Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Haljala valla hankekord

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2018, 38

Haljala valla hankekord

Vastu võetud 09.08.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja 4 ning Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 27 „Pädevuse delegeerimine” § 8 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Hankekorra (edaspidi kord) kehtestamise eesmärk on sätestada kohustuslikud reeglid riigihanke korraldamisel Haljala valla ametiasutuses – Haljala Vallavalitsuses ja ametiasutuse hallatavas asutuses.

  (2) Haljala valla nimel korraldab riigihanke ametiasutuse struktuuriüksus või ametiasutuse hallatav asutus, kui riigihangete seadusest lähtuvalt on riigihanke korraldamine vajalik ning milleks eelarves on vastava tegevuse jaoks vajalikud vahendid kavandatud, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (3) Riigihanke õiguspärase ja õigeaegse korraldamise eest vastutab riigihanget korraldava ametiasutuse struktuuriüksuse juht või ametiasutuse hallatava asutuse juht.

  (4) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva korra kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine. Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Hanke maksumused on korras esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta.

  (5) Korda rakendatakse koostoimes RHS ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (6) Kui hankega võetakse kohustusi, millega kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel ja sellega ei ole arvestatud Haljala valla eelarvestrateegias, siis peab hanke väljakuulutamisele eelnema Haljala Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vastav nõusolek.

  (7) Korras sätestatud menetlusreegleid ei pea järgima kui:
  1) asi ostetakse, teenus tellitakse või ehitustöö tehakse RHS § 12 sätestatud sisetehinguna;
  2) RHS § 49 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel, kui hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu, mis ei võimalda kinni pidada seaduses ja käesolevas korras loetletud tähtaegadest (nt loodusõnnetuste tagajärjel tekkinud kahjude likvideerimine jms).

  (8) Paragrahv 1 lõike 7 punktis 2 sätestatud juhtudel otsustab asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise ja määrab hanke läbiviimise eest vastutava isiku vallavanem struktuuriüksuse juhi poolt koostatud kirjaliku ülevaate alusel. Ülevaade peab sisaldama vähemalt põhjendust RHS § 49 lõike 1 punkti 3 rakendamiseks. Vastutav isik säilitab ülevaate koos muude hankemenetluse käigus tekkinud dokumentidega hanke toimikus.

  (9) Vallavalitsus (täitevorgan) võib volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

  (10) Hanked eeldatava maksumusega alates 15 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral ja alates 30 000 eurot ehitustööde hankelepingu korral peab läbi viima elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna vahendusel.

§ 2.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete korraldamine eeldatava maksumusega alates 15 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimisel ning alates 30 000 eurot ehitustööde korral sätestatakse iga-aastases hankeplaanis, mis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega nelja nädala jooksul arvates vallaeelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib mõjuvatel põhjustel aasta jooksul muuta või täiendada.

  (2) Hankeplaani ja selle muudatuste koostamise korraldab majandus- ja hankejuht koostöös struktuuriüksuste- ja hallatavate asutuste juhtidega, arvestades vallaeelarvet.

  (3) Hankeplaanis näidatakse:
  1) ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus;
  2) hanke liik ja eeldatav maksumus;
  3) hanke korraldamise aeg kuu või kvartali täpsusega;
  4) hankelepingu tähtaeg;
  5) hanke eest vastutav isik;
  6) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  7) hankemenetluse liik.

  (4) Hankeplaan avalikustatakse valla veebilehel.

  (5) Järelevalvet hankeplaani täitmise üle teostab majandus- ja hankejuht.

§ 3.   Hanke eest vastutava isiku määramine ja pädevus

  (1) Üle lihthanke piirmäära jäävate hangete korral määratakse hanke eest vastutav isik hankeplaanis või igakordselt vallavalitsuse korraldusega või asutuse juhi käskkirjaga.

  (2) Hanke eest vastutava isiku pädevus:
  1) hanke läbiviimiseks vajalike toimingute teostamine;
  2) hanke alusdokumentide koostamine;
  3) pakkujate küsimustele vastamine ja selgituste andmine koostöös juristiga;
  4) vallavalitsuse või volikogu haldusaktide eelnõude koostamine;
  5) valla kodulehel hanke kohta teabe avaldamine;
  6) muude käesolevast korrast tulenevate hanke eest vastutava isiku ülesannete täitmine.

  (3) Ametiasutuse hanketeate ja hankedokumentide avaldamise ning muude vajalike toimingute teostamise riigihangete registris korraldab vastutav isik.

