KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2020, 20

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 10.06.2020 nr 94

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Võru valla haldusterritooriumil toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded eesmärgiga tagada üritusel avalik kord ja turvalisus.

  (2) Avalik üritus on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (3) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.

  (4) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (5) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus.

  (6) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Võru valla haldusterritooriumil avalikku üritust korraldavatele isikutele.

  (7) Määrusega reguleerimata juhud otsustab Võru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE 

§ 2.   Avaliku ürituse korraldaja

  (1) Avalikku üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (2) Avaliku ürituse korraldaja määrab avaliku ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse esitamine

  (1) Avaliku ürituse korraldaja esitab vallavalitsusele vähemalt 30 kalendripäeva enne avaliku ürituse toimumise päeva Võru Vallavalitsuse poolt kinnitatud vormikohase taotluse, mis on kättesaadav Võru valla kodulehel.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert/etendus, näitus, laat või muu üritus);
  2) avaliku ürituse korraldaja nimi, isikukood/registrikood, kontaktandmed (telefon, e-post jms);
  3) avaliku ürituse eest läbiviimise eest vastutav isik;
  4) avaliku ürituse läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolul);
  5) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) avaliku ürituse sisu lühikirjeldus;
  7) avalikust üritusest osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  8) avaliku ürituse helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  9) teave avaliku ürituse parkimise korraldusest;
  10) avaliku ürituse korra ja turvalisuse eest vastutav isik;
  11) muu avaliku ürituse korraldamisega seonduv asjakohane teave.

  (3) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis.

  (4) Vallavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) ei pea taotlema Võru Vallavalitsuselt avaliku ürituse korraldamiseks luba, kui see korraldatakse hallatava asutuse valduses olevas kohas. Avaliku ürituse korraldamisel esitab hallatav asutus vallavalitsusele teatise avaliku ürituse korraldamisest ja pidamisest ning vajadusel kooskõlastab avaliku ürituse korraldamise ametkondadega.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise taotlust menetleb vallavalitsuse kultuurispetsialist või teda asendav ametnik (edaspidi menetleja).

  (2) Menetlejal on õigus nõuda täiendavate selgituste või dokumentide esitamist või toimingute sooritamist. Menetleja teavitab kirjalikult avaliku ürituse korraldajat 3 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest vajalike lisadokumentide (kooskõlastused ametkondadega) esitamisest.

  (3) Avaliku ürituse korraldaja esitab vajadusel avaliku ürituse korraldamiseks nõutavad lisadokumendid 10 kalendripäeva jooksul alates menetleja teavituse saamisest.

  (4) Menetleja koostab avaliku ürituse korraldamiseks nõutud dokumentide olemasolul haldusakti (luba avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks) ja edastab selle hiljemalt 10 kalendripäeva enne avaliku ürituse toimumist korraldajale.

  (5) Haldusaktis märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) avaliku ürituse korraldaja nimi, isikukood/registrinumber ja kontaktandmed (telefoni nr ja e-posti aadress);
  3) avaliku ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) avaliku ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) avaliku ürituse läbiviimise eest vastutav isik;
  6) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku ürituse korra ja turvalisuse eest;
  7) tingimused, ettekirjutused ja märkused avaliku ürituse korraldamiseks;
  8) muu avaliku ürituse korraldamisega seonduv asjakohane teave.

  (6) Haldusakti (luba avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks) säilitatakse 10 aastat.

§ 5.   Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise loa andmisest keeldumine

  Menetlejal on õigus keelduda avaliku ürituse korraldamise ja pidamise loa väljaandmisest:
  1) kui avaliku ürituse korraldaja ei ole esitanud taotlust või vajalikke lisadokumente või ei ole neid esitanud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui avaliku ürituse korraldamise taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevalt.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMINE 

§ 6.   Avaliku ürituse pidamise nõuded

  (1) Avalikku üritust tohib pidada üksnes käesoleva määruse kohaselt avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks antud loa olemasolul.

  (2) Ürituse korraldaja on ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) täitma avaliku ürituse korraldamise ja pidamise loas esitatud tingimusi ja arvestama seatud tingimustega ja tehtud märkustega;
  2) tagama avalikul üritusel korra ning avalikust üritusest osavõtjate turvalisuse ja ohutuse;
  3) tagama, et avaliku ürituse pidamisel ei ohustata keskkonda;
  4) vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist hiljemalt 24 tunni jooksul avaliku ürituse pidamise kohas jäätmete koristamise;
  7) taastama avaliku ürituse pidamise koha kahjustamise korral endise olukorra.

4. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 7.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab vallavalitsus.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 13.06.2018 määrus nr 37 “ Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json