Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Viru-Nigula valla eelarvestrateegia koostamise, kinnitamise ja muutmise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 19

Viru-Nigula valla eelarvestrateegia koostamise, kinnitamise ja muutmise kord

Vastu võetud 08.02.2018 nr 5
RT IV, 22.02.2018, 10
jõustumine 25.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.08.2018RT IV, 17.08.2018, 820.08.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37, § 371 ja § 372, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ning Viru-Nigula Vallavolikogu 25. jaanuari 2018 otsuse nr 47 „Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia 2019-2026 eelnõude koostamise algatamine“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Viru-Nigula valla (edaspidi: vald) eelarvestrateegia (edaspidi: eelarvestrateegia) koostamise, avalikustamise, kinnitamise ja muutmise kord.

  (2) Eelarvestrateegia koostamise algatab Viru-Nigula Vallavolikogu (edaspidi: Volikogu) koos arengukava koostamisega.

  (3) Valla eelarvestrateegia koostamist korraldab Viru-Nigula Vallavalitsus (edaspidi: Valitsus) koos arengukava koostamisega. Valitsus võib sõlmida lepinguid valla eelarvestrateegia koostamiseks või koostamise konsulteerimiseks, määrata vastutavaid isikuid, moodustada töörühmi ning kinnitada tegevus- ja ajakava.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisel ja koordineerimisel, valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (2) Valla eelarvestrateegia on valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste finantsplaan, mis on arengukavaga seotud iseseisev dokument.

  (3) Valla eelarvestrateegia hõlmab iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja (4) eelseisvat eelarveaastat, kui seadusest ei tulene pikemat tähtaega.

  (4) Kõik valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamist, muutmist ja kinnitamist puudutavad õigusaktid, dokumendid jm materjalid avalikustatakse valla veebilehel ning valla raamatukogudes.

§ 3.   Eelarvestrateegia koostamine

  (1) Eelarvestrateegia koostatakse valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.

  (2) Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel juhindutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-dest 37, 37¹ ja 37² ning kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse §-st 20.

  (3) Eelarvestrateegia eelnõu koostab vallavalitsus.

  (4) Valla hallatavad asutused ja vallast sõltuvad üksused on kohustatud esitama Valitsusele eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. maiks.

  (5) Vallavalitsuse valdkondade juhid viivad eelarvestrateegia koostamiseks läbi arutelud vallavalitsuse hallatavate asutuste ja vallast sõltuvate üksustega eelarveaastale eelneva aasta maikuu jooksul.

  (6) Valitsus esitab eelarvestrateegia eelnõu Volikogule hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. septembriks.

§ 4.   Eelarvestrateegia avalikustamine ja vastuvõtmine

  (1) Eelarvestrateegia eelnõu kiidab pärast selle koostamist heaks ja suunab avalikule väljapanekule Valitsus oma korraldusega, milles määratakse avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu toimumise aeg ja koht.
[RT IV, 17.08.2018, 8 - jõust. 20.08.2018]

  (2) Eelarvestrateegia eelnõu suunatakse avalikule väljapanekule koos arengukava eelnõuga.

  (3) Avaliku väljapaneku kestus on vähemalt kaks (2) nädalat. Teade eelarvestrateegia eelnõu avalikustamise ja avaliku arutelu toimumise kohta avaldatakse valla veebilehel, millele lisatakse informatsioon ettepanekute esitamise aja, vormi ja viisi kohta.

  (4) Esitatud ettepanekutele annab Valitsus omapoolse seisukoha.

  (5) Eelarvestrateegia eelnõu esitatakse Volikogule koos avalikul väljapanekul tehtud ettepanekute, Valitsuse seisukohtade ja arutelu tulemustega.

  (6) Eelarvestrateegia vastuvõtmise, muutmise ja uue redaktsiooni kinnitamise otsustab Volikogu määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.

  (7) Eelarvestrateegia kehtetuks tunnistamise otsustab Volikogu määrusega.

§ 5.   Kehtiva eelarvestrateegia ülevaatamine ja muutmine

  (1) Eelarvestrateegia ülevaatamine toimub koos arengukava täitmise jälgimise ja arengukava muutmisega, mida korraldab Valitsus ning mis toimub eelneva kalendriaasta kohta. Kui arengukava muutmisega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

  (2) Ülevaatamise käigus uuendatakse arvandmed, majandusliku olukorra analüüs ja prognoos eelarvestrateegia perioodiks.

  (3) Valla arengukava ülevaatamise käigus selgitatakse välja arengukava ja sellest tulenevalt ka eelarvestrateegia muutmise vajadus.

  (4) Eelarvestrateegia muutmine toimub samadel alustel selle koostamise, avalikustamise ja vastuvõtmisega. Juhul, kui muudetakse vaid statistilisi või seadusemuudatustest tulenevaid kohustuslikke andmeid, siis avalikku väljapanekut ega arutelu enne arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamist ei korraldata.

  (5) Volikogu kinnitab eelarvestrateegia muudatused koos arengukava muutmise määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.

§ 6.   Eelarvestrateegia seire

  (1) Valdkondade juhid koondavad iga aasta hiljemalt 1. märtsiks andmed arengukava valdkondlike arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise ning eelarvestrateegia täitmise kohta.

  (2) Hiljemalt iga aasta 1. maiks koostab vallavalitsus aruande arengukava ja eelarvestrateegia täitmise kohta eelmisel kalendriaastal ning esitab selle läbi Valitsuse hiljemalt 1. juuniks Volikogule majandusaasta aruande koosseisus.

  (3) Arengukava eesmärkide ja eelarvestrateegia täitmist mõõdetakse arengukavas määratletud mõõdikute abil. Mõõdik on arvnäitaja või hinnang seisundile, mis näitab eesmärgi täitmist.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json