Teksti suurus:

Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord“ muutmine

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.07.2020, 1

Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise korra muutmine

  Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruses nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lisatakse lõige 6 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Projekti lõpptähtaeg võib olla kuni 12 kuud hilisem taotluse rahuldamise kuupäevast.“
  2) paragrahvi 2 lisatakse lõige 7 ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Ettevõtlustoetuse kasutamise abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamisest ja kestab projekti lõpptähtajani. Projekti tegevuste läbiviimine enne toetuse määramise otsust, toimub taotleja vastutusel.“
  3) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Taotlusi ettevõtlustoetuse saamiseks on võimalik esitada üks kord aastas. Taotlusvoor on avatud 14.02-01.03.“

  4) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tähtaegselt esitatud taotlusi menetletakse üks kord aastas.“
  5) paragrahvi 5 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) projekti mõju Rõuge valla arengule ja projekti eesmärkide ning tegevuste vastavus käesolevale korrale (4 p); “
  6) paragrahvi 6 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Taotluse koondhinne arvutatakse arengu ja ettevõtluskomisjoni liikmete poolt antud hinnete aritmeetilise keskmisena.“
  7) paragrahvi 8 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes või Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 2019/316, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris, mõistes.“
  8) paragrahvi 8 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Toetuse andmisel Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 2019/316, alusel järgitakse nimetatud määrustes ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 17 ja §-s 20 sätestatut.“
  9) paragrahvi 8 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Euroopa Liidu liikmesriigi poolt ühele ettevõtjale Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 2019/316, alusel antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ei tohi ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära, mis on 25 000 eurot kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul.“
  10) paragrahvi 8 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Välistatud on vähese tähtsusega abi andmine valdkondades, mida Euroopa Komisjoni määrused (EL) nr 1407/2013 ja (EL) nr 1408/2013, muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 2019/316, ette ei näe ning abimeetmed, mis ei vasta nimetatud määruste tingimustele.“

§ 2.   Rakendussätted

  Määruse paragrahvi 1 lõike 1 punkti 3 ja punkti 4 muudatused jõustuvad 1.01.2021.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json