Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Võru valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 14

Võru valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö toetamise kord

Vastu võetud 08.08.2018 nr 42
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Võru valla eelarvest igaks eelarveaastaks kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, menetlemist, finantseerimist, aruandlust ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.  Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on säilitada, arendada ja mitmekesistada Võru valla kultuuri-, spordi- ja noorsootööd.

§ 3.  Nõuded taotlejale

 (1) Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja üksikisikud, kes:
 1) tegutsevad Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad valla eri piirkondade elanikele huvialase tegevuse ja meelelahutuse võimaluste pakkumisega;
 2) tegutsevad Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad vanade traditsioonide ja rahvakultuuri edendamisega, arendamisega ning säilitamisega.

 (2) Toetust ei anta isikutele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele.

 (3) Toetuse andmisest võib keelduda:
 1) kui taotleja ei ole esitanud eelneva toetuse kasutamise kohta aruannet;
 2) kui taotleja ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
 3) kui taotleja ei ole esitanud taotluse menetleja poolt esitatud tähtajaks täiendavaid dokumente;
 4) kui taotleja ei võimalda teostada järelevalvet.

 (4) Erandjuhud, mis ei ole korras reguleeritud, lahendab Võru Vallavalitsus.

2. peatükk Toetuse liigid ja tegevused 

§ 4.  Toetuse liigid

 (1) Toetust eraldatakse tegevusteks ja kuludeks, mis on otseselt vajalikud käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

 (2) Toetuse liigid on:
 1) kultuuritegevuse edendamine ja mitmekesistamine (sh ürituste korraldamine ja rahvakultuuri säilitamine);
 2) sporditegevuse edendamine ja spordiürituste korraldamine;
 3) noorsootöö edendamine ja ürituste korraldamine;
 4) projektitoetusena erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimise (omaosaluse) toetuseks.

 (3) Mitteabikõlblikud tegevused on:
 1) projektijuhtimine;
 2) kinnisvara soetamine;
 3) muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud tegevused.

§ 5.  Kultuuritegevuse toetus

  Toetust antakse:
 1) ühekordse ürituse korraldamiseks (toetuse määramisel arvestatakse ürituse seotust traditsioonidega, jätkusuutlikust, suunatust erinevatele sihtrühmadele ning uuenduslikkust);
 2) rahvusvahelistes programmides osalemiseks;
 3) vallas ürituste (võistlused, laagrid, seminarid jmt) korraldamiseks;
 4) vallaüleste väljasõitude transpordikuludeks;
 5) kultuurikollektiivide esinemistega seotud osalustasudeks.

§ 6.  Sporditegevuse toetus

  Toetust antakse:
 1) rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elava üksikisiku kehakultuuri- ja spordiharrastusele ning terviseedendamisele kaasaaitavate projektide elluviimiseks;
 2) vallas tegutseva mittetulundusühingu võistkonna osalemiseks maakonna võistlustel, Eesti meistrivõistlustel ning rahvusvahelistel võistlustel;
 3) rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elava üksikisiku osalemiseks maakonna võistlustel, Eesti meistrivõistlustel ning rahvusvahelistel võistlustel;
 4) spordirajatiste inventari korrastamiseks.

§ 7.  Noorsootöö toetus

  Toetust antakse:
 1) noorteürituste korraldamiseks;
 2) vallaüleste väljasõitude transpordikuludeks;
 3) rahvusvahelistes noorteprogrammides osalemiseks;
 4) noorte(le) koolituste ja seminaride korraldamiseks.

§ 8.  Projektitoetus

  Projektitoetust eraldatakse erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks (omaosaluseks).

3. peatükk Toetuse taotlemine, menetlemine ja aruandlus 

§ 9.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Võru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus (Lisa 1) järgmise eelarveaasta toetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 1. oktoobriks.

 (2) Taotlus projektitoetuse kaasfinantseeringu saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele esitatakse vallavalitsusele eelarveaasta jooksul.

 (3) Toetuse taotlemisel märgitakse taotlusesse järgmised andmed:
 1) taotleja (esindaja) nimi, kontaktandmed ja arvelduskonto number;
 2) tegevusvaldkond, millele toetust taotletakse;
 3) tegevuse toetuse taotlemise põhjendus, iseloomustus (eesmärk, vajadus, tegevused, kestvus, ajakava) ning maksumus (taotletav summa, üldmaksumus).

§ 10.  Taotluse menetlemine

 (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab § 9 lõikes 1 märgitud tähtaja möödumisest arvates 20 tööpäeva jooksul läbi kultuurispetsialist või tema asendaja (edaspidi menetleja).

 (2) Puuduste esinemisel teavitab menetleja toetuse taotlejat puudustest ning annab täiendava tähtaja kuni 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Juhul kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud taotlus ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

 (3) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 11.  Toetuse finantseerimine ja aruandlus

 (1) Otsuse toetuse määramiseks või mittemääramiseks teeb hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjon (edaspidi komisjon) arvestades sealjuures:
 1) valla eelarveliste vahendite olemasolu;
 2) projekti, objekti või tegevuse sisalduvust arengukavades või olulisust Võru valla üldise arengu seisukohalt;
 3) toetuse eelarve kulude põhjendatust;
 4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 5) projekti elluviimiseks vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

 (2) Komisjon võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks.

 (3) Komisjonil on õigus määrata toetust osaliselt.

 (4) Toetused kuni 300 eurot makstakse toetuse taotlejale komisjoni protokollilise otsuse alusel.

 (5) Toetused üle 300 euro makstakse välja taotleja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud vastavasisulise toetuslepingu alusel ning toetuse eraldamise lepingu taotlejaga sõlmib komisjoni protokollilise otsuse alusel abivallavanem.

 (6) Toetuse saaja on kohustatud esitama lepingus märgitud tähtajaks vormikohase aruande (Lisa 2) toetuse sihipärase kasutamise kohta.

 (7) Aruandes märgitakse järgmised andmed:
 1) taotleja (esindaja) nimi, kontaktandmed ja arvelduskonto number;
 2) tegevusvaldkond, millele toetust taotleti, üldmaksumus, omaosalus ja eraldatud toetuse suurus;
 3) kokkuvõte toetuse kasutamisest, analüüs (tegevused, nõrkused), elluviidud tegevused.

 (8) Toetuse eest korraldatud ürituse teavituses või reklaamistuleb viidata vallavalitsusele kui toetajale.

4. peatükk Järelevalve toetuse kasutamise üle 

§ 12.  Järelevalve

 (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

 (2) Toetuse sihipärast kasutamist kontrollib menetleja.

 (3) Määruse nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Orava Vallavolikogu 14.02.2012 määrus nr 35 „Orava valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord“.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembrist 2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm

Lisa 1 Taotluse eelarve vorm

Lisa 2 Aruande vorm

Lisa 2 Aruande eelarve vorm