Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditoetuse eraldamise kriteeriumid

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2021, 10

Sporditoetuse eraldamise kriteeriumid

Vastu võetud 09.08.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 27. mai 2021 määruse nr 9 “Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks, elukeskkonna arendamiseks ja spordialade harrastamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Rapla valla (edaspidi vald) eelarvest sporditoetuse eraldamise kriteeriumid.

  (2) Toetuse eraldamise eesmärgiks on tunnustada Euroopa Spordieetika Koodeksi kohaselt sporti kui sotsiaal-kultuurilist tegevust ning Eesti Spordi Hartat järgides täita kohaliku omavalitsuse kohustusi tingimuste loomise ja soodustamise kaudu spordi harrastamiseks ja sportlikuks eluviisiks valla elanikele ning spordi organiseeritud tegevuseks, spordimeisterlikkuse ja spordimaine tõstmine ning panustamine Rapla valla esindusvõistkonna edukusse üleriigilistel võistlustel.

  (3) Taotluste näidisvormid on kättesaadavad valla kodulehel.

§ 2.   Spordinõukogu

  (1) Spordinõukogu (edaspidi nõukogu) ülesandeks on käesoleva määruse § 3 punktides 1-3 nimetatud toetusteks valla eelarves eraldatud vahendite jaotamisettepanekute tegemine vallavalitsusele. Käesoleva määruse § 3 punktis 4 nimetatud toetuse määramiseks teeb vallavalitsus ettepaneku vallavolikogule.

  (2) Nõukogu võib taotluste hindamisel kaasata eksperte.

§ 3.   Toetuse liigid

  Sporditoetuse liigid on:
  1) projektipõhine toetus;
  2) spordiõppetoetus;
  3) tegevustoetus;
  4) valla esindusvõistkonna toetus.

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Projektipõhise toetuse, spordiõppetoetuse, ja tegevustoetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse valdkonna spetsialist ning toetuse eraldamise ja suuruse otsustab vallavalitsus nõukogu ettepanekul.

  (2) Valla esindusvõistkonna toetuse taotlusi menetleb valdkonna spetsialist ning valla esindusvõistkonnaks nimetamise ja toetuse eraldatava suuruse otsustab vallavolikogu.

  (3) Taotlus on nõuetekohane kui see sisaldab selgitusi ja asjakohaseid lisamaterjale, mis on piisavad taotletava toetuse eraldamise kriteeriumitele vastavaks hindamiseks.

  (4) Nõuetele mittevastavaid taotlusi menetletakse haldusmenetluse seaduse sätete kohaselt ning määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

§ 5.   Projektipõhise toetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Projektipõhine toetus on ühekordne toetus, mis on suunatud valla elanikele korraldatavate spordiürituste ja ühistegevuste toetamiseks ning erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks tingimusel, et projektiga toetatav tegevus või objekt on piirkonna või valla arenguks oluline.

  (2) Projektipõhise toetuse võib eraldada, kui:
  1) taotlus on laekunud tähtajaks;
  2) taotleja on kasutanud eelnevaid valla eelarvest saadud toetusi sihipäraselt ning esitanud vajalikud aruanded;
  3) projektil on olemas oma- või kaasfinantseerimine vähemalt 30% ulatuses.

  (3) Projektipõhise toetuse eraldamisel arvestatakse järgmiste asjaoludega:
  1) projekt on suunatud valla elanikele ning osa saab võimalikult palju valla inimesi;
  2) projekt sisaldab uudseid ideid ja on arengule suunatud;
  3) projekt on valla seisukohalt oluline ning traditsioonidega;
  4) projekt viiakse ellu valla haldusterritooriumil;
  5) projekti tegevused aitavad kaasa valla positiivse maine kujundamisele;
  6) projekt on suunatud rahvaspordi arengule vallas;
  7) projekt edendab noorte sporditegevust;
  8) projekt on haaratavuselt vallasisene või maakondlik;
  9) projekt, milles valla sportlased, kes elavad rahvastikuregistri andmetel vallas või valla spordiklubid võtavad osa suurematest regionaalsetest ja rahvusvahelistest tiitlivõistlustest, tutvustades valda laiemale üldsusele;
  10) projekt, milles rahvastikuregistri andmetel vallas elav kuni 19-aastane sportlane osaleb rahvusvaheliste tiitlivõistluste ettevalmistuslaagris;
  11) toetuse taotleja esitab aruande hiljemalt ühe kuu jooksul peale toetatud tegevuse lõppu;
  12) üldjuhul eraldatakse toetust ühele projektile kuni 500 eurot.

