Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.09.2015, 3

Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 09.09.2015 nr 15
jõustumine 01.10.2015

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

 (1) Ühistranspordiseaduse § 13 lg 1 punktides 2-8 ja 10-14 sätestatud omavalitsusorgani ülesanded delegeeritakse Võru Linnavalitsusele.

 (2) Võru Linnavalitsusel on õigus:
 1) kehtestada ühistranspordiseaduse rakendamiseks vajalikke regulatsioone antud pädevuse piires;
 2) määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Linnavolikogu 20. juuni 2007 määrus nr 50 "Volituse andmine taksoteenuse osutamist reguleerivate õigustloovate aktide kehtestamiseks" (RT IV, 14.11.2012, 8).

§ 3.  Paragrahvi pealkiri

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2015.

Anneli Ott
volikogu esimees