HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli põhimäärus

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Torma Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2016, 9

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 15.06.2016 nr 20

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, Koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Torma Vallavolikogu 16.11.2010 määruse nr 26 „Kooli ja lasteaia põhimääruse ja arengukava kinnitamise ja muutmise kord“ § 4 ja § 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldandmed

  Kooli nimetus on Carl Robert Jakobsoni nim Torma Põhikool, lühendatult C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool (edaspidi kool).

§ 2.   Asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Kool asub Jõgeva maakonnas Torma vallas. Kooli ametlik postiaadress on Jõgeva maakond, Torma vald, Torma alevik, Kooli tee 23, postiindeks 48502.

  (2) Koolil on kaks tegutsemiskohta:
  1) põhikooli I, II ja III kooliastme tegevuskoht on Jakobsoni hoones aadressil Torma vald, Torma alevik, Kooli tee 23;
  2) koolieelse lasteasutuse tegevuskoht on Linnutaja hoones aadressil Torma vald, Torma alevik, Lasteaia tänav 3.

§ 3.   Kooli õiguslik seisund

  (1) Kooli tegutsemisvorm on koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed) ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.

  (2) Kooli pidajaks on Torma vald (edaspidi kooli pidaja).

  (3) Kool on Torma valla munitsipaalomandis olev hallatav õppeasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning kooliealistele lastele põhihariduse omandamist ja koolikohustuse täitmist I-III kooliastmes.

  (4) Kooli tegutsemise aluseks on käesolev põhimäärus, Eesti Vabariigi haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, koolieelse lasteasutuse seadus, nende alusel antud õigusaktid ja riiklikud õppekavad.

  (5) Koolil on oma lipp, nimeline pitsat ja sümboolika.

  (6) Kooli lasteaiarühmadel võib olla oma sümboolika ja nimed, mille kinnitab direktor oma käskkirjaga.

§ 4.   Kooli eelarve

  Koolil on kooli pidaja poolt kinnitatud eelarve.

§ 5.   Kooli arengukava

  (1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu, pedagoogilise nõukogu, kooli pidaja ja vajadusel ekspertidega arengukava.

  (2) Vähemalt kolmeks aastaks koostatud arengukavas määratakse kooli arengu põhisuunad ja eesmärgid.

§ 6.   Elukohajärgne kool

  (1) Kool võtab vastu kõik isikud, kelle jaoks kool on elukohajärgne kool.

  (2) Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus vastu võtta ka isikuid, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgne kool.

  (3) Elukohajärgse kooli määrab kooli pidaja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDAMINE 

§ 7.   Õppekeel ja õppevorm

  (1) Kooli õppekeel on eesti keel.

  (2) Koolis toimub statsionaarne õpe.

§ 8.   Õppe- ja kasvatustöö korralduse alused

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb trimestritest ja koolivaheaegadest. Koolivaheaegasid ja trimestreid ei kohaldata lasteaiale.

  (3) Trimestrites on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

  (4) Õppekavad on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendid. Õppekavad kehtestab direktor.

  (5) Õppekavad koostatakse lasteaia osale koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast lähtudes ning põhikooli osale põhikooli riiklikust õppekavast lähtudes, arvestades kooli arengukava, kasutatavaid resursse, piirkonna vajadusi, kooli töötajate, vanemate ja õpilaste soove.

  (6) Lõpuklassis on trimestrites kokku vähemalt 185 õppepäeva.

  (7) Lõpueksami toimumise päev ja sellele eelnevad kaks päeva arvatakse õppepäevade hulka.

  (8) Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt kahel päeval enne seda õppetunde ei toimu.

  (9) Õppekava läbinud lasteaialapsele annab Kool välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

§ 9.   Lasteaialaps ja õpilane

  (1) Koolieast noorem laps või laps (edaspidi lasteaialaps) on kuni seitsmeaastane laps, kes võetakse kooli vastu ja arvatakse sealt välja vallavalitsuse kehtestatud korras. Sobitusrühma võetakse lapsi, lähtudes koolieelse lasteasutuse seaduse sätestatust.

