HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Võru valla õpilastranspordi korraldamise, soodustuse andmise ning sõidukulude hüvitamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 15

Võru valla õpilastranspordi korraldamise, soodustuse andmise ning sõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 08.08.2018 nr 43
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 alusel ning arvestades sotsiaalministri 27. märtsi 2001 määruse «Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele» § 7 lõiget 1.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab õpilastranspordi korralduse õpilastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru vald.

  (2) Võru vallas asuva põhikooli ja gümnaasiumi (edaspidi üldhariduskool) õpilasele, kes õpivad elukohale lähimas või logistiliselt perele sobivas üldhariduskoolis, tagab Võru vald õpilastranspordi Võru valla õpilasliinidega või muul mõistlikul viisil.

  (3) Õpilastranspordi marsruudid on võimalusel korraldatud arvestusega, et õpilase jalgsi käidav koolitee ei oleks pikem kui 3 kilomeetrit.

§ 2.   Mõisted

  (1) Õpilasliin - eriotstarbeline liinivedu õpilaste veoks õppeasutusse ja tagasi.

  (2) Ühistransport - tasuline sõitjate vedu, mida teostatakse eelkõige liiniveo, juhuveo või taksoveo korras.

  (3) Sooduskaart – õpilaste sõidusoodustust tõendav kaart, mis võimaldab järeldada sõidusoodustuse olemasolu.

§ 3.   Õpilastranspordi korraldus õpilasliinidel

  (1) Võru Vallavalitsus sõlmib õpilasliine teenindavate vedajatega veolepingud.

  (2) Õpilasliinide sõiduplaanid vaadatakse üle üks kord aastas enne õppeaasta algust. Vajadusel on võimalik sõiduplaane muuda õppeaasta jooksul. Sõiduplaanid avalikustatakse Võru valla üldhariduskoolide ja Võru valla veebilehel ning valla ajalehes.

§ 4.   Õpilastranspordi korraldus ühistranspordiga ja soodustuse andmine

  (1) Võru Vallavalitsus korraldab sooduskaartide jagamise üldhariduskooli õpilastele, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Võru vald ja kes kasutavad õppeperioodil sõiduks kooli ja tagasi ühistransporti.

  (2) Võru valla üldhariduskoolis õppivatele õpilastele väljastab sooduskaardid kool.

  (3) Lapsevanem või eeskostja, kelle laps õpib mõne teise omavalitsuse üldhariduskoolis, esitab sooduskaardi saamiseks avalduse (Lisa 1) Võru Vallavalitsusele üldjuhul 25. augustiks.

  (4) Sooduskaardiga sõit on õpilas- ja valla liinidel tasuta ning sooduskaart kehtib koos õpilaspiletiga.

  (5) Sooduskaardi kaotamisel või purunemisel on lapsevanemal või eestkostjal võimalik soetada kordus sooduskaart ühistranspordiliini vedaja bussist või muudest müügipunktidest.

§ 5.   Sõidukulude hüvitamine sõidupiletite alusel

  (1) Õpilastel, kelle kodukohast koolini ei ole võimalik sõita õpilasliinidel või sooduskaardiga ühistranspordi liinidel, hüvitatakse sõit kooli ja tagasi sõidupiletite alusel arvestusega õpilase sõiduks igal koolipäeval üks kord kooli ja koju.

  (2) Väljaspool Võru valda keskharidust omandavatele õpilastele hüvitatakse õppeperioodil sõidupiletite esitamisel neli (4) korda kuus edasi-tagasi sõit kodukohta.

  (3) Sõidupiletite maksumuse hüvitamiseks esitab õpilase lapsevanem või eestkostja taotluse ja kulu tõendavad sõidupiletid vallavalitsusele iga eelneva kalendrikuu eest järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks vallavalitsuse kinnitatud vormil (Lisa 2).Vallavalitsus hüvitab sõidupiletid hiljemalt taotluse esitamise kuu viimaseks kuupäevaks taotlusel esitatud arvelduskontole.

  (4) Üle kahe kuu vanuseid sõidupileteid ei hüvitata.

§ 6.   Sõidukulude hüvitamine isikliku sõiduauto kasutamisel

  (1) Põhikoolis õppiva õpilase vanemal või eestkostjal on õigustaotleda õppeperioodil (ajavahemik september kuni juuni) õpilase sõiduks kooli ja tagasi üks kord päevas sõidukulude hüvitist juhul, kui õpilasliine või ühistranspordi liine ei ole võimalik kasutada. Toetuse taotlemine on õigustatud juhtudel, kui põhikooli õpilase koolitee pikkus lähima õpilasliini või ühistranspordi peatuseni on pikem kui 3 kilomeetrit.

  (2) Isikliku sõiduautoga kooli ja koolist koju sõitmisel tehtud kulu hüvitatakse lapsevanemale või eestkostjale, kes on esitanud Võru Vallavalitsusele avalduse (Lisa 3), näidates hüvitamise aluseks olevad asjaolud, sh põhjendatus, marsruut, koolitee pikkus. Sõidukulud makstakse välja lapsevanema või eestkostja aruande (Lisa 4) alusel. Lapsevanem või eestkostja esitab isikliku sõiduauto kasutamise aruandele eelneva kalendrikuu eest järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks. Hüvitise arvestuse aluseks on õppepäevade arv kalendrikuus, õpilase elukoha kaugus koolist ning Võru Vallavalitsuse kehtestatud transpordi arvestuslik kulu.

  (3) Üle kahe kuu vanuseid aruandeid ei menetleta.

§ 7.   Erandjuhtumid õpilastranspordi toetamisel

  Võru Vallavalitsusel on õigus vallavalitsuse korraldusega anda soodustusi või arvestada kuludokumente muudel juhtudel, et korraldada mõistlikul viisil õpilastransport kooli ja koju, tagamaks õpilase turvalisus kooliteel.

§ 8.   Järelevalve

  (1) Võru Vallavalitsus teostab järelevalvet soodustuse sihipärase kasutamise üle.

  (2) Määruse nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus lõpetada soodustuse andmine või hüvitise maksmine ning nõuda hüvitise tagastamist.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 14.08.2013. a määrus nr 86 „Õpilaste sõidusoodustused“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 19.02.2003. a määrus nr 8 „Õpilaste sõidukulude kompenseerimise korra kehtestamine“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.09.2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1 Sooduskaardi avaldus

Lisa 2 Sõidupiletite hüvitamise aruanne

Lisa 3 Avaldus isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamiseks

Lisa 4 Isikliku sõiduauto kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json