  (4) Projektipõhist toetust ei eraldata, kui:
  1) taotlejal on võlgnevus riiklike maksude tasumises, õigusaktides sätestatud aruannete esitamises ja vallavalitsuse ees;
  2) taotleja ei ole eelnevalt valla eelarvest saadud toetust kasutanud sihipäraselt;
  3) projekt hõlmab juba enne taotluse esitamist toimunud tegevusi;
  4) projektiga taotletakse toitlustamiskulude katmist;
  5) projektiga taotletakse võistlusvarustuse, tehnika jms vara soetamist;
  6) projektiga taotletakse remondi- ja halduskulude katmist;
  7) projektiga taotletakse ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist;
  8) projektiga taotletakse klubide, ühingute ja seltside asutamiskulude katmist;
  9) projektiga taotletakse õppemaksude maksmist;
  10) projektiga taotletakse laagrites osalemise kulude katmist, v.a § 5 lõige 3 punktis 10 kirjeldatud juhul;
  11) projekt hõlmab spordiklubisiseste või vallavalitsuse hallatavate asutuste siseste ja nendevaheliste ürituste korraldamist;
  12) projektiga taotletakse veebilehe valmistamise kulude katmist.

§ 6.   Tegevustoetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Tegevustoetus on taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks valla eelarvest eraldatav toetus, mis eraldatakse valla spordihoone, -rajatise või sporditegevuseks kasutatava maa-ala valdajale, kellega vallavalitsus on sõlminud kasutuslepingu.

  (2) Spordihoones, -rajatises või sporditegevuseks kasutataval maa-alal tagatakse võimalus noorte spordiõppe läbiviimiseks ning avalik kasutus vastavalt kasutuslepingule.

  (3) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) vallas tegelema aktiivselt harrastus- ja/või võistlusspordi arendamisega;
  2) asukoht mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris on Rapla vald;
  3) puudub võlgnevus riiklike maksude tasumises, õigusaktides sätestatud aruannete esitamises ja vallavalitsuse ees;
  4) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust.

  (4) Toetust võib kasutada muuhulgas tööjõu-, majandamis- ja hoolduskulude katmiseks.

§ 7.   Spordiõppetoetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Spordiõppetoetus on valla poolt spordiklubile, millel on noorte treeningrühmad ja treenerid, kes omavad vähemalt Eesti Kutsekvalifikatsiooniraamistiku (edaspidi EKR) 4 kutsetaset, eraldatav toetus.

  (2) Spordiõppetoetus jaguneb:
  1) baasosa;
  2) partnerlusosa;
  3) tiitlivõistlustel osalemine.

  (3) Spordiõppe baasosa moodustab 60% jagamisele kuuluvast spordiõppetoetuse eelarvest. Baasosa jagatakse kõigi spordiklubide esitatud taotlustes olevate õpilaste vahel võrdselt. Erinevate taotlejate taotlustes korduvate õpilaste toetus jagatakse nii mitme klubi arvuga, kus ta treenib.

  (4) Partnerlusosa moodustab 20% jagamisele kuuluvast spordiõppetoetuse eelarvest ning jaguneb järgmiselt:
  1) 50% summast jagatakse taotlejate vahel, kelle treenivate laste arv on üle 100;
  2) 30% summast jagatakse taotlejate vahel, kelle treenivate laste arv on 50 kuni 100;
  3) 20% summast jagatakse taotlejate vahel, kelle treenivate laste arv on kuni 50.

