Hoolekogu töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (7) Hoolekogul on õigus saada lasteasutuse direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

6. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ASJAAJAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 16.   Lasteasutuse vara

  (1) Lasteasutuse vara moodustavad vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hoone, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteasutus kasutab, valdab ja käsutab tema valduses ja kasutuses olevat vara vallavolikogu kehtestatud korras ning lasteasutuse tegevuse eesmärkidest ja ülesannetest lähtuvalt.

§ 17.   Finantseerimine, asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteasutusel on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu, ja oma pangakonto.

  (2) Lasteasutuse rahastamine toimub:
  1) riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest;
  2) vanemate poolt kaetavast osast;
  3) annetustest.

  (3) Lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulud katavad osaliselt vanemad. Vanema poolt kaetava osa määra kehtestab vallavolikogu.

  (4) Lasteasutusel on õigus osutada tasulisi teenuseid, teenustest saadav tulu laekub lasteaia eelarvesse.

  (5) Lasteasutuse tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (6) Lasteasutuse raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsus koos lasteasutuse direktoriga vastavalt riigi ning Sauga valla õigus- ja haldusaktidele. Lasteasutus esitab aruandeid riigi ja Sauga valla õigusaktidega kehtestatud korras.

  (7) Lasteasutus täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 18.   Järelevalve

  (1) Haldusjärelevalvet lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Pärnu maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet lasteasutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 19.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Lasteasutuse korraldab ja kujundab ümber või selle tegevuse lõpetab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul. Lasteasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

§ 20.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sauga Vallavolikogu 09.06.2010. a määrus nr 1 „Tammiste Lasteaia põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2015.

Priit Ruut
Vallavanem

Anne Annus
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json