EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Hooajalise müügi korraldamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2015, 32

Hooajalise müügi korraldamine

Vastu võetud 10.06.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 1 ja lõike 2, kaubandustegevuse seaduse § 14 lõike 2, lõike 3 ja lõike 4 punkti 3 ja punkti 4, § 19, teeseaduse § 36 lõike 1 punkti 2 ja punkti 3 ning tulenevalt avalikust huvist.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib kaubandustegevuse seaduse alusel müügikoha hooajalise laiendamise ja hooajalise müügikoha paigaldamise kooskõlastamist ning määrab Narva-Jõesuu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) siseselt ülesannete jaotuse ja menetlustähtajad. Määruses sätestatut ei kohaldata ehitise püstitamisele ehitusseadustiku tähenduses ja müügikohtade paigaldamisele avalikel üritustel.

  (2) Narva-Jõesuu linna omandis oleva maa või tänava kasutamise eest tasu ei võeta, kui linnavalitsuse või linnavolikogu õigusaktis ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Hooajalise müügikoha laiendamise ja müügikoha paigaldamise taotluse kooskõlastavad linnasekretär, linnaarhitekt, ehitusspetsialist, maakorraldaja ja keskkonna-korrakaitse spetsialist.

  (4) Käesolev kord ei reguleeri hooajalise müügikoha laiendamist eraomandis oleva kinnistu piires.

§ 2.   Mõisted

  Määruses käsitletakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) müügikoha hooajaline laiendus on kaupluse, teenindus- või toitlustusettevõtte tegevuse hooajaliseks laiendamiseks väljapoole siseruume selle vahetus läheduses eraldatud alal asuv müügikoht, mis koos kaupluse, teenindus- või toitlustusettevõttega moodustab ühe müügikoha;
  2) hooajaline müügikoht on tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas asuv tegevuskoht, kus kauba või teenuse müük toimub piiritletud alal ning on ajaliselt kindlaks määratud, s.h kandekaubandus, kus kauba pakkumine toimub kandelaualt, kandekastist, kandekorvist jne;
  3) müügikoha inventar on telk, kauplemiseks kohandatud sõiduk või järelhaagis, ratastel müügilett, kaubandusliku teabe tahvel, müügiriiul, müügistange, lauad/toolid, prügikast, päevavari, markiis, jahutus- ja külmutusseade, piire, valgusti, taimestus, üüritavad atraktsioonid jms;
  4) piire - lilleurnid, aiad, taiesed ja muud linnapilti sobivad linnakujunduselemendid, mis eraldavad müügikoha hooajalise laienduse või hooajalise müügikoha ülejäänud alast;
  5) hooaeg on kaupleja määratud aeg kestvusega kuni 6 kuud kalendriaastas, kui ta vahetult ajutises müügikohas või müügikoha hooajalisel laiendusel pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.

2. peatükk MÜÜGIKOHA HOOAJALINE LAIENDAMINE 

§ 3.   Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastuse taotlemine

  (1) Müügikoha hooajalise laiendamise kooskõlastamiseks esitab kaupleja linnavalitsusele taotluse (näidis Lisa 1), mis sisaldab järgmised andmed:
  1) kaupleja nimi, registrikood, kontaktandmed;
  2) müügikoha, kuhu soovitakse hooajalist laiendamist, nimi ja asukoht;
  3) hooajalise laienduse paigaldamise hooajad ja ajavahemik.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) hooajalise laienduse kujundus: asendiplaan koos laienduse mõõtmetega, hooajalise laienduse vaated, kasutatava inventari kirjeldus koos mõõtmetega või fotonäidised või eskiisjoonis;
  2) koopia dokumendist maa kasutamise õigusliku aluse kohta, kui maa omanikuks ei ole Narva-Jõesuu linn.

  (3) Kaupleja saab taotleda toitlustusettevõtte hooajalise laienduse kooskõlastamist ainult siis, kui toitlustusettevõte on tunnustatud toiduseaduse kohaselt Veterinaar- ja Toiduameti poolt.

§ 4.   Hooajalise laienduse kooskõlastamine

  (1) Hooajaline laiendus kooskõlastatakse kuni kolmeks hooajaks.

  (2) Kooskõlastamine otsustatakse nõuetekohaselt vormistatud taotluse laekumise päevast 10 tööpäeva jooksul.