  (5) Tiitlivõistlustel osalemine moodustab 20% jagamisele kuuluvast spordiõppetoetuse eelarvest. Arvestatakse spordiklubis treenivate laste ja noorte osalemist tiitlivõistlustel, mille korraldab vastava spordiala alaliit. Arvestuse aluseks on taotlemisele eelneva aasta osalemine. Välja tuuakse vanuseklass, poisid ja tüdrukud eraldi. Arvestuse aluseks on osalenud võistkondade arv, individuaalaladel võistleja. Üks osalemine annab ühe punkti. Punkti väärtus saadakse alalõigu mahu jagamisel kõikide punktide summaga.

  (6) Spordiõppetoetus eraldatakse spordiklubile üks kord kalendriaastas ja toetuse saajaga sõlmitakse leping.

  (7) Spordiõppetoetuse saaja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) spordiklubi on taotlusele eelneval aastal korraldanud organiseeritud sporditegevust vallas vähemalt ühe kalendriaasta vältel;
  2) spordiõpe toimub rahvastikuregistri andmetel vallas elavatele lastele ja noortele vanuses 6-19 aastat;
  3) regulaarset spordiõpet viiakse kalendriaastas läbi 9 kuud ning organiseeritakse vähemalt üks spordilaager.
  4) spordiklubi korraldab spordiõpet nädalakoormusega vähemalt 180 treeningminutit (kaasa arvatud võistlused). Spordiklubil on treeningute läbiviimiseks treeningplaan.

§ 8.   Valla esindusvõistkonna toetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Valla esindusvõistkonnaks nimetamise aluseks on eelkõige tulemuste saavutamine üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel.

  (2) Toetust saab taotleda spordiklubi, mille esindusvõistkond on vähemalt 10-liikmeline ja saavutanud Rapla vallas tegutsevatest klubidest toetuse taotlemisele eelneval kalendriaastal kõrgeima koha üleriigilisel tiitlivõistlusel ning osaleb tiitlivõistlustel ka järgneval hooajal.

  (3) Valla esindusvõistkondi võib olla rohkem kui ühel spordialal. Esindusvõistkonna kandidaat peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
  1) asukoht on äriregistris Rapla vald ja tegelik tegutsemiskoht on vähemalt kolm aastat olnud Rapla valla haldusterritooriumil;
  2) tegeleb vallas aktiivselt harrastus- ja võistlusspordi arendamise eesmärgil ning osaleb üleriigilistel tiitlivõistlustel;
  3) on vastava spordialaliidu või föderatsiooni kaudu Eesti Olümpiakomitee liige;
  4) vähemalt ühele treenerile on omistatud EKR kutsetase 6;
  5) esindusvõistkonna treeningrühm harjutab juhendatult ja regulaarselt, st vähemalt kaheksa korda nädalas 9 kuul kalendriaastas, ning üleriigiliste tiitlivõistluste raames toimuvad kodumängud/võistlused peetakse Rapla vallas;
  6) klubi esindusvõistkonna nimes kasutatakse sõna “Rapla“;
  7) esindusvõistkonna eelarve ületab toetuse summa vähemalt kaks korda;
  8) on sihipäraselt kasutanud eelnevaid valla eelarvest eraldatud toetusi;
  9) suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust ning spordiklubil puuduvad võlgnevused riiklike maksude tasumises, õigusaktides sätestatud aruannete esitamises ja vallavalitsuse ees;
  10) on tähtaegselt esitanud Eesti Spordiregistrile nõuetekohased andmed.

  (4) Toetust ei määrata, kui:
  1) eelnevalt määratud toetuse kestus ei ole lõppenud;
  2) toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid;
  3) eelneva perioodi majandusaastaaruanne on esitamata;
  4) tuvastatud on Euroopa Spordieetika Koodeksi põhiprintsiipide rikkumine;
  5) tuvastatud on Eesti Spordi Harta põhimõtete rikkumine.

  (5) Toetuse saajal on kohustus esitada vallavalitsusele majandusaastaaruanne samadel alustel äriregistrile esitamisega.

§ 9.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavalitsuse 7. jaanuari 2019 määrus nr 2 “Spordiharrastuse toetuse eraldamise kriteeriumid“ tunnistatakse kehtetuks.

Meelis Mägi
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json