Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Raasiku valla 2018. a 2. lisaeelarve

Raasiku valla 2018. a 2. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 33

  Raasiku valla 2018. a 2. lisaeelarve

  Vastu võetud 14.08.2018 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja 8, § 22 lg-te 2 ja 3, § 38 lg 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-de 14-18 ja § 26 alusel ning kooskõlas Raasiku valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra § 6 lg-tega 2 ja 5.

  § 1.   Raasiku valla 2018. aasta 2. lisaeelarve kinnitamine.

    (1) Suurendada 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulusid summas 8 227,48 eurot.

    (2) Suurendada 2018. aasta eelarve põhitegevuse kulusid summas 25 713,92 eurot.

    (3) Vähendada 2018. aasta eelarve investeerimistegevuse eelarveosa kulusid summas 42 842,12 eurot.

    (4) Suurendada 2018. aasta likviidsete varade jääki 25 355,68 euro võrra.

    (5) Lõigetes 1 - 4 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

    (6) Lisaeelarvejärgne koondeelarve on käesoleva määruse lisas 2.

  § 2.   Avalikustada käesolev määrus põhimääruses sätestatud korras.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

  Tiina Rühka
  Volikogu esimees

  Lisa 1 2. lisaeelarve

  Lisa 2 Koondeelarve

  /otsingu_soovitused.json