  (3) Hooajalise laienduse kooskõlastuses märgitakse:
  1) kaupleja nimi;
  2) müügikoha nimi ja asukoht;
  3) hooajalise laienduse asukoht ja mõõtmed;
  4) paigaldatav inventar;
  5) hooajalise laienduse paigaldamise hooaeg ja ajavahemik;
  6) kauplemisaeg hooajalisel laiendusel;
  7) muud tingimused.

  (4) Kooskõlastamise järel tagastatakse kauplejale kooskõlastusmärgetega asendiplaani. Kooskõlastusmärgetega asendiplaan peab asuma tegevuskohas ning müüja on kohustatud esitama selle kontrollijatele esimesel nõudmisel.

  (5) Hooajaline laiendus tuleb sulgeda hiljemalt kell 24.00. Ööl vastu reedet ja laupäeva tuleb hooajaline laiendus sulgeda hiljemalt kell 01.30.

  (6) Kooskõlastuse andjal on õigus piirata täiendavalt hooajalise laienduse kauplemisaega, kui klientide käitumine hooajalisel laiendusel häirib või seab ohtu teisi isikuid või tekitab teisi isikuid oluliselt häirivat müra.

§ 5.   Hooajalisele laiendusele esitatavad nõuded

  (1) Hooajaline laiendamine peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) kaubandustegevus ei tohi häirida jalakäijate ega mootorsõidukite liiklust;
  2) kaubandustegevus (sh müra) ei tohi häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi;
  3) peab sobima kokku ümbrusega, olema hooldatud, korrastatud ja esteetilise välimusega;
  4) nähtavas kohas ei tohi hoida tühja taarat (kaubakaste);
  5) kohustuslik kasutada prügiurni või -konteinerit ning tagada selle korrashoid ja regulaarne tühjendamine.

  (2) Kaupluse tegevuse hooajalisel laiendamisel on lubatud kaubelda kaupluses müüdava

§ 6.   Hooajalise laienduse kooskõlastuse muutmine

  Hooajalise laienduse kooskõlastust võib muuta:
  1) kaupleja kirjalikul taotlusel;
  2) kui ilmnevad kooskõlastuse tingimusi muutmist vajavad, sealhulgas käesoleva määruse § 4 lõikes 6 nimetatud asjaolud.

§ 7.   Hooajalise laienduse kooskõlastamisest keeldumine

  (1) Hooajalise laienduse kooskõlastamisest võib keelduda eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) puuduvad käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud dokumendid või esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ning kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) tegevus hooajalisel laiendusel võib häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi;
  3) hooajaline laiendus ei sobi taotletud asukohta;
  4) hooajaline laiendus on vastuolus muude õigusaktidega;
  5) kaupleja on esitanud taotluses või sellele lisatud dokumentides valeandmeid;
  6) kaupleja on rikkunud eelmisel hooajal hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi ning on jätnud rikkumise määratud tähtajaks kõrvaldamata.

  (2) Kooskõlastamisest keeldumine otsustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 8.   Hooajalise laienduse kooskõlastuse kehtetuks tunnistamine

  Hooajalise laienduse kooskõlastuse võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja on teatanud kirjalikult tegevuse lõpetamisest hooajalisel laiendusel;
  2) kaupleja ei täida hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi või käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

3. peatükk HOOAJALINE MÜÜGIKOHT 

§ 9.   Hooajalise müügikoha paigaldamise kooskõlastamise taotlemine

  (1) Narva-Jõesuu linna omandis olevale maale või tänavale hooajalise müügikoha paigaldamiseks kooskõlastuse saamiseks esitab kaupleja linnavalitsusele taotluse (näidis Lisa 2), mis sisaldab järgmised andmed:
  1) kaupleja nimi, registrikood, kontaktandmed;
  2) hooajalise müügikoha asukoht või kandekaubanduse korral marsruut;
  3) hooajalise müügikoha paigaldamise ajavahemik;
  4) paigaldatava müügiinventari loetelu;
  5) müüdavate kaupade või teenuste loetelu.

  (2) Taotlusele lisatakse hooajalise müügikoha asendiplaan koos mõõtmetega ja müügikoha foto või eskiisjoonis.

§ 10.   Hooajalise müügikoha kooskõlastamine

  (1) Hooajalise müügikoha paigaldamiseks kooskõlastuse andmine otsustatakse nõuetekohaselt vormistatud taotluse laekumise päevast 10 tööpäeva jooksul.

