Teksti suurus:

Võru Vallavolikogu 20.12.2017 määrus nr 15 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2021, 1

Võru Vallavolikogu 20.12.2017 määrus nr 15 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 09.06.2021 nr 113

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja Võru Vallavolikogu 14.03.2018 määruse nr 26 „Võru valla põhimäärus“ § 71 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Vallavolikogu 20.12.2017 määrusesse nr 15 „Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:
„41) kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kaks korda aastas kuni 50 eurot kord kuludokumendi alusel;“;
  2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:
„7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta eluruumis kuni 4 eurot 1 m2 kohta kuus, küttepuude hüvitamisel mitte rohkem kui 600 eurot aastas ühe leibkonna kohta;“;
  3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:
„71)kütteks tarbitud soojusenergia elektriküttega eluruumides 4 eurot 1 m2 kohta kuus;“;
  4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11järgmises sõnastuses:
„(11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule võib Võru Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist toimetulekutoetuse arvestamisel üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on toimetulekutoetuse arvestamisele vahetult eelnenud kuuel kuul määratud toimetulekutoetus, võtta arvesse muid ühekordseid eluasemekulusid, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimese tervisele või elule, kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.“;
  5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21järgmises sõnastuses:
„(21) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete või ostu-müügi lepingu alusel.“;
  6) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2021.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json