SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 13

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 31.05.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 15 ja § 26 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab isikutele, kellele on määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel ja kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Häädemeeste vald, hooldaja määramise ja valla eelarvest makstavate hooldajatoetuste määramise tingimused ning korra (edaspidi kord).

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega isik, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud puue.
  2) Hooldaja – kohaliku omavalitsuse poolt määratud teovõimeline isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve.
  3) Hooldus – vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega või kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
  4) Hooldusvajadus – hooldatava abi, toetuse ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.
  5) Hooldajatoetuse määr – ühe isiku eest makstav tasu kuus, mille suurus sõltub hooldatava hooldusvajadusest.

§ 3.   Hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse puudega isikule, kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Häädemeeste vald ja kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).

  (2) Hoolduse eesmärk on tagada puudega isikule kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve harjumuspärases keskkonnas lähtuvalt tema senisest elulaadist.

  (3) Erandjuhul võib hooldajatoetust määrata Häädemeeste valla elanike registris oleva hooldatava eest juhul kui hooldatav on asunud elama hooldaja juurde teise omavalitsusse hooldusvajaduse parema korraldamise eesmärgil.

2. peatükk Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 

1. jagu Puudega lapsele hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 

§ 4.   Puudega lapse hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Puudega lapse hooldaja (edaspidi hooldaja) on käesoleva korra mõistes vanem, last kasvatava vanema abikaasa, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

  (2) Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale on igakuine sotsiaaltoetus 3-17-aastase hooldusvajadusega puudega lapse hooldamise eest.

  (3) Puudega lapse hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Häädemeeste vald ja kelle tegelik elukoht on Häädemeeste vallas.

  (4) Hooldajatoetuse saamiseks esitab hooldajaks soovija Häädemeeste vallavalitsuse sotsiaal‧ametnikule taotluse koos alljärgnevate lisadokumentidega:
  1) hooldaja ja puudega lapse isikut tõendav dokument;
  2) Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava puude määramise kohta;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan ja/või juhtumiplaan;
  4) teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanem ei tööta;
  5) eestkostjaks määramise kohtuotsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldaja‧toetuse taotleja ei ole lapsevanem.

  (5) Kui esitatud taotluses on puudusi või on jäetud esitamata nõutavad dokumendid, määrab sotsiaalametnik taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

§ 5.   Puudega lapse hooldusvajaduse hindamine

  (1) Hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

  (2) Sotsiaalametnik selgitab vestluse, esitatud dokumentide, kodukülastuse ja hindamisjuhendi alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused puudega lapsele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks.

  (3) Sotsiaalametnikul on õigus konsulteerida hinnangu saamiseks teiste spetsialistidega.

  (4) Taotluse vaatab läbi Häädemeeste valla pereabikomisjon (edaspidi pereabikomisjon) ja teeb Häädemeeste Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ettepaneku hooldajatoetuse määramise kohta.

§ 6.   Puudega lapse hooldajatoetuse määramine ja maksmine

  (1) Hooldajatoetuse määramise otsustab vallavalitsus.

  (2) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust.

  (3) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt 28. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

  (4) Hooldajatoetust makstakse tagasiulatuvalt puude määramise kuupäevast, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud avalduse hooldajatoetuse tähtaja pikendamiseks 30 päeva jooksul pärast puude määramise otsuse tegemist.

  (5) Puudega lapse hooldajatoetust ei maksta:
  1) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
  2) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
  3) taotlejale, kelle lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega;
  4) taotlejale, kelle lapse hooldusvajadus ei põhjusta olulisi takistusi tööturul osalemiseks.

  (6) Puudega lapse hooldajatoetust makstakse kuni:
  1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
  3) seatud tähtajalise eestkoste või perekonnas hooldamise teenuse lõppemiseni.

  (7) Puudega lapse hooldajatoetuse suuruse muutmist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetuse suurus ümber asjaolude sotsiaalametnikule teatavaks saamise kuupäevaga ning see kajastub hiljemalt järgneva kuu toetuse väljamaksmisel.

  (8) Puudega lapse hooldajatoetust ei maksta, kui taotleja on olulisi andmeid varjanud või valeandmeid esitanud.

