HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kunda Ühisgümnaasiumi põhimäärus

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.07.2020, 2

Kunda Ühisgümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 09.07.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Viru-Nigula Vallavolikogu 28.03.2018 määrus nr 14 „Viru-Nigula vallavalitsuse hallatavate asutuste moodustamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord“ § 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kooli nimetus ja asukoht

  (1) Kooli nimi on Kunda Ühisgümnaasium (edaspidi kool).

  (2) Kool asub Kunda linnas ja tema asukoha-aadress on Kasemäe tn 22, 44107 Kunda linn, Viru-Nigula vald.

§ 2.   Kooli tegutsemise vorm

  (1) Kool on ühe asutusena tegutsev põhikool ja gümnaasium, mis tegutseb munitsipaalkoolina ja lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (2) Kooli pidaja õigusi ja kohustusi täidab Viru-Nigula vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi vallavalitsus). Kool on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (3) Koolil on Viru-Nigula Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu) poolt kinnitatud eelarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (4) Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades kooli tegevust reguleerivatest seadustest tulenevate erisustega.

  (5) Koolil on oma koduleht www.kundakool.ee, mille kaudu teeb kool üldsusele kättesaadavaks avalikustamist vajavad dokumendid ja andmed.

§ 3.   Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded on:
  1) võimaldada õpilastel täita koolikohustust ning omandada põhiharidus ja gümnaasiumiharidus;
  2) valmistada õpilased ette õpingute jätkamiseks järgmisel haridustasemel;
  3) aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja võimete kohast haridustee jätku;
  4) luua keskkond, mis toetab õpilase kujunemist arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, mis aitab tal tegutseda kohusetundlikult ning kanda vastutust;
  5) kujundada sobiv kaasaegne ja turvaline õppe- ja arengukeskkond, mis toetab teadmiste, oskuste, vilumuste, digipädevuse, väärtushinnangute ning käitumisnormide omandamist;
  6) luua tingimused ja võimalused osutada üldist, tõhustatud ja erituge hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks ja toetamiseks, korraldada eripedagoogilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning pakkuda vajadusel teisi tugi- ja nõustamisteenuseid;
  7) võimaldada õpilastele põhikoolis valikaineid IT-valdkonnas ja ettevõtluses integreerituna tööõpetuse, kunsti, töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainetega;
  8) võimaldada õpilastele gümnaasiumiastmes valikaineid, mis toetavad riikliku õppekava kohustuslikke õppeaineid ja edasiõppimist kutse- ja kõrgharidussüsteemis õpperühmade täitumise korral;
  9) tagada õpilastele tervisekaitsenormidele vastav päevakava, õppekorraldus ja –koormus ning toitlustamine;
  10) korraldada koolitervishoiuteenuse kättesaadavus;
  11) tagada õpilastele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks;
  12) tagada koolitöötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja täiendamiseks ning korraldada koolitöötajatele koolitusi;
  13) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi tagamiseks;
  14) teha kooli eesmärkide täitmisel koostööd õpilaste seaduslike esindajatega (edaspidi vanem), vallavalitsuse lastekaitse spetsialisti ja sotsiaaltöötajaga, kooli pidajaga, teiste koolide ning muude organisatsioonide ja isikutega nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil;
  15) tutvustada kooli tegevust üldsusele.

2. peatükk Õppe- ja kasvatuse korraldus koolis 

§ 4.   Omandatava hariduse liik ja tase

  (1) Põhikool loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks. Põhikoolis on õppekava täitmiseks arvestatud aeg (edaspidi nominaalne õppeaeg) üheksa aastat.

  (2) Gümnaasium on põhikoolile järgnev üldhariduskool, mis loob võimalused üldkeskhariduse omandamiseks. Gümnaasiumis on nominaalne õppeaeg kolm aastat.

  (3) Koolil on põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavad, mis on koolis õpingute alusdokumendid. Kooli õppekavad kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks kooli direktor käskkirjaga.

  (4) Kool võib vajadusel koostada õpilasele individuaalse õppekava. Individuaalse õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (5) Õpingute alusdokumendiks on riiklike õppekavade alusel koostatud kooli õppekava, mille kehtestab kooli direktor. Õppekava ning selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele, õppenõukogule ja kooli pidajale.

§ 5.   Õppekeel

  Kooli õppekeeleks on eesti keel.

§ 6.   Õpilase arengut toetavad tegevused

  (1) Koolis toimub statsionaarne õpe.

