Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Kadrioru Pargi põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2020, 3

Kadrioru Pargi põhimäärus

Vastu võetud 10.06.2020 nr 14
jõustumine 01.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p 2.6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 28. mai 2020 otsuse nr 43 „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti hallatavate asutuste ümberkorraldamine“ p-ga 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kadrioru Park (edaspidi asutus) on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti (edaspidi amet) hallatav asutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on:
  1) eesti keeles Kadrioru Park;
  2) inglise keeles Kadriorg Park;
  3) vene keeles Парк Кадриорг.

  (3) Asutus asub Tallinnas.

  (4) Asutusel on oma nimetuse ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid. Asutusel võivad olla oma sümbolid.

  (5) Asutus tegutseb talle kinnitatud eelarve piires.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja seda muudab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult ametiga õigus moodustada struktuuriüksusi.

§ 3.   Tegevusvaldkond ja ülesanded

  (1) Asutuse tegevusvaldkond on asutuse haldusesse antud parkide, kalmistute ja haljasalade (edaspidi koos pargid) haldamine ja arendamine. Asutuse hallata on muu hulgas Kadrioru park, Kalamaja kalmistupark, Tammsaare park, Harju tänava haljasala, Vabaduse väljaku haljastuskonteinerid ning Metsakalmistu, Rahumäe, Hiiu-Rahu, Siselinna, Pirita, Pärnamäe ja Liiva kalmistu.

  (2) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) parkide rekonstrueerimine, arendamine ja maastiku kujundamine;
  2) parkide haldamine ja korrashoid;
  3) parkides jäätmekäitluse korraldamine;
  4) parkides festivalide ning kultuuri-, heategevus- ja spordiürituste korraldamine;
  5) näituste, ekskursioonide, loengute ja muude keskkonnahariduslike tegevuste korraldamine;
  6) matuseteenuse ja muude matusega seotud teenuste osutamine;
  7) info ja konsultatsioonide andmine oma tegevusvaldkonnas;
  8) ajalooliste parkide kohta teabe kogumine, töötlemine ja säilitamine;
  9) osalemine rahvusvahelistes ajaloolisi parke hõlmavates projektides, programmides ja koostöös;
  10) haljastus-, heakorra-, hooldus-, kujundus- ja kalmistuteenuste osutamine ning selleks vajalike materjalide ost ja müük;
  11) teemaa haljasaladel kasvava kõrghaljastuse hooldus kinnitatud mahu alusel;
  12) erialaraamatukogu töö korraldamine ja kogude täiendamine;
  13) Kadrioru pargi ajalugu tutvustava muuseumi töö korraldamine,
  14) Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldamine;
  15) Tallinna linna talvise ehisvalgustuse kavandamine ja paigaldamine;
  16) väikeloomade krematsiooni teenuse osutamine.

  (3) Asutus täidab teisi talle Tallinna õigusaktides pandud ülesandeid.

  (4) Asutusel on õigus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasuta ja tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse õigusaktides kindlaks määratud korras.

§ 4.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Asutus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavara valitsema volitatud asutusena, lähtudes riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. Asutuse valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Asutus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nende kasutamise arvestuse.

  (3) Asutuse eelarve kinnitab ameti juhataja, lähtudes Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kinnitatud linna eelarvest ja asutuse ettepanekutest. Asutuse kulud kaetakse eelarve alusel.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi ameti juhataja.

  (3) Asutuse juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib asutuse majandustegevust;
  3) tagab asutuse tulemusliku töö, vastutab asutuse üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ning eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest asutuse eelarve piires;
  4) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks asutusele linna eelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ja üksnes Tallinna õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  5) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktides on sätestatud teisiti;
  6) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust asutuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  7) tagab asutuse eelarve projekti koostamise, kooskõlastamise ja esitamise ametile Tallinna õigusaktides kehtestatud korras, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajaduse korral ametile eelarve muutmise ettepanekuid;
  8) vastutab asutust teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  9) tagab riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes ettenähtud dokumentide ja aruannete koostamise ning tähtaegse esitamise;
  10) kinnitab kooskõlastatult ametiga asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused. Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse juhatajale otsustab ameti juhataja;
  11) sõlmib töötajatega töölepingud ja kinnitab töötajate ametijuhendid ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  12) kinnitab asutuse asjaajamiskorra ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  13) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  14) korraldab asutusele saabunud teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist;
  15) tagab ameti antud ülesannete täitmise;
  16) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

  (4) Asutuse juhatajat asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

§ 6.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinna õigusaktide kohaselt. Asutus esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtajaks.

  (2) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb linnavalitsus.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle õigusjärglasele, selle puudumise korral ametile.

  (3) Asutuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 määrus nr 14 „Tallinna Kalmistute põhimäärus“;
  2) Tallinna Linnavalitsuse 27. märtsi 2013 määrus nr 22 „Kadrioru Pargi põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub 1. juulil 2020.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json