SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2020, 30

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 12.12.2018 nr 51
RT IV, 22.12.2018, 48
jõustumine 25.12.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2020RT IV, 17.06.2020, 1901.07.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, § 455 lg 1 ja § 4515 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise tingimused ja kord.

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Asendushooldusteenust osutab hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

  (2) Järelhooldusteenuse osutamist korraldab Võru Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) sotsiaalosakond.

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Asendushooldusteenust osutatakse sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lastele. Asendushooldusteenust võib osutada ka sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 459 lõikes 3 nimetatud lastele.

  (2) Järelhooldusteenust osutatakse sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 4516 lõikes 1 nimetatud täisealisele isikule. Järelhooldusteenust võib osutada ka sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 4516 lõikes 2 nimetatud täisealisele isikule.

§ 6.   Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine

  (1) Valitsuse lastekaitsespetsialist hindab asendushooldusteenuse vajadust lapse heaolust lähtuvalt. Teenusele suunamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist. Teenusele suunamise otsustab valitsus.

  (3) Andmed teenuse osutamise kohta kannab sotsiaalosakonna ametnik sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrisse.

  (4) Teenuse saaja ja võimalusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

§ 7.   Teenuse rahastamine

  (1) Asendushooldusteenust sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapsele rahastatakse Võru valla eelarvest ning asendushooldusteenusel oleva lapse sissetulekutest.

  (2) Asendushooldusteenust sotsiaalhoolekande seaduse § 459 lõikes 3 nimetatud lapsele võib rahastada Võru valla eelarvest ja lapse ülalpidamiskohustusliku isiku vahenditest.

  (3) Järelhooldusteenust rahastatakse Võru valla eelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

  (4) Teenuse saaja isiklike kulude katteks peab vallavalitsus valla eelarvest tegema iga kuu kulutusi keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas, mille kohta peetakse eraldi arvestust.

  (5) Käesoleva paragrahvi punktis 4 nimetatud summa tuleb fikseerida teenuse osutamise lepingus ning kanda lepingus kokkulepitud arvelduskontole, erandina võib järelhooldusel viibiva isiku puhul kokku leppida summa kandmise teenuse saaja arvelduskontole ja teha sellekohane märge teenusele suunamise otsuses.

  (6) Vallavalitsus toetab hoolduspere vanemat, kes on kantud Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (edaspidi STAR), vähemalt töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast ühe neljandiku ulatuses ühe lapse kohta.

  (7) Vallavalitsus võib STAR-i kantud hoolduspere vanemale maksta tasu, mis ei tohi ühe lapse hooldamise korral olla väiksem kui üks neljandik TLS § 29 lõik 5 alusel kehtestatud töötasu alammäärast. Tasu maksmise korral ei maksta hoolduspere vanemale käesoleva paragrahvi punktis 6 nimetatud toetust.

  (8) Lapse ülalpidamist ja erivajadustest tulenevaid lisavajadusi rahastab vallavalitsus lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ette nähtud sissetulekutest.

  (9) Asendushooldusteenuse osutaja muud kulutused ja nende hüvitamise kord lepitakse kokku vallavalitsuse ja asendushooldusteenuse osutaja vahel.

  (10) Teenuse osutaja muude kulude kokkuleppimisel tuleb arvestada teenuse saaja teenusel viibimise kestvust, õppimist väljaspool teenuse osutamise asukohta, teenuse saaja spetsiifilisi vajadusi vms ning ülalpidamist riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.
[RT IV, 17.06.2020, 19 - jõust. 01.07.2020]

§ 8.   Lepingu sõlmimine, lõppemine ja lõpetamine

  (1) Asendushooldusteenuse osutajaga sõlmitakse leping enne teenuse saajale teenuse osutamist.

  (2) Lepingus sätestatakse vähemalt lapsele osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning poolte õigused ja kohustused ning lepingu allkirjastab abivallavanem.

  (3) Asendushooldusele suunatud lapsele koostatud juhtumiplaan on asendushooldusteenuse osutamise lepingu lisa.

  (4) Erandjuhul osutatakse lapsele teenust koheselt sõlmides lepingu esimesel võimalusel.

  (5) Järelhooldusteenuse osutamiseks võib sõlmida lepingu. Lepingu sõlmimisel on teenuse saaja lepingupooleks.

  (6) Leping lõpeb:
  1) tähtaja möödumisel;
  2) lepingupoole surma korral;
  3) teenuse saaja surma korral;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (7) Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) lepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmisel;
  3) lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral;
  4) lepingupoolte vastastikusel kokkuleppel;
  5) muudel seadusest tulenevatel alustel.

§ 9.   Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus kinnitab käesoleva määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 10.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab Vallavalitsus.

  (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalosakonna juhataja.

§ 11.   Määruse jõustumine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud asendushooldusteenuse osutamise lepingud viiakse vastavusse kehtivate õigusaktidega hiljemalt 2018. aasta 31. detsembriks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

/otsingu_soovitused.json