  (2) Koolil on kodukord, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga ja mis on nii õpilastele kui ka koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (3) Koolil on üldtööplaan, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaani arutab läbi ja kiidab heaks õppenõukogu ning kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (4) Kool korraldab vastavalt vajadusele ja võimalustele hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks eriklasse, tasemerühmi, õpperühmi LÕK õppekava alusel õppivatele õpilastele, eesti keele õpperühmi vene või muu kodukeelega õpilastele, keelekümbluse õpperühmi või klasse ning õpiabirühmi.

  (5) Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel. Hoolekogu ettepanekul on kool koostöös kooli pidajaga kohustatud korraldama pikapäevarühma moodustamise.

  (6) Õppeaasta on jagatud võrdselt kolmeks trimestriks ja viieks koolivaheajaks. Õpitulemuste hindamine toimub põhikoolis trimestrite kaupa ja gümnaasiumis kursuste kaupa. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister oma määrusega. Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad vaheajad.

  (7) Koolis toimuvad tegevused päevakava (sealhulgas tunniplaan) alusel, mis kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Päevakava tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks kooli kodukorras sätestatud viisil.

  (8) Õppepäevadel on õpilase õppetöö korraldatud õppetundidena päevakava alusel, õppekäikude ja projektipäevadena.

  (9) Õppetund on kooli päevakavas või õpilasele koostatud individuaalses õppekavas juhendatud õppeks ettenähtud ajavahemik.

  (10) Õppetunni pikkuseks üldjuhul on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkus on vähemalt kümme minutit iga õppetunni kohta.

  (11) Juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe, õppekäik, uurimuslik ja praktiline tegevus, mis on suunatud teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamisele ning milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

  (12) Kool võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.

§ 7.   Kooli õpilasesindus

  (1) Koolil on õpilasesindus, mis tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel.

  (2) Kooli õpilasesindusse kuuluvad 4.-12.klasside õpilased, igast klassist vähemalt üks esindaja.

  (3) Klassi esindaja õpilasesindusse valivad selle klassi õpilased.

  (4) Õpilasesinduse juhatuse valivad õpilasesinduse liikmed endi hulgast salajase hääletusega, kus igal õpilasel on üks hääl, mille ta saab anda eelistatud kandidaadi poolt.

  (5) Õpilasesinduse juhatusse kuuluvad oma valijaskonnalt enim hääli saanud õpilased.

  (6) Enim hääli saanud juhatuse liikmest saab õpilasesinduse president.

3. peatükk Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused 

§ 8.   Õppekavaväline tegevus

  (1) Kooli õppekavaväline töö on planeeritud kooli üldtööplaanis poolaastate kaupa, milles planeeritakse ajaliselt ringide ja stuudiote tegevus.

  (2) Õppekavavälise tegevuse läbiviimiseks töötavad koolis huvijuht ja ringijuhid.

  (3) Koolil on raamatukogu.

  (4) Õpilasele on õppekavavälises tegevuses kooli rajatiste, ruumide, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehniliste- ja muude vahendite kasutamine tasuta.

4. peatükk Õpilased ja vanemad 

§ 9.   Õpilase õigused ja kohustused

  (1) Kooli õpilasel on õigus:
  1) võtta osa õppetööst;
  2) valida valikkursuseid koolis pakutavate kursuste piires;
  3) õppida individuaalse õppekava järgi, kui see osutub vajalikuks;
  4) täita koolikohustust kodu- ja e-õppe vormis õigusaktidega sätestatud alustel;
  5) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
  6) luua ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda nende töös;
  7) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
  8) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile;
  9) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole;
  10) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogilistele töötajatele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
  11) moodustada koolis õpilasesindus ja osaleda selle töös;
  12) olla valitud õpilasesindusse ja kooli hoolekogusse;
  13) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli kasutuses olevaid ruume, rajatisi, raamatukogu ja õppe-, spordi-, tehnilisi- jm vahendeid vastavalt kooli kodukorrale;
  14) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;
  15) saada koolist ja vallavalitsusest teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
  16) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli hoolekogu, vallavalitsuse haridusjuhi, vallavanema, Lääne-Virumaa piirkonna eksperdi, Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;
  17) omada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.

