SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.06.2021, 2

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 20.12.2017 nr 15
RT IV, 29.12.2017, 446
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2020RT IV, 17.06.2020, 1801.07.2020
09.06.2021RT IV, 17.06.2021, 101.07.2021

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses, kuid mitte üle käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on 18 m2 eluruumi üldpinda perekonna iga liikme kohta ja lisaks 15 m2 perekonna kohta.

  (3) Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem, võetakse arvesse eluruumi üldpind.

  (4) Kui eluruumi kasutab üksinda elav pensionär, loetakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks eluruumi tegelik suurus, kuid mitte rohkem kui 51 m2.

§ 3.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiselt:
  1) üür kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus kuni 4 m3 1-liikmelise pere kohta kuus ning kuni 3 m3 iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  41) kuivkäimlate ja septikute tühjendamine kaks korda aastas kuni 50 eurot kord kuludokumendi alusel;
[RT IV, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  5) soojavee varustuseks tarbitud soojusenergia maksumus kuni 1 m3 iga pereliikme kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumis kuni 3 eurot 1 m2 kohta kuus;
  7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta eluruumis kuni 4 eurot 1 m2 kohta kuus, küttepuude hüvitamisel mitte rohkem kui 600 eurot aastas ühe leibkonna kohta;
[RT IV, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  71) kütteks tarbitud soojusenergia elektriküttega eluruumides 4 eurot 1 m2 kohta kuus;
[RT IV, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot 1-liikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) majapidamisgaasi maksumus kuni 15 eurot iga pereliikme kohta kuus;
  10) maamaksukulu kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot 1 m2 kohta kuus;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 6 eurot üheliikmelise pere ja kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta ühes kalendrikuus.
[RT IV, 17.06.2020, 18 - jõust. 01.07.2020]

  (11) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule võib Võru Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist toimetulekutoetuse arvestamisel üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on toimetulekutoetuse arvestamisele vahetult eelnenud kuuel kuul määratud toimetulekutoetus, võtta arvesse muid ühekordseid eluasemekulusid, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või on tingitud ohust inimese tervisele või elule, kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul.
[RT IV, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (2) Piirmääradest väiksemate eluruumi alaliste kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

  (21) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete või ostu-müügi lepingu alusel.
[RT IV, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

  (3) Juhul kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi küttekulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

  (4) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate alalise eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite arvelt.
[RT IV, 17.06.2021, 1 - jõust. 01.07.2021]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json