Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Reservfondi kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 32

Reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 14.08.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Raasiku valla eelarve reservfondi (edaspidi reservfond) kasutamise tingimusi ja korda.

§ 2.   Reservfondi moodustamine

  (1) Reservfond moodustatakse iga-aastaselt Raasiku valla eelarve põhitegevuse kulude koosseisus.

  (2) Reservfondi suurus on 0,75 % Raasiku valla eelarve põhitegevuse kuludest. Reservfondi täpse suuruse igaks eelarveaastaks määrab Raasiku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) Raasiku valla eelarve vastuvõtmisel.

  (3) Volikogu võib eelarveaasta jooksul lisaeelarvega muuta reservfondi suurust.

§ 3.   Reservfondi kasutamine

  (1) Vahendeid reservfondist eraldatakse Raasiku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldusega sihtotstarbeliselt.

  (2) Reservfondist võib teha eraldisi ootamatute ja ettenägematute põhitegevuse kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida, sealhulgas:
  1) suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
  2) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab vallaeelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi või valla õigusaktidest;
  3) erakorraliste saavutuste eest premeerimiseks;
  4) vallaeelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust vallale tulenevate kohustustega seotud täiendavate kulude katmiseks;
  5) esitatud projektide rahastamistaotluste rahuldamisel valla oma- ja kaasfinantseerimise kohustuse täitmiseks;
  6) kultuuri-, spordi- ja noorsootööga seotud erakorraliste kulutuste katteks kuni 3200 euro ulatuses eelarveaasta jooksul.

  (3) Reservfondist võib teha eraldisi investeerimistegevuse eelarvesse planeeritust suurema investeeringuhanke tulemuse ülekulu katteks juhul, kui ülekulu moodustab kuni 10% planeeritust ning hanke tühistamine ei ole mõistlik; investeeringu tegemisega viivitamine või selle tegemata jätmine on majanduslikult ebaotstarbekas või toob kaasa valla põhitegevuslike kohustuse täitmise raskendamise.

  (4) Vallavalitsus ei tohi reservfondi kasutada enda või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi suurendamiseks, erandiks on vabastamishüvitiste maksmine juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisude muutmist või kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid.

§ 4.   Reservfondist vahendite eraldamise taotlemine

  (1) Taotlus reservfondist raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsusele kirjalikult, millele taotluse esitaja lisab seletuskirja üksikasjaliku arvestusega taotletava summa kohta ning põhjendustega raha kasutamise otstarbe kohta. Taotlusele annab soovitusliku seisukoha vastavat valdkonda kureeriv vallavalitsuse liige.

  (2) Vallavalitsusel on õigus:
  1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi või;
  2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega või;
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

§ 5.   Reservfondist vahendite eraldamine

  (1) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Korralduse valmistab ette üldjuhul rahandusameti juhataja. Reservfondist eraldatud summa ulatuses võib teha kulusid ainult pärast vallavalitsuse vastava korralduse jõustumist. Reservfondist eraldatud raha tuleb kasutada eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult.

  (2) Vastavalt vallavalitsuse korraldusele reservfondist eraldatud summade järgi viiakse eelarvesse sisse muudatus.

§ 6.   Reservfondi kasutamise üle arvestuse pidamine

  (1) Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega majandusaasta aruandes ning samuti vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

  (2) Kontrolli reservfondi vahendite kasutamise kohta teostab volikogu revisjonikomisjon.

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Raasiku Vallavolikogu 13.01.2004. a määrus nr 1 „Raasiku valla reservfondi kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json