  (4) Ametiasutuse hallatava asutuse hanketeate ja hankedokumentide avaldamise ning muude vajalike toimingute teostamise riigihangete registris korraldab asutuse juht või vastutav isik.

  (5) E-riigihangete registris hangete kohta laekuvatele küsimustele vastab vastutav isik koostöös juristiga.

  (6) Vaidlustusmenetlusega tegeleb jurist koostöös vastutava isikuga.

§ 4.   Hankelepingu täitmise eest vastutav isik

  (1) Hankelepingu täitmise eest vastutavaks isikuks on hanke läbiviimise eest vastutav isik või aruande esitamise kohustuseta hangete korral valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav isik, kui vallavalitsuse korraldusega või hallatava asutuse juhi käskkirjaga ei ole otsustatud teisiti.

  (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik:
  1) järgib lepingus sätestatud kohustuste täitmist, teeb ettepaneku sanktsioonide rakendamiseks;
  2) koostab lepingu muutmise lisad ning kooskõlastab need vastavalt vajadusele;
  3) on hankija kontaktisikuks, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti;
  4) allkirjastab tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid ning kooskõlastab arved.

§ 5.   Hankega seotud teabehaldus

  (1) Kui hange viiakse läbi riigihangete e-keskkonnas, siis riigihangete registris koostatud dokumente ei pea vallavalitsuse dokumendiregistris registreerima.

  (2) Kui hanget ei korraldata riigihangete e-keskkonnas, tuleb registreerida kõik hankega seotud dokumendid vallavalitsuse või hallatava asutuse dokumendiregistris vastavalt selle kasutamise nõuetele.

  (3) Kui osad hankemenetluse käigus tekkivad dokumendid on elektroonilised ja osad paberkandjal, siis elektroonilised originaaldokumendid säilitatakse riigihangete registris või elektroonilises dokumendiregistris. Paberkandjal originaaldokumendid kogutakse ühte toimikusse, mille koosseisu ja asukoha kohta tehakse märge elektrooniliselt säilitatavate dokumentide juurde. Võimalusel hõlmatakse paberkandjal originaalid elektroonilise toimiku juurde skaneerimise teel.

  (4) Hanke eest vastutav isik tagab hanke dokumentatsiooni säilimise seitsme aasta jooksul hanke alustamisest arvates. Välisabi kasutamise abikõlbulikkuse tõendamiseks peab hanke dokumentatsioon olema kättesaadav 10 aastat pärast perioodi lõppu või vastavalt meetmemääruses sätestatule.

§ 6.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud hanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle hanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavana.

  (2) Hanke menetlemisest ei või võtta osa isik, kelle tegevuses esineb huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Nimetatud isik on kohustatud informeerima oma vahetut juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel hanke korraldamisel ja menetlemisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel vastav isik taandatakse.

  (3) Pakkumuse avamisel kontrollitakse pakkuja kohta äriregistris avaldatud andmeid, millest selguvad pakkujaga seotud isikud.

§ 7.   Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korda kohaldatakse teenuste suhtes, mille loend on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL XIV lisas.

  (2) Sotsiaalteenuste hankelepingu ja sotsiaalteenuste kontsessioonilepingu korral on riigihanke piirmäär 300 000 eurot ning eriteenuste hankelepingu ja eriteenuste kontsessioonilepingu korral on riigihanke piirmäär 60 000 eurot.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korral tuleb järgida RHS § 126, § 127, § 144 ja käesolevas korras sätestatut.

  (4) Alla riigihanke piirmäära jäävate sotsiaal- ja eriteenuste tellimisel tuleb lähtuda riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest ja käesoleva korra 4. peatükis sätestatut.

2. peatükk Riigihanke piirmäära ületavad hanked 

§ 8.   Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära

  (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise maksumuse piirmäär on:
  1) asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral 60 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot.

  (2) Hanke korraldamisel, mille maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda, kohaldatakse RHS-s ja käesolevas korras sätestatud korda.

§ 9.   Riigihanke piirmäära ületavate hangete korraldamine

  (1) Riigihanke piirmäära ületavate hangete korraldamisel otsustab hanke korraldamise hankeplaani kinnitamisega või vallavalitsuse korralduse andmisega vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsuse korraldusega kinnitatakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankekomisjoni koosseis;
  4) hanke eest vastutav isik ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  5) hankelepingu tähtaeg ehk hanke periood.