  (2) Koolikohustuslik on isik (sealhulgas välisriigi kodakondsusega või määratlemata kodakondsusega isik, välja arvatud Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja laps, kelle elukoht on Eestis), kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

§ 10.   Lasteaiarühmad

  (1) Lasteaiarühmad jagunevad:
  1) sõimerühm – kuni kolmeaastased lapsed;
  2) lasteaiarühm – kolme- kuni kuueaastased lapsed;
  3) lasteaiarühm – kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;
  4) liitrühm – sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

  (2) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad.

  (3) Vallavalitsus võib direktori ettepanekul moodustada koolis vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (4) Rühma registreeritud laste arv koolis on järgmine:
  1) sõimerühmas kuni 14 last;
  2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
  3) liitrühmas kuni 18 last.

  (5) Kooli hoolekogu ettepanekul on kooli pidajal õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

  (6) Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes rühmades, arvestades, et üks erivajadusega laps täidab kolm kohta.

§ 11.   Hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö korraldus

  (1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

  (2) Koolis võivad tegutseda vastavalt vajadusele väikeklass ja õpiabirühmad.

  (3) Väikeklassi õpilaste piirnorm on kuni 4 õpilast.

  (4) Õpiabirühma piirnorm on 6 õpilast.

§ 12.   Tervishoiuteenuse osutamine

  Statsionaarses õppes põhiharidust omandavale õpilasele osutatakse koolitervishoiuteenust, mille hulka kuuluvad õe tegevused.

§ 13.   Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine

  (1) Kool tagab õpilase ja lasteaialapse koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

  (2) Õpilaste, lasteaialaste ja kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende juhtumite lahendamise ning sätestatud meetme rakendamise kord sätestatakse kooli kodukorras.

  (3) Õpilaste, lasteaialaste ja töötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse ja tervise kaitseks ning vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamise abinõude rakendamiseks kooli kodukorras sätestatu kohaselt loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor.

  (4) Vägivalla ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste ja lasteaialaste üle kogu õppepäeva vältel.

  (5) Ruumide ja territooriumi kasutamine korraldatakse võimaluse piires selliselt, et see aitaks ennetada õpilaste, lasteaialaste ja kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustava olukorra tekkimist.

  (6) Kool võib õpilaste, lasteaialaste ja töötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kasutada kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid.

3. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 14.   Koolieelikute ettevalmistusrühm

  Direktor moodustab vastavalt vajadusele ettevalmistusrühmi kuue- kuni seitsmeaastastele lastele ja lastele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud (edaspidi koolieelikud).

§ 15.   Pikapäevarühm

  (1) Koolis on pikapäevarühm, mis pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega vanema taotlusel või alaealiste komisjoni otsuse alusel.

  (3) Pikapäevarühma täitumuse ülemine piirnorm on 24 õpilast.

  (4) Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ning hoolekogu nõusolekul kehtestada suurema rühma täitumuse ülemise piirnormi.

§ 16.   Huvitegevus

  (1) Huvitegevus on koolis toimuv või koolis korraldatud põhikooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus.

  (2) Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringe ja stuudioid.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta:
  1) põhikooli rajatisi, ruume;
  2) raamatukogu;
  3) õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (4) Õpilaste huviringide töökorraldus kinnitatakse õppeaasta algul päevakavas.

  (5) Huviringide läbi viimine fikseeritakse ringipäevikus, kuhu märgitakse õpilase andmed, tunni sisu ja aastaplaan. Ringipäevikut täidab ringijuht.

  (6) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda õppekavavälises tegevuses oslejate kaasrahastamisel.

§ 17.   Raamatukogu

  (1) Koolil on raamatukogu.

  (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

  (3) Raamatukogu kogud jagunevad otstarbe järgi põhikoguks ja õppekirjanduse koguks.

