ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 18

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Vastu võetud 14.08.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 42 lõike 1 ning sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" (edaspidi sotsiaalkaitseministri määrus) rakendamise tingimused ja kord.

  (2) Sotsiaalkaitseministri määrusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid täidab Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuamet (edaspidi amet).

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  4) kohanduse saaja – inimene, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  5) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest sisse ja välja liikumine;
  6) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  7) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud.

§ 3.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamist rahastatakse vallaeelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest. Kohaliku omavalitsuse omafinantseering on 15% abikõlbulikest kuludest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruses nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Eluruumi kohandamise tööde (edaspidi tööd) eest tasub amet:
  1) töid teostanud ettevõtjale;
  2) kohanduse saajale, kui kohanduse saaja teostab tööd ise.

  (4) Kohanduse saaja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda (edaspidi omaosalustasu).

§ 4.   Õigustatud isikud

  (1) Eluruumi kohandamist on õigus saada isikul:
  1) kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik parandada eluruumi kohandamisega;
  3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Viimsi valla haldusterritooriumil.

  (2) Isikul on õigus saada määruse alusel ühe eluruumi kohandamine ühel korral.

§ 5.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Kui rahandusministeerium on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru, otsustab amet selles osalemise.

  (2) Kui amet otsustab taotlusvoorus osaleda, avaldab ta vähemalt viis tööpäeva enne eluruumi kohandamise taotluste (edaspidi taotlused) vastuvõtu algust Viimsi Teatajas, veebilehel ja valla Facebooki-lehel järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg (vähemalt 30 kalendripäeva);
  2) kohanduste tegemise periood (kuni 24 kalendrikuud);
  3) tehtavate tööde arv kokku või tehtavate tööde arv töö liigi, kohanduse saaja vanuserühma vm alusel;
  4) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  5) taotluste posti ja e-posti teel saatmise aadressid;
  6) taotluses kohustuslikud andmed.

§ 6.   Eluruumi kohandamise taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamist taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab ametile kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus;
  3) kohandatava eluruumi andmed: küla, alevik, tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamise kohta;
  5) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;
  6) töö liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
  7) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).

  (2) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
  2) ta on nõus tasuma eluruumi kohandamise eest omaosalustasu;
  3) ta lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalik taotluse menetlemiseks;
  4) ta on esitanud tõesed andmed.

  (3) Koos taotlusega esitatakse:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) esindusõigust tõendava dokumendi (kohtumäärus, volikiri) koopia;
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  5) Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul).

§ 7.   Taotluste lahendamine

  (1) Taotlused registreeritakse nende saabumise järjestuses.

  (2) Amet kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust kaasates Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalameti esindaja. Kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või taotleja ilmselgelt ei ole õigustatud isik, siis jätab amet taotluse rahuldamata.

  (3) Amet jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  2) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  3) eluruumi omanik, kaasomanik või korteriühistu ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  5) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  6) taotleja ei ole nõus tasuma omaosalust;
  7) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades mõistlik.

  (4) Amet esitab nõuetele vastavate taotluste koondtaotluse rahandusministeeriumile.

  (5) Amet nõustab ja abistab taotlejat tööde hinnapakkumiste võtmisel. Taotleja võtab vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumist, kus peab olema märgitud materjalide, abivahendite ja tööde maksumus kululiikide kaupa.

  (6) Peale rahandusministeeriumilt koondtaotlusele positiivse vastuse saamist teeb amet otsuse lepingu sõlmimiseks. Otsuses märgitakse:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) kohandatava eluruumi asukoht;
  3) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  4) taotleja kohustus leida tööde teostaja ja sõlmida tööde tegemiseks leping;
  5) eluruumi kohandamise eeldatav maksumus, ameti tasutava summa ja taotleja omaosaluse suurus;
  6) ameti õigus viie aasta jooksul otsuse tegemisest kontrollida, kuidas eluruumi kohandamine on parandanud kohanduse saaja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid.

  (7) Isikul, kelle taotluse amet jätab rahuldamata, on õigus esitada uus taotlus järgmises taotlusvoorus.

  (8) Taotlusvoorus menetlemata jäänud taotlused menetletakse järgmisel kohanduste tegemise perioodil, kui taotleja kinnitab, siis kirjalikult taotluse kohasust.

§ 8.   Lepingute sõlmimine

  (1) Isik, kelle taotluse amet on rahuldanud, sõlmib lepingu ameti ja töid tegeva ettevõtjaga. Kui kohanduse saaja teostab tööd ise, sõlmib ta lepingu ametiga.

  (2) Lepingus märgitakse:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) kohandatav ruum, tööd ja paigaldatavad esemed;
  3) tööde tähtaeg;
  4) tööde maksumus vastavalt soodsamale hinnapakkumisele või ühikuhinnale;
  5) ameti tasutav osa tööde maksumusest;
  6) kohanduse saaja tasutav osa tööde maksumusest;
  7) tööde eest tasumise kord ja tähtajad, kui tööd teostab ettevõtja;
  8) tööde eest tasumise kord ja tähtajad, kui tööd teostab kohanduse saaja;
  9) tööde, sh kaetud tööde üleandmise-vastuvõtmise kord;
  10) lepingu sõlmimisel ja täitmisel saadud ja loodud dokumentide säilitamise aeg;
  11) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed.

§ 9.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Amet säilitab määruse rakendamisel kogutud ja loodud dokumente seaduses sätestatud viisil ja tähtaegadel. Rahaliste vahendite arvestust peetakse viisil, mis võimaldab eristada määruse rakendamisel tehtud väljamakseid muudest maksetest.

  (2) Amet annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on ametil õigusteha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid ning koostada nende tegevuste kohta akt.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrus kehtib kuni 31. augustini 2023.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json