  (3) Hanke tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega vastutava isiku või komisjoni ettepaneku alusel.

§ 10.   Hankekomisjon

  (1) Hangete läbiviimiseks võib vallavalitsus (täitevorgan) moodustada vähemalt kolmeliikmelise komisjoni, mille koosseisu kuulub ka hanke eest vastutav isik.

  (2) Hankekomisjon avab pakkumused, viib läbi pakkumuste hindamise, pakkujate hankemenetluselt kõrvaldamise, kvalifitseerimise või mittekvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks või mittevastavaks tunnistamise, eduka pakkumuse kriteeriumitele vastava pakkumuse väljaselgitamise. Esitab ettepaneku vallavalitsusele pakkumuse edukaks tunnistamiseks.

  (3) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole hankekomisjoni liikmetest.

  (4) Hankekomisjoni koosolekute kohta koostatakse protokollid, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

3. peatükk Lihthanked 

§ 11.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthanke korraldamise maksumuse piirmäär on:
  1) asjade ja teenuste hankelepingu korral 30 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 60 000 eurot.

  (2) Lihthanke korraldamisel tuleb järgida RHS § 125 ja käesolevas korras sätestatud korda.

  (3) Hangete korraldamise otsustab vallavalitsus käesoleva korra § 2 lg 1 sätestatud hankeplaani kinnitamisega.

  (4) Vastutav isik hanke läbiviimise eest on valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht või tema poolt määratud isik.

  (5) Hanke tulemuste kohta koostatakse e-riigihangete keskkonnas protokoll, mille allkirjastab vastutav isik ja kinnitab vallavanem või struktuuriüksese juht või hallatava asutuse juht.

4. peatükk Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked 

§ 12.   Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära

  (1) Hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

  (2) Vastutav isik hanke läbiviimise eest on valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht või tema poolt määratud isik.

  (3) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 15 000 eurot kuni 30 000 eurot ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 30 000 eurot kuni 60 000 eurot viiakse hange läbi e-riigihangete keskkonna vahendusel, hanke tulemuste kohta koostatakse samas keskkonnas protokoll, mille allkirjastab vastutav isik ja kinnitab vallavanem või struktuuriüksese juht või hallatava asutuse juht.

  (4) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 2000 eurot kuni 15 000 eurot ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5 000 eurot kuni 30 000 eurot vastutav isik koostab pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapakkumise päring) ja edastab selle konkurentsi olemasolu korral vähemalt kolmele pakkujale ning avaldab teate valla veebilehel.

  (5) Lähteülesanne peab sisaldama järgmist:
  1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus;
  2) vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja nõutavad dokumendid;
  3) pakkumuse esitamise viis ja tähtaeg;
  4) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  5) muu pakkuja jaoks oluline informatsioon.

  (6) Vastutav isik peab vajadusel läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta protokolli. Juhul, kui pakkumust küsitakse vähem kui kolmelt isikult, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

  (7) Hanke tulemused kinnitatakse pakkumuse edukaks tunnistamise protokolliga, mille allkirjastab vastutav isik ja kinnitab vallavanem või struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht.

  (8) Asjade ostmisel, teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 2500 euro ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5 000 euro võib teha suulise hinnapäringu ühele isikule.

  (9) Juhul kui lõikes 8 nimetatud asjade ostmisel, teenuste ja ehitustööde tellimisel hankelepingut ei sõlmita, on dokumendiks vastutava isiku või hallatava asutuse juhi kinnitatud ostudokument.

§ 13.   Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult kui hanke maksumus ületab või on võrdne 5 000 euroga.

  (2) Alla 5 000 euro maksumusega asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise või teenuse osutamise või tööde teostamise aluseks valla eelarves kulude kasutamise eest vastutava isiku või hallatava asutuse juhi kinnitatud ostudokument.

  (3) Vallavalitsuse nimel sõlmib hankelepingu vallavanem või teda asendav isik, kui vallavalitsus ei ole otsustanud teisiti. Hallatavas asutuses allkirjastab lepingu asutuse juht või tema poolt määratud töötaja.

  (4) Hankelepingut võib muuta RHS sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis või hankelepingus. Muutmise otsustab hankelepingu sõlmimise otsuse teinud isik või organ.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 17.mai 2018. aasta määrus nr 6 „Haljala valla hankekord“.

Leo Aadel
Vallavanem

Riina Must
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json