Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuriharrastusele ja noorsootööle toetuse eraldamise kriteeriumid

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.08.2021, 11

Kultuuriharrastusele ja noorsootööle toetuse eraldamise kriteeriumid

Vastu võetud 09.08.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 27. mai 2021 määruse nr 9 “Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks, elukeskkonna arendamiseks ja spordialade harrastamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Rapla valla (edaspidi valla) eelarvest kultuuriharrastusele ja noorsootööle projektipõhise ja tegevustoetuse eraldamise kriteeriumid.

  (2) Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitatud nõuetekohaseid toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse valdkonna spetsialist ning toetuse eraldamise ja suuruse, sealhulgas erisuse toetuse määras, otsustab vallavalitsus nõukogu ettepanekul.

  (3) Taotlus on nõuetekohane kui see sisaldab selgitusi ja asjakohaseid lisamaterjale, mis on piisavad taotletava toetuse eraldamise kriteeriumitele vastavaks hindamiseks.

  (4) Nõuetele mittevastavaid taotlusi menetletakse haldusmenetluse seaduse sätete kohaselt ning määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

§ 2.   Kultuurinõukogu

  (1) Kultuurinõukogu (edaspidi nõukogu) ülesandeks on vallavalitsusele valla eelarves kultuuriharrastuse toetuseks eraldatud vahendite (projektipõhine ja tegevustoetus) jaotamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Nõukogu võib taotluse esitanud kollektiivi kunstilise taseme hindamisel ja hooaja pikkuse määramisel kaasata eksperte.

§ 3.   Projektipõhise toetuse liigid ja eraldamise kriteeriumid

  (1) Projektipõhised taotlused jagunevad:
  1) väike projekt;
  2) suur projekt.

  (2) Väikeprojekti toetus ühele projektile üldjuhul kuni 700 eurot eraldatakse kui:
  1) projekt teostatakse valla haldusterritooriumil kogukonna üritusena või esindatakse valda väljaspool maakonda;
  2) taotleja on kasutanud eelneva kahe kalendriaasta jooksul valla eelarvest eraldatud toetusi sihtotstarbeliselt;
  3) projektil on oma- või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti eelarvest;
  4) projekt arendab kogukonna kultuuri- või noorsootööalast tegevust;
  5) projekt on suunatud rahvakultuuri hoidmisele;
  6) projekt toetab kogukonna kultuurielu ja traditsioone.

  (3) Suurprojekti toetus ühele projektile kuni 5000 eurot eraldatakse kui:
  1) projekt teostatakse Rapla valla haldusterritooriumil;
  2) taotleja on kasutanud eelneva kahe kalendriaasta jooksul valla eelarvest eraldatud toetusi sihtotstarbeliselt;
  3) projektil on oma- või kaasfinantseering vähemalt 50% projekti eelarvest;
  4) projekt kujundab valla kultuuri- või noorsootööalast mainet;
  5) projekt on valla seisukohalt oluline ja traditsioonidega või omab maakondlikku või üleriigilist mõõdet;
  6) projekt aitab kaasa valla positiivse maine kujundamisele ja hoidmisele.

  (4) Ühele ja samale sündmusele saab esitada ainult ühe taotluse.

§ 4.   Tegevustoetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Tegevustoetuse eraldamise eesmärgid:
  1) valla harrastuskultuuris kunstilise taseme ja mitmekesisuse hoidmine;
  2) kvalifikatsioonile vastava juhendaja toetamine;
  3) kogukondliku ühenduse tegevuse järjepidevuse hoidmine.

  (2) Tegevustoetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) asukoht on registrijärgselt Rapla vallas ja tegevuse sihtrühmaks on Rapla valla elanikud;
  2) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust;
  3) juhtorganitesse ei kuulu valla ametiasutuse hallatava asutuse juht.

  (3) Kogukondliku ühenduse toetamisel arvestatakse järgmist:
  1) toetusest saab osa võimalikult palju valla elanikke;
  2) toetuse saaja tegevus on valla- või piirkonnaülene;
  3) toetuse saaja tegevus on jätkusuutlik.

  (4) Tegevustoetuse võib eraldada:
  1) valla territooriumil alaliselt tegutsevale kunstilise eneseväljendusega tegelevale ühendusele (laulukoorid, rahvatantsukollektiivid, rahvamuusikaansamblid ja -kapellid, orkestrid, kes osalevad üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidude protsessis ning näiteringid jne);
  2) kunsti valdkonna huvitegevuse juhendamiseks 6-19 aastasele;
  3) kogukondlikule ühendusele, sh kogudused, mille tegevus on vähemalt piirkondlik või üle vallaline ning mis täidab oma põhikirjalisi eesmärke.

