Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Raasiku valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2015, 57

Raasiku valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord

Vastu võetud 09.09.2014 nr 22
RT IV, 17.09.2014, 2
jõustumine 20.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.10.2014RT IV, 21.10.2014, 2724.10.2014
10.11.2015RT IV, 25.11.2015, 1828.11.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise tingimused ja kord.

  (2) Hajaasustusala käesoleva määruse mõistes on maa-ala, mis ei ole valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusalaks.

§ 2.   Tasuta lumetõrje teostamine

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis viivad hajaasustuses asuvate aastaringselt alalise elukohana kasutatavate vallakodanike majapidamisteni.

  (2) Tasuta lumetõrjet alustatakse 12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist ning juhul kui värskelt sadanud lumekihi paksus sõiduteel ületab 15 cm.

  (3) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane taotlus.

  (4) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
  1) erateel, mis viib majapidamiseni, kus alaliselt ei elata;
  2) erateel, kui kinnistul asuv elamu asub avalikust teest vähem kui 50m kaugusel;
  3) õuealal;
  4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
  5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigused.

  (5) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate teede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused. Mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema leibkonnaliikme halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Vormikohane taotlus esitatakse vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 15.oktoobriks. 2014. aastal esitatakse taotlus hiljemalt 31. oktoobriks. Taotlust ei pea esitama kui taotleja poolt viimati esitatud taotluses toodud andmed ei ole muutunud.
[RT IV, 25.11.2015, 18 - jõust. 28.11.2015]

  (2) Enne taotluse esitamist korraldab taotleja erateel lumetõrje teostamist võimaldava kooskõlastuse lumetõrjetöödest puudutatud naaberkinnistute omanikega.

  (3) Käesoleva määruse § 2 lõike 5 korras erandi tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada lisaks vormikohasele taotlusele ka vabas vormis kirjalik põhjendus.
[RT IV, 21.10.2014, 27 - jõust. 24.10.2014]

§ 4.   Nõuded taotlejale

  Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik kelle elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud taotluses märgitud kinnisasjale:
  1) kelle elukohaks esimese tasuta lumetõrje taotluse esitamise ajal on rahvastikuregistri andmete kohaselt Raasiku vald;
  2) kelle elukohaks iga järgmise tasuta lumetõrje taotluse esitamise aastal on taotluse esitamise aastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga rahvastikuregistri andmete kohaselt märgitud Raasiku vald;
  3) kellel puudub taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevus Raasiku valla ees.
[RT IV, 21.10.2014, 27 - jõust. 24.10.2014]

§ 5.   Erateele esitatavad nõuded

  (1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad järgmistele tingimustele:
  1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, istikud, truubiotsad, kivid jne) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, helkurribaga teibaid;
  2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
  3) eratee kõrval peab olema ruumi, kuhu lund lükata. Lume äravedu ega ladustamist ei teostata;
  4) eratee laius ja teekurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.

  (2) Eratee lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab vajadusel vallavalitsuse haldusjuht.

  (3) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab taotleja ja tee omanik. Nõuetele mittevastavusest tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.

  (4) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on tehniliselt võimalik.

§ 6.   Taotluse läbivaatamise kord

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaadatakse läbi määruse § 3 lõikes 1 märgitud tähtajast arvates ühe kuu jooksul.

  (2) Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult ühe kuu jooksul peale taotluse kättesaamist.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks vajaliku taotluse vormi kinnitab Vallavalitsus.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json