4. peatükk LASTEAIALAPSE, ÕPILASE JA VANEMA ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 18.   Lasteaialaste õigused

  Lasteaialastel on õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) õpetajate igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 19.   Õpilaste õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) saada tasuta haridust õppekava ulatuses;
  2) valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
  3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks täiendavat õpiabi õpetajalt tema üldtööaja piires;
  4) moodustada koolis õpilasesindus, samuti ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
  5) kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- jm tehnilisi vahendeid;
  6) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
  7) saada koolis õppimise ajaks õpilaspilet;
  8) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  9) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  10) saada vähemalt eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi teenust;
  11) saada koolitervishoiuteenust;
  12) vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlusele, mille põhjal lepitakse kokku edasise õppes ja arengu eesmärkides;
  13) pöörduda oma õiguste kaitseks õpetaja, direktori, vallavalitsuse, hoolekogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole;
  14) saada tasuta lõunat.

  (2) Õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt õpilase jaoks kooli poolt ette nähtud tunniplaanile ja õppekorraldusele;
  2) õppima võimete kohaselt, arendama end ja täiendama oma teadmisi;
  3) täitma kooli kodukorda;
  4) kasutama talle määratud tugi- ja mõjutusmeetmeid;
  5) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
  6) hoidma kooli head mainet, käituma väärikalt nii koolis kui ka väljaspool kooli;
  7) järgima tervislikke eluviise;
  8) hoidma heaperemehelikult kooli kasutuses olevat vara;
  9) täitma muid seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi.

§ 20.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) esindada last eeldusel, et on olemas teise vanema nõusolek;
  2) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  3) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujundamisele;
  4) tutvuda kooli õppe- ja päevakavaga;
  5) saada teavet kooli töökorralduse kohta;
  6) saada teavet lapse arengu kohta;
  7) saada nõustamist pedagoogilistes küsimustes;
  8) osaleda hoolekogu koosseisu esindajate valimisel;
  9) osaleda kooli töös ja juhtimises hoolekogusse valitud vanemate kaudu;
  10) pöörduda ettepanekuga pedagoogide, kooli direktori või hoolekogu poole;
  11) õppenõukogu või pedagoogilise nõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate ja muude vaidlusküsimuste lahendamiseks pöörduda kooli direktori, hoolekogu ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole;
  12) olla kaasatud õpilase individuaalse õppekava koostamisel;
  13) esitada taotlus õpilase õpetamiseks koduõppes;
  14) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastu võtmiseks;
  15) saada teavet õpilase õppest puudumistest vähemalt üks kord õppeveerandi jooksul;
  16) omada juurdepääsu kooli valduses olevale teabele õpilase kohta;
  17) saada soodustusi vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) looma lapsele kodus soodsad tingimused koolis õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks;
  3) kinni pidama kooli päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  4) tasuma igakuiselt lasteaia kuludest vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses lastevanematele määratud osa;
  5) teavitama kooli õpilase puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras;
  6) osa võtma vanemate üldkoosolekutest ja klassi koosolekutest;
  7) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  8) tutvuma koolilelu reguleerivate aktidega;
  9) tegema koostööd kooliga õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;
  10) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  11) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  12) osalema õpilase ja lasteaialapse arenguvestlusel;
  13) koduõppe rakendamise korral rahastama väljapool kooli toimuva õppe osa;
  14) tagama õpilase järelvalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekava alusel ajutise õppes osalemise keelu korral;
  15) ühise hooldusõiguse puhul saama eelnevalt teiselt vanemalt nõusolek lapsega seotud küsimuste otsustamisel.

§ 21.   Varalise kahju hüvitamine

  Varalise kahju, mille õpilane on koolile tekitanud, hüvitab õpilane või tema seaduslik esindaja õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 22.   Kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine

  (1) Lapsed võetakse vastu kooli ja arvatakse sealt välja vastavalt vallavalitsuse kehtestatud laste lasteaeda võtmise ja sealt väljaarvamise korrale.