§ 7.   Puudega lapse hooldajatoetuse määramise tähtaja lühendamine ja pikendamine

  (1) Hooldajatoetuse määramise tähtaja möödumisel on taotlejal õigus esitada avaldus hooldajatoetuse määramise tähtaja pikendamiseks, lisades avaldusele käesoleva määruse paragrahvis 4 lõike 4 punktis 2, 4 ja 5 nimetatud dokumendid.

  (2) Hooldajatoetuse määramise tähtaja pikendamise otsustab vallavalitsus.

  (3) Hooldajatoetuse tähtaja määramise pikendamisele eelneb puudega lapse hooldusvajaduse kordushindamine.

  (4) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt § 6 lõikes 6 sätestatust lühemaks ajaks, kui on eeldada hooldamise tähtajalisust.

§ 8.   Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise peatamine ja lõpetamine

  (1) Puudega lapse hooldajatoetuse maksmine peatatakse:
  1) lapse hooldamine tagatakse teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega;
  2) lapse viibimisel üle kahe kuu ravi- või hooldusteenusel;
  3) toetuse saaja tööle asumisel.

  (2) Puudega lapse hooldajatoetuse maksmist jätkatakse puudega lapse hooldaja taotluse alusel pärast peatamist tinginud asjaolude ära langemist kuni § 6 lõikes 6 nimetatud tähtaegadeni.

  (3) Puudega lapse hooldaja toetuse maksmine lõpetatakse:
  1) toetuse määramise aluste ära langemisel;
  2) puudega lapse või hooldaja alalisel elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
  3) puudega lapse hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
  4) puudega lapse või tema hooldaja surma korral.

2. jagu Täisealisele isikule hooldaja ja hooldajatoetuse määramine 

§ 9.   Täisealisele isikule hoolduse seadmine

  (1) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse raske ja sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab kõrvalabi, juhendamist, järelvalvet ning abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Hooldust ei seata hooldatavale, kellel on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps) või kui abi vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada muude sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutamisega.

  (3) Erandkorras seatakse hooldus hooldust vajavale isikule:
  1) kellel on keskmine puue, kuid isikul on suur hooldusvajadus ja abivajadust ei ole võimalik korraldada muul viisil;
  2) kui hooldust vajaval isikul on olemas perekonnaseaduse alusel ülalpidamise kohustusega isikud, kuid nimetatud isikud ei suuda täita hooldust vajava isiku suhtes ülalpidamise kohustust ja/või kui puudega isik vajab ööpäevaringset hooldust ja järelvalvet.

§ 10.   Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine

  (1) Hooldajaks taotleja esitab vallavalitsusele taotluse koos alljärgnevate lisadokumentidega:
  1) Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava isiku puude raskusastme määramise kohta;
  2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid;
  3) hooldatava kirjalik nõusoleku talle hooldaja määramise kohta.

  (2) Sotsiaalametnik selgitab vestluse, esitatud dokumentide, kodukülastuse ja hindamisjuhendi alusel välja hooldatava hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks.

  (3) Sotsiaalametnikul on õigus konsulteerida hinnangu saamiseks teiste spetsialistidega.

  (4) Kui esitatud taotluses on puudusi või on jäetud esitamata nõutavad dokumendid, määrab sotsiaalametnik taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (5) Taotluse koos lisadokumentidega vaatab läbi pereabikomisjon ja teeb vallavalitsusele ettepaneku hooldaja ja hooldajatoetuse määramiseks.

§ 11.   Täisealisele isikule hoolduse seadmine ja hooldaja määramine

  (1) Hooldatavale seatakse hooldus ja määratakse talle hooldaja vallavalitsuse otsusega 30 päeva jooksul, alates taotluse esitamisest.

  (2) Hoolduse seadmisest ja hooldaja määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult, esitades keeldumise põhjused, mis tulenevad hoolduse seadmise ja hooldusvajaduse hindamise tulemustest.

  (3) Hooldajaks võib määrata teovõimelist isikut, kelle rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht on Häädemeeste vallas.

  (4) Hooldajaks ei määrata isikut, kes ei tule toime hooldust vajava isiku hooldusvajaduse rahuldamisega (isiku tervis, elukoha kaugus või elukorraldus ei võimalda hooldust vajava isiku hooldusvajadust rahuldada jne).