  (2) Kooli õpilane on kohustatud:
  1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös;
  2) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  3) käituma väärikalt, suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust ja elama keskkonda säästvalt;
  4) järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  5) hoidma kooli head mainet;
  6) hoidma kooli kasutuses olevaid esemeid;
  7) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 10.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse, õppimisvõimaluste ning enda õiguste ja kohustuste kohta;
  2) esindada piiratud teovõimega õpilast tema õiguste kaitsel;
  3) taotleda oma lapsele koduõppe rakendamist;
  4) otsustada lapsele kooli poolt pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
  5) osaleda vanemate koosolekul;
  6) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
  7) teha koolile ettepanekuid õppe ja koolielu paremaks korraldamiseks;
  8) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli hoolekogu, vallavalitsuse haridusjuhi, vallavanema, Lääne-Virumaa piirkonna eksperdi, Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) tagama lapse koolikohustuse täitmise;
  2) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  5) tegema koostööd kooliga, et tagada õpilasele tema individuaalsetest vajadustest lähtuv õpe;
  6) kasutama meetmeid, mida kool talle pakub;
  7) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  8) taotlema vajaduse korral koolilt või vallavalitsuselt koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

§ 11.   Vanemate koosolekud

  (1) Kooli direktor kutsub vähemalt üks kord aastas kokku kooli vanemate üldkoosoleku.

  (2) Teade vanemate üldkoosoleku toimumise kohta avaldatakse kooli kodulehel internetis ja edastatakse e-kooli kaudu vanematele vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ning arutamisele tulevad küsimused.

  (3) Vanemate üldkoosolekut juhatab kooli direktor, kui koosolekul ei otsustata teisiti. Vanemate üldkoosolek võtab vastu otsuseid koosolekust osavõtvate vanemate lihthäälteenamusega. Vanemate üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused. Protokollile lisatakse koosolekul osalenud vanemate nimekiri. Protokoll avalikustatakse kooli kodulehel internetis ja paberkandjal kooli kantseleis hiljemalt 5 tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.

  (4) Klassi õpilaste vanemate koosoleku kutsub kokku klassijuhataja vähemalt 2 korda aastas. Teade koosoleku kohta edastatakse e-kooli kaudu või kirjaliku teatega vanematele vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Teates tuleb märkida koosoleku toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ning arutamisele tulevad küsimused. Koosolekut juhatab klassijuhataja.

  (5) Kooli direktor on kohustatud vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudel kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku hiljemalt 7 tööpäeva jooksul arvates nõude esitamisest. Nõue tuleb esitada kirjalikult või elektrooniliselt kooli direktorile. Nõue peab olema allkirjastatud nõude esitanud vanemate poolt. Koosoleku toimumisest teavitamine toimub käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud korras.

5. peatükk Kooli juhtimine 

§ 12.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Kooli direktor:
  1) kannab vastutust kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  2) vastutab koolile kasutada antud vallavara säilimise ning korrashoiu eest;
  3) vastutab tervisekaitsenõuete täitmise eest;
  4) juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu, õpilasesinduse ja vallavalitsuse töötajatega;
  5) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad kooli tegevust reguleerivad dokumendid (korrad, juhendid, juhised jne), sealhulgas sisehindamise korra, kodukorra, töökorralduse reeglid ja palgakorralduse põhimõtted;
  6) kinnitab käskkirjaga õpilaste kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  7) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
  8) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  9) korraldab kooli õppekava ja arengukava koostamist ja elluviimist, kooli sisehindamist ning tagab õpilase arengut toetava õppekeskkonna kujundamise;
  10) kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli õppekava, üldtööplaani ja kodukorra täitmist;
  11) korraldab hariduslike erivajadustega õpilaste õpet, moodustab selleks vajadusel õpperühmi või -klasse ja otsustab õpilaste suhtes tugi- või mõjutusmeetmete rakendamise;
  12) korraldab kooli õppenõukogu tööd;
  13) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
  14) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
  15) esindab kooli ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud õigus- ja haldusaktides, töölepingus, käesolevas põhimääruses ja ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmisele;
  16) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava kooli eelarve eelnõu;
  17) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise ning kooli, õpilaste, õppe- ja kasvatusalal töötavate töötajate andmete kandmise Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  18) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente vallavalitsusele;
  19) koordineerib kooli osalemist siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides ja programmides ning tagab nende kaudu vallale võetud kohustuste tulemusliku täitmise;
  20) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (3) Kooli direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud asendaja. Juhul, kui kooli direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, otsustab asendaja määramise vallavanem.

§ 13.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Ülesannete täitmisel hoolekogu:
  1) arutab läbi ja annab tagasisidet kooli õppekava, selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
  2) osaleb kooli arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust;
  3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
  4) arutab läbi ja annab arvamuse kooli kodukorra kohta enne selle kehtestamist;
  5) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
  6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  8) arutab läbi ja kehtestab kooli direktori ettepanekul pedagoogide (välja arvatud kooli direktori) ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) arutab läbi ja annab tagasisidet kooli sisehindamise aruandele ning annab sellele oma kooskõlastuse;
  11) arutab läbi ja annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  12) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  13) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
  14) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  15) nimetab oma esindaja komisjonide ja kogude koosseisu õigusaktides ettenähtud juhtudel;
  16) teeb vallavalitsusele ettepanekuid haridusasutusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  17) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
  18) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  19) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu moodustamise korra ning töökorra, hoolekogu koosseisu ja selle muudatused kehtestab Viru-Nigula Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi Vallavalitsus).