  (2) Õpilased võetakse kooli vastu ja arvatakse koolist välja vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud õpilaste põhikooli ja gümnaasiumi vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamise tingimustele ja korrale.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 23.   Koolitöötajad

  (1) Kooli töötajad on direktor, kooliõpetajad, koolieelse lasteasutuse õpetajad (edaspidi lasteaiaõpetajad), tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Koolitöötajatega sõlmib töölepingud direktor.

  (3) Õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 24.   Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite, kooli kodukorraga ja töökorralduse reeglitega.

  (2) Kooli töötajatel on keelatud avalikustada teavet lapse ja õpilase perekonna kohta.

  (3) Kooli töötajad on kohustatud andma teavet Torma Vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Õpetaja põhiülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega. Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.

  (5) Kooli teiste töötajate ülesandeks on tagada kooli häireteta töö, asjaajamise korraldamine, heaperemehelik majandamine, vallavara ja muude esemete säilimine ning korrasolek.

6. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 25.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Kooli direktor võetakse tööle avaliku konkursi korras. Avaliku konkursi kuulutab välja vallavalitsus.

  (3) Kooli direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 26.   Direktori ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor, kes vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Ülesannete täitmiseks direktor:
  1) annab pädevuse piires käskkirju, suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  2) kehtestab kooli õppekavad, kodukorra, päevakava;
  3) kinnitab vallavolikogu kehtestatud korras kooli töötajate koosseisu;
  4) kehtestab kooli töötasustamise põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  5) kinnitab kooli töökorralduse reeglid ning tagab kool kõikides struktuuriüksustes töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  6) tagab kooli asjaajamise korraldamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) teeb otsuse isiku kooli õpilaste ja lasteaialaste nimekirja ning välja arvamiseks vastavalt õigusaktidele;
  8) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra;
  9) kehtestab kooli sisehindamise tingimused ja korra;
  10) kehtestab pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava;
  11) teeb otsuse õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta;
  12) töötab välja ja kehtestab kooli hädaolukorra lahendamise plaani;
  13) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutava isiku;
  14) sõlmib tööandja õigustes kooli töötajatega töölepingud ning kinnitab ameti- või tööjuhendid;
  15) kehtestab kooli sisehindamise korra ja kinnitab aruande;
  16) korraldab pedagoogide, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute töökohtade täitmiseks avaliku konkursi tagades kooli ülesannete täitmiseks vajaliku personali ning toimiva meeskonna;
  17) kinnitab õpilasesinduse põhimääruse ja korraldab esimese õpilasesinduse valimise;
  18) juhatab kooli pedagoogilist nõukogu ja korraldab selle tegevust;
  19) koordineerib tugispetsialistide teenuse osutamist koolis;
  20) teeb vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul õpilaste arvu klassis või rühmas;
  21) määrab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija;
  22) määrab individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamise ja täitmise eest vastutavad isikud;
  23) kutsub kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks vähemalt üks kord aastas kokku laste ja õpilaste vanemate koosoleku ning vähemalt ühe viiendiku klassi või rühma õpilaste vanemate nõudmisel selle klassi õpilaste vanemate koosoleku;
  24) otsustab tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise;
  25) vastutab arengukava ja üldtööplaani koostamise ja elluviimise eest;
  26) juhib kooli finantstegevust, esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele kool eelarve eelnõu ning tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  27) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate kooli õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  28) teatab vallavalitsusele kirjalikult kooli majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani ettekirjutustest.

  (3) Direktorit asendab tema äraolekul (nt töölähetus, puhkusel olemine, töövõimetuslehel viibimine, jm) kooli pidaja poolt määratud isik.

§ 27.   Õppenõukogu ja pedagoogiline nõukogu

  (1) Koolil on põhikooli osas õppenõukogu ja lasteaia osas pedagoogiline nõukogu.

  (2) Õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu liikmeteks on direktor, õppealajuhataja, kooliõpetajad ja lasteaiaõpetajad ning vajadusel teised direktori nimetatud õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

  (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kooli õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra alusel, pedagoogiline nõukogu koolieelse lasteasutuse seaduse alusel.

