Teksti suurus:

Võru Vallavolikogu 12.12.2018 määruse nr 51 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2020, 19

Võru Vallavolikogu 12.12.2018 määruse nr 51 „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 10.06.2020 nr 93

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru Valla põhimäärus“ § 67 p 1 ja § 71 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Vallavolikogu 12.12.2018 määruse nr 51 „ Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord“ §-i 7 muudetakse täies ulatuses ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠7. Teenuse rahastamine
(1) Asendushooldusteenust sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapsele rahastatakse Võru valla eelarvest ning asendushooldusteenusel oleva lapse sissetulekutest.
(2) Asendushooldusteenust sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõikes 3 nimetatud lapsele võib rahastada Võru valla eelarvest ja lapse ülalpidamiskohustusliku isiku vahenditest.
(3) Järelhooldusteenust rahastatakse Võru valla eelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.
(4) Teenuse saaja isiklike kulude katteks peab vallavalitsus valla eelarvest tegema iga kuu kulutusi keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas, mille kohta peetakse eraldi arvestust.
(5) Käesoleva paragrahvi punktis 4 nimetatud summa tuleb fikseerida teenuse osutamise lepingus ning kanda lepingus kokkulepitud arvelduskontole, erandina võib järelhooldusel viibiva isiku puhul kokku leppida summa kandmise teenuse saaja arvelduskontole ja teha sellekohane märge teenusele suunamise otsuses.
(6) Vallavalitsus toetab hoolduspere vanemat, kes on kantud Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (edaspidi STAR), vähemalt töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast ühe neljandiku ulatuses ühe lapse kohta.
(7) Vallavalitsus võib STAR-i kantud hoolduspere vanemale maksta tasu, mis ei tohi ühe lapse hooldamise korral olla väiksem kui üks neljandik TLS § 29 lõik 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast. Tasu maksmise korral ei maksta hoolduspere vanemale käesoleva paragrahvi punktis 6 nimetatud toetust.
(8) Lapse ülalpidamist ja erivajadustest tulenevaid lisavajadusi rahastab vallavalitsus lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ette nähtud sissetulekutest.
(9) Asendushooldusteenuse osutaja muud kulutused ja nende hüvitamise kord lepitakse kokku vallavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel.
(10) Teenuse osutaja muude kulude kokkuleppimisel tuleb arvestada teenuse saaja teenusel viibimise kestvust, õppimist väljaspool teenuse osutamise asukohta, teenuse saaja spetsiifilisi vajadusi vms ning ülalpidamist riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.07.2020.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json