KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Teksti suurus:

Võru valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 17

Võru valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 08.08.2018 nr 45
, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.07.2018.

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Võru valla (edaspidi vald) korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded.

  (2) Määruses sätestatakse nõuded elutähtsa teenuse taseme ja teenuse osutamise valmisoleku kohta ning nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks. Samuti sätestatakse elutähtsa teenuse taastamise korraldus ja taastamise prioriteedid, tingimused, mille korral on tegemist elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga, ning hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus.

2. peatükk KOHALIKU TEE SÕIDETAVUSE TAGAMISE KUI ELUTÄHTSA TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 2.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise kirjeldus

  Kohaliku tee sõidetavuse tagamine kui elutähtis teenus (edaspidi kohaliku tee sõidetavuse teenus) on kohaliku tee korrashoiu teenus, mis tagab kohalike teedevõrgu toimimise ja tingimused ohutuks liiklemiseks ning mida osutab ehitusseadustiku § 97 lõikes 8 nimetatud ettevõtja (edaspidi tee-ettevõtja).

§ 3.   Nõuded kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja teenuse katkestuse ennetamiseks

  Tee-ettevõtja peab kohaliku tee sõidetavuse teenuse toimepidevuse tagamiseks ja katkestuse ennetamiseks tagama vähemalt järgmist:
  1) vajalike oskustega personali kättesaadavuse ööpäev ringi, et kindlustada teenuse tagamisega seotud ülesannete täitmine;
  2) lähtudes ilmastikuoludest vajalikus koguses töövalmiduses teehooldetehnikat ja abivahendeid;
  3) lisalepingute olemasolu, et vajaduse korral kaasata lisatehnikat ja -tööjõudu ning rakendada muid asjakohaseid meetmeid.

§ 4.   Kohaliku tee sõidetavuse tagamise katkestuse pikim lubatud aeg, hädaolukorra määratlus, taastamise kord ja prioriteedid

  (1) Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenus loetakse katkenuks juhul, kui tee-ettevõtja ei ole võimeline täies mahus osutama teenust käesoleva määrusega kehtestatud tasemel.

  (2) Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraks on olukord, kus on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest, mille tõttu ei suuda tee-ettevõtja teenuse osutamist käesoleva määrusega kehtestatud tasemel tagada:
  1) 72 tunnine katkematu lumesadu sademetehulgaga 2 cm tunnis;
  2) 36 tunnine lumesadu sademetehulgaga 1 cm tunnis, kui sellega kaasneb tugev tuul kiirusega vähemalt 12 meetrit sekundis ja tekivad ohtlikud tuisuvaalud üle lumekihi kriitilise paksuse majandus- ja taristu ministri 14. juuli 2015. a määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ tähenduses;
  3) muu ilmastikutingimustest tingitud olukord, kus kehtestatud seisundinõuete tagamine võib olla märkimisväärselt raskem.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hädaolukorras tagab tee-ettevõtja:
  1) lumetõrje alates 10 sentimeetri paksusest lumekihist;
  2) põhitänavate ja teede, ohtlike tänavalõikude, koolibussiliinide kasutatavate teede ja tuletõrje veevõtukohtade juurde viivate teede hoolduse hiljemalt 6 tunni jooksul hädaolukorra välja kuulutamisest;
  3) kõnni- ning jalg- ja jalgrattateede hoolduse hiljemalt 8 tunni jooksul hädaolukorra välja kuulutamisest;
  4) kõrvaltänavate, veotänavate ja -teede, jaotustänavate, väljakute, parkimisplatside, kvartalisiseste tänavate, jalgtänavate ning jalgteede hoolduse hiljemalt 12 tunni jooksul hädaolukorra välja kuulutamisest.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1–4 loetletud olukordades tagab tee-ettevõtja võimaluse korral teehoolduse asjakohastes sätetes esitatud järjekorras.

  (5) Tee-ettevõtja rakendab teenuse katkestuse korral viivitamata meetmeid, et taastada teenuse osutamine täies mahus.

  (6) Tee-ettevõtja võtab teenuse osutamise taastamiseks vajaduse korral kasutusele lisatehnika, rakendab vajaduse korral lisatööjõudu ja alltöövõtjaid ning muid asjakohaseid meetmeid.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul kutsub kriisikomisjoni esimees kokku kriisikomisjoni.

§ 5.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Tee-ettevõtja teavitab hädaolukorrast või selle ohust, kui piirkonnas elab vähemalt 50 inimest, piirkonnas on häiritud koolide, lasteaedade, haiglate, majutusasutuste tegevus või teenuse katkestusega võib kaasneda reaalne oht liiklejate tervisele, elule või nende varale viivitamata telefonil 785 1242.

  (2) Tee-ettevõtja teavitab avalikkust hädaolukorrast või selle ohust vähemalt oma veebilehel ja massimeedia vahendusel.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2018. a.

Aare Hollo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json