§ 28.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on kooli alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu täidab eelkõige põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesandeid:
  1) koostöös kooli õppenõukoguga ja pedagoogilise nõukoguga osaleb kooli arengukava koostamises;
  2) kuulab ära direktori aruande kooli õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  3) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi kooli eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  4) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele ja õpilastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  5) kinnitab direktori ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  6) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) annab arvamuse kinnitatava õppekava kohta;
  8) annab arvamuse kooli põhimääruse eelnõu kohta;
  9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia osa aastaringse või hooajalise tegutsemise ja päevase lahtioleku aja kohta;
  10) nimetab liikme lasteaia vanempedagoogi ametijärgu omistamise atesteerimiskomisjoni;
  11) kooskõlastab õpilastega läbiviidava arenguvestluse tingimuste ja korra;
  12) kooskõlastab kooli sisehindamise aruande;
  13) arutab õpetamist ja kasvatamist puudutavaid vaidlusküsimusi ja teeb lahendusettepanekuid;
  14) otsustab lasteaia lapse toidukulu päevamaksumuse;
  15) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 29.   Õpilasesindus

  (1) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

  (2) Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. Õpilasesinduse ülesanded, tegevuse ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus.

  (3) Õpilaskond koostab koostöös kooli esindajaga õpilasesinduse põhimääruse eelnõu, mis kiidetakse õpilaskonna poolt heaks koolis korraldatud hääletusel.

  (4) Õpilasesinduse põhimääruse kinnitab direktor.

  (5) Esimese õpilasesinduse valimise korraldab kooli direktor. Kõik õpilased võivad kandideerida õpilasesindusse. Õpilasesindusse valitakse õpilaskonna poolt kaks õpilast igast 5.-9. klassist.

7. peatükk MAJANDAMISE ALUSED, ASJAAJAMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 30.   Vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle kooli pidaja poolt või teiste isikute ja asutuste poolt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli kasutuses olev vara on Torma valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub kooli pidaja kehtestatud õigusaktide kohaselt.

§ 31.   Kooli eelarve ja finantstegevuse korraldamine

  (1) Kooli eelarve tuludeks on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kool õppekava välistest tegevustest saadud tulust.

  (2) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul kooli pidaja.

§ 32.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Kooli asjaajamine reguleeritakse kooli direktori kehtestatud asjaajamiskorraga.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

  (3) Kooli esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (4) Kooli raamatupidamist korraldab kooli pidaja.

  (5) Koolis viiakse läbi sisehindamist vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul.

  (6) Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.

§ 33.   Järelevalve teostamine

  (1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eestvastutava ministri ülesandel Jõgeva maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kooli pidaja

  (3) Kooli finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib kooli pidaja.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMISE, ÜMBERKUJUNDAMISE JA TEGEVUSE LÕPETAMISE ALUSED JA KORD 

§ 34.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab Torma Vallavolikogu koolieelse lasteasutuse seaduses ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud alustel ja korras.

  (2) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (3) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Jõgeva maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi hiljemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

§ 35.   Kooli pidamise üleandmine

  (1) Vallal on õigus anda kooli pidamine üle riigile või teisele vallale või linnale.

  (2) Kooli pidamine antakse üle vana ja uue pidaja kokkuleppel arvestades seadusessätestatud tingimusi ja tähtaegu.

  (3) Kooli pidamise üleandmine toimub pärast viimase õppeveerandi lõppu.

  (4) Kooli pidamise üleandmisel tagab uus kooli pidaja õpilastele ja lasteaialastele võimaluse jätkata üldhariduse ja alushariduse omandamist koolis.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 36.   Kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Torma Vallavolikogu.

  (2) Kehtestatud põhimääruse muutmise eelnõu koostab kooli direktor.

§ 37.   Varasema põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Torma Vallavolikogu 20.12.2010 määrus nr 29 “C.R. Jakobsoni nim. Torma Põhikooli põhimäärus“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Torma Vallavolikogu 18.06.2013 määrus nr 87 „Torma lasteaed Linnutaja põhimäärus”.

§ 38.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. september 2016.

Ülvi Nool
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json