  (5) Kunstilise eneseväljenduse toetamisel arvestatakse toetust taotleva kollektiivi kunstilist taset, juhendaja kvalifikatsiooni, hooaja pikkust, tegevuse jätkusuutlikkust ja panust valla kultuuriellu.

  (6) Kunstilises tasemes eristatakse tavataset, nõudlikku taset ja kõrgtaset. Kunstilise taseme näitajana arvestatakse repertuaari keerukust, kollektiivi reaalsel esinemistegevusel näidatud taset, esinemiste arvu ning festivalidel ja konkurssidel saavutatud tulemusi. Tasemele vastavalt kujuneb toetatud tundide arv ühes kalendrikuus:
  1) tavatase – kollektiiv on osalenud valla üritustel ning maakonna laulu- ja tantsupidudel. Repertuaar on lihtsakoeline. Toetatud tundide arv 20;
  2) nõudlik tase - kollektiiv on vallas esinenud heatasemeliste kontsertide ja etendustega ning osalenud üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidudel. Repertuaar on suhteliselt keerukas. Toetatud tundide arv 25;
  3) kõrgtase – kollektiiv on esinenud kõrgtasemeliste kontsertide ja etendustega ning osalenud üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidudel. Kollektiiv on saavutanud konkurssidel häid tulemusi ning on vabariigis tuntud ja tunnustatud. Repertuaar on keerukas, harjutab vähemalt 2 korda nädalas ja mitte vähem kui 2 tundi korraga. Toetatud tundide arv 30.

  (7) Vastavalt ettevalmistuse tasemele eristatakse kollektiivi juhendaja kvalifikatsiooni erialase haridusega ja erialase kõrgharidusega või vastava kutsetunnistusega juhendaja:
  1) erialane haridus või kutsetunnistus III või 4.–5. tase;
  2) erialane kõrgharidus või kutsetunnistus IV–V või 6.–8. tase.

  (8) Kollektiivi juhendamise hooaja pikkuse määramisel arvestatakse kollektiivi kunstilist taset. Vastavalt kunstilisele tasemele on hooaja pikkuse arvestuslik tööperiood:
  1) tavatasemel 9 kuud;
  2) nõudlikul tasemel 10 kuud, üldlaulu- ja tantsupeo aastatel 11 kuud;
  3) kõrgtasemel 11 kuud.

  (9) Kunstivaldkonna huvitegevuse juhendamise hooaja pikkuse arvestuslik tööperiood on vähemalt 9 kuud.

  (10) Kollektiivi juhendamise tunnitasu piirmäärad, kunstiõpetuse juhendamise tasu iga juhendatava kohta ja kogukondliku ühenduse toetuse suuruse kehtestab vallavalitsus korraldusega.

  (11) Mittetulundusühingute tegevustoetuseks eraldatakse toetust kuni 10 000 eurot juhul, kui toetuse määramisel ei ole arvestuse aluseks käesoleva paragrahvi lõigetes 4–6 loetletud kriteeriumid.

§ 5.   Toetuseks kasutamiskõlbmatud tegevused

  Rapla valla eelarvest ei eraldata kultuuriharrastuse ja noorsootöö toetust:
  1) enne toetuse taotlemist toimunud üritustele ja sündmustele;
  2) toitlustamiskulude katmiseks;
  3) instrumentide, tehnika ja muu vara soetamiseks (v.a kunstitarbed konkreetse väljundi tarbeks);
  4) remondi- ja halduskulude katmiseks;
  5) ruumide sisustuse, kontoritehnika ja muu sarnase soetamiseks;
  6) ühenduste asutamiskulude katmiseks;
  7) litsentside ostmiseks, liikme- ja liisingumaksude tasumiseks;
  8) õppemaksude maksmiseks (v.a vallale eriti vajaliku eriala/kvalifikatsiooni omandamine);
  9) asutusesiseste ürituste korraldamiseks;
  10) ekskursioonide ja kultuurireiside rahastamiseks;
  11) interneti kodulehe valmistamise kulude katmiseks;
  12) kalendriaastas valla eelarvest toetatud sama tegevuse toetamiseks;
  13) projekt hõlmab juba toimunud tegevusi;
  14) valla ametiasutuse hallatava asutuse ürituste korraldamiseks.

§ 6.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavalitsuse 12. novembri 2018 määrus nr 12 “Kultuuriharrastusele ja noorsootööle toetuse eraldamise kriteeriumid“ tunnistatakse kehtetuks.

Meelis Mägi
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json