§ 14.   Kooli õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mis tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras ja täidab samas määruses või muudes õigusaktides sätestatud ülesandeid.

  (2) Õppenõukogu ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (3) Õppenõukogu liikmeteks on kõik kooli pedagoogilised töötajad. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse poolt valitud õpilaste esindaja.

6. peatükk Koolitöötajad 

§ 15.   Koolitöötajate koosseis

  Kooli töötajad on õpetajad ja teised töötajad. Koolitöötajate koosseisu igaks õppeaastaks kinnitab ja õppeaasta kestel vajadusel muudab kooli direktor Vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 16.   Koolitöötaja õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötaja õigused ja kohustused määratakse käesolevas põhimääruses, kooli töökorralduse reeglites, töölepingus ja ametijuhendis.

  (2) Koolitöötajal on õigus:
  1) saada teavet kooli põhimääruse, õppekava, töökorralduse reeglite, kodukorra ja muude kooli dokumentide kohta;
  2) saada erialast täiendusõpet;
  3) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel antud õigusaktides sätestatud tingimustele vastavates töötingimustes;
  4) kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume ja rajatisi, õppe-, spordi-, tehnilisi- ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras;
  5) esitada kooli direktorile ettepanekuid töö- ja õppekorralduse parandamiseks;
  6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (3) Koolitöötajal on kohustus:
  1) täita ametijuhendis ettenähtud tööülesandeid;
  2) osaleda kooli arendamises;
  3) kaasa aidata õpilase arengut toetava õppekeskkonna loomises;
  4) täita muudest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi.

7. peatükk Kooli majandamise ja asjaajamise alused 

§ 17.   Kooli rahastamine

  (1) Kooli eelarve on valla eelarve osa, mille tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, projektides osalemisest ning käesolevas põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (2) Kool kasutab ja käsutab oma rahalisi vahendeid õigusaktides kehtestatud korras.

§ 18.   Kooli vara

  (1) Kooli vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks kasutamiseks eraldatud maa, hooned ja rajatised, inventar ja muud õppe- ning kasvatustööks vajalikud vahendid.

  (2) Kool kasutab ja käsutab kooli vara Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras ja tingimustel.

§ 19.   Asjaajamine

  (1) Kooli dokumendihalduse korraldamiseks kehtestab asjaajamiskorra kooli direktor.

  (2) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste dokumentide täitmine ja pidamine toimub haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

8. peatükk Kooli põhimäärus ja arengukava 

§ 20.   Kooli põhimäärus

  (1) Kooli põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Vallavalitsus.

  (2) Kooli direktor esitab kooli põhimääruse ja selle muudatused enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud arvamust ei anta selleks määratud tähtaja jooksul ning sellest ei ole keeldutud või tähtaega pikendatud, võib küsimuse lahendada või otsustada vastava arvamuseta.

§ 21.   Kooli arengukava

  (1) Kooli arengukava koostatakse vähemalt neljaks aastaks. Arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad ning tegevuskava arengukava kehtimise perioodiks. Arengukava ja selle muudatused kinnitab Vallavalitsus.

  (2) Arengukava ja selle muudatuste ettevalmistamise algatab kooli direktor. Arengukava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli. Arengukava kinnitab kooli pidaja või tema volitatud isik ja kooli direktor annab selle täitmisest aru kooli pidaja kehtestatud korras. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (3) Arengukava muutmine toimub arengukavas sätestatud korras.

9. peatükk Kooli ümberkorraldamine, pidamise üleandmine ja tegevuse lõpetamine 

§ 22.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja kooli tegevuse lõpetamise otsustab Vallavolikogu.

  (2) Kooli ümberkorraldamist ja kooli tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsus, kes teavitab ümberkorraldamisest ja tegevuse lõpetamisest seaduses sätestatud isikuid ja asutusi ning teeb muid toiminguid, mis on vajalikud ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks.

§ 23.   Kooli pidamise üleandmine

  Kooli pidamise üleandmise riigile või teisele vallale või linnale otsustab Vallavolikogu.

10. peatükk Määruse rakendamine 

§ 24.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavalitsuse 07.06.2018 määrus nr 14 “Kunda Ühisgümnaasiumi põhimäärus”.

  (2) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Einar Vallbaum
vallavanem

Reeli Eiche
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json