  (5) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse kuni:
  1) määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) kordushindamise läbiviimise tähtajani;
  3) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

  (6) Üks hooldaja võib hooldada kuni kahte hooldatavat.

§ 12.   Hooldaja kohustused

  Hooldajaks määratud isik on kohustatud:
  1) tagama piisava kõrvalabi ja juhendamise hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise, suhtlemise ja igapäevaeluks vajaliku korraldamisega;
  2) tagama hooldatava ohutuse, kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale;
  3) teavitama sotsiaalametnikku hooldusega seoses tekkinud probleemidest;
  4) teavitama sotsiaalametnikku hooldusvajaduse lõppemisest või edasist hooldust võimatuks muutvatest asjaoludest kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest.

§ 13.   Täisealise isiku hooldajale toetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust.

  (2) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt 28. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

  (3) Hooldajatoetust makstakse tagasiulatuvalt puude määramise kuupäevast, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud avalduse hooldajatoetuse tähtaja pikendamiseks 30 päeva jooksul pärast puude määramise otsuse tegemist.

  (4) Täisealise puudega isiku hooldajatoetust makstakse kuni:
  1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba;
  3) hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste korduvhindamise läbiviimise tähtajani;
  4) seatud eestkoste lõpptähtajani või kuni eestkostetava ööpäevaringsele hooldusteenusele paigutamiseni.

§ 14.   Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise lõpetamine

  Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine lõpetatakse järgmistel juhtudel:
  1) on ära langenud hoolduse seadmise ja hooldaja määramise tinginud asjaolud;
  2) hooldatava või hooldaja avalduse alusel;
  3) hooldatav on paigutatud ööpäevaringset hooldusteenust pakkuvasse hoolekandeasutusse;
  4) hooldatav asub alaliselt elama teise omavalitsusüksuse territooriumile;
  5) isiku hooldusvajadus tagatakse muul viisil;
  6) hooldaja ei täida või ei saa täita hooldaja kohustusi;
  7) hooldaja või hooldatava surma korral;
  8) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele.

§ 15.   Täisealise isiku hooldajale toetuse määramise tähtaja lühendamine ja pikendamine

  (1) Täisealise puudega isiku hooldaja toetuse maksmist pikendatakse:
  1) hooldatavale Sotsiaalkindlustusameti otsusega puude raskusastme pikendamise kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos puude määramise otsusega hiljemalt 30 päeva jooksul puude määramise otsuse vastuvõtmisest;
  2) elamisloa andmise kuupäevast, kui taotleja on esitanud avalduse toetuse maksmise pikendamiseks koos kehtiva elamisloaga hiljemalt 30 päeva jooksul elamisloa saamisest;

  (2) Täisealise puudega isiku hooldaja toetuse maksmine peatatakse, kui hooldatav või eestkostetav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil või tema hooldusvajadus on tagatud muul viisil.

3. peatükk Hooldajatoetuse suurus 

§ 16.   Hooldajatoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Hooldajatoetuse määra kinnitab vallavalitsus igaks eelarveaastaks.

  (3) Täisealise sügava puudega isiku hooldajale makstakse 100% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (4) Täisealise keskmise ja raske puudega isiku hooldajale makstakse 60% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (5) Keskmise ja raske puudega 3-15-aastase lapse hooldajale makstakse 200% ja 16-17-aastase lapse hooldajale 150% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (6) Sügava puudega 3-15-aastase lapse hooldajale makstakse 250% ja 16-17-aastase lapse hooldajale 200% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (7) Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

  (8) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 28. kuupäevaks hooldaja pangakontole või sularahas.

  (9) Hooldajaks määratud isiku eest tasub sotsiaalmaksu vallavalitsus juhul kui isikul ei ole võimalust saada sotsiaalkindlustust muudel alustel.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tahkuranna Vallavolikogu 26.03.2009 määrus nr 5 „Puudega lapse hooldajale hooldaja‧toetuse maksmise kord“.

  (2) Tahkuranna Vallavolikogu 25.11.2010 määrus nr 16 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“.

§ 18.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 01.05.2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas

Andrus Soopalu
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json