  (2) Hooajalise müügikoha kooskõlastuses märgitakse:
  1) kaupleja nimi;
  2) hooajalise müügikoha asukoht või kandekaubanduse korral marsruut;
  3) paigaldatav inventar;
  4) hooajalise müügikoha paigaldamise ajavahemik;
  5) müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) muud tingimused.

  (3) Kooskõlastamise järel tagastatakse kauplejale kooskõlastusmärgetega asendiplaani. Kooskõlastusmärgetega asendiplaan peab asuma müügikohas ning müüja on kohustatud esitama selle kontrollijatele esimesel nõudmisel.

§ 11.   Hooajalisele müügikohale esitatavad nõuded

  Hooajaline müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) kaubandustegevus ei tohi häirida jalakäijate ega mootorsõidukite liiklust või muid liiklusosalejaid;
  2) kaubandustegevus (sh müra) ei tohi häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi;
  3) peab sobima kokku ümbrusega, olema hooldatud, korrastatud ja esteetilise välimusega;
  4) nähtavas kohas ei tohi hoida tühja taarat (kaubakaste);
  5) kohustuslik kasutada prügiurni või -konteinerit ning tagada selle korrashoid ja regulaarne tühjendamine.

§ 12.   Hooajalises müügikohas müügiks lubatud kaubad ja teenused

  (1) Linna tänavatel, v.a. ranna-ala piirkond on lubatud kaubelda taimede, istikute, puuviljade ja marjadega, pähklite, jäätise, karastusjookide, kuumade jookide, käsitöökaupade ja suveniiridega, ajalehtede ja ajakirjadega ning pakkuda meelelahutuslikke teenuseid (hobutransport, jalgrataste, tõukerataste ja rulluiskude laenutus jm).

  (2) Ranna- ja kaldaaladel, s.o Narva lahe, Narva jõe, Suur-Lootsi ja Kalda tänavad linnakai ümber; Aia, J. Poska, Mere, Pargi, A. Hahni, Supeluse, Lennuki, Kiriku, Lembitu tänavad alates rannajoonest kuni Vabaduse tänavani, on lubatud kaubelda puuviljade ja marjadega, pähklite, jäätise, karastusjookide, kuumade jookide, pakendatud toidukauba, käsitöökaupade ja suveniiridega, rannatarvete ja -teenindusega, ajalehtede ja ajakirjadega, trükistega ning pakkuda meelelahutuslikke teenuseid (jalgrataste, tõukerataste ja rulluiskude laenutus jm).

§ 13.   Hooajalise müügikoha paigaldamiseks kooskõlastamisest keeldumine

  (1) Hooajalise müügikoha paigaldamiseks kooskõlastamisest võib keelduda eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ning kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) hooajaline müügikoht ei sobi taotletud asukohta;
  3) kaupleja on esitanud taotluses või sellele lisatud dokumentides valeandmeid;
  4) kaupleja on rikkunud eelmisel hooajal hooajalise müügikoha paigaldamise kooskõlastuse tingimusi ning on jätnud rikkumise määratud tähtajaks kõrvaldamata.

  (2) Kooskõlastamisest keeldumine otsustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 14.   Hooajalise müügikoha paigaldamiseks kooskõlastuse kehtetuks tunnistamine

  Hooajalise müügikoha paigaldamiseks kooskõlastuse võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja on esitanud kirjalikult avalduse hooajalise müügikoha tegevuse lõpetamiseks;
  2) kaupleja ei täida hooajalise müügikoha paigaldamise kooskõlastuse tingimusi või käesolevas määruses sätestatud nõudeid.

4. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 15.   Järelevalve

  Määruses toodud nõuetest kinnipidamise üle teostavad kontrolli linnavalitsuse poolt määratud isikud.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Üleminekusäte

  Enne käesoleva määruse jõustumist antud kooskõlastused hooajaliste laiendamiseks ja hooajaliste müügikohtade paigaldamiseks kehtivad määratud tingimustel tähtaja lõpuni.

§ 17.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Iraida Tšubenko
linnapea

Marina Sorgus
linnasekretär

Lisa 1 Taotlus müügikoha hooajalise laiendamise kooskõlastamiseks

Lisa 2 Taotlus hooajalise müügikoha paigaldamiseks kooskõlastuse saamiseks

/otsingu_soovitused.json