SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 17.09.2019, 10

Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 11.09.2019 nr 18
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seadus“ § 14 lõike 1 ja § 38 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskus (edaspidi ühing) poolt pilootprojekti raames korraldatava Võru linna haldusterritooriumilt väljapoole suunatud sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) taotlemise, osutamise määramise ja kulude katmise kord.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sisu

  Teenuse eesmärk on võimaldada puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühistranspordivahendi kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit Võru linna haldusterritooriumilt välja jäävale töökohale, õppeasutusse sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks.

§ 3.   Teenuse korraldaja ja osutaja

  (1) Teenuse korraldajaks on Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Teenuse osutajaks on ühing.

  (3) Teenuse osutaja tagab teenuse osutamise puuetega inimestele transpordiks sobiva ja tehnilistele nõuetele vastava transpordivahendiga.

  (4) Linnavalitsus võib teenuse osutajale kehtestada täiendavaid nõudeid teenuse osutamiseks.

§ 4.   Teenuse subjekt

  Teenust on õigust saada rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elaval puudega isikul.

§ 5.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks peab esitama linnavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja andmed, vajadusel taotleja esindaja andmed;
  2) teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või alternatiivset transpordivahendit;
  3) info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
  4) sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg.

  (2) Taotlusele lisatakse vajadusel:
  1) puude raskusastet tõendav dokument;
  2) muud asjasse puutuvad dokumendid.

§ 6.   Teenuse määramine või sellest keeldumine

  (1) Otsuse teenuse määramise või keeldumise kohta teeb linnavalitsuse poolt määratud ametnik kümne tööpäeva jooksul.

  (2) Teenuse määramise otsuse kehtivuseks on kuni kolm kuud, arvates otsuse langetamisest.

§ 7.   Teenuse osutaja teavitamine teenuse määramisest

  (1) Teenuse määramisel edastab ametnik teenuse osutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tellimuse.

  (2) Tellimuses märgitakse järgmised andmed:
  1) teenuse saaja ees- ja perekonnanimi;
  2) teenuse saaja ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
  3) info abivahendi või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
  4) sõidu või sõitude lähte- ja sihtkoht ning aeg, ajad või sagedus.

§ 8.   Teenusest loobumine ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saajal on õigus loobuda teenusest hiljemalt 24 tundi enne kokkulepitud teenuse osutamist teavitades sellest teenuse osutajat.

  (2) Teenuse saaja tasub teenuse eest teenuse osutajale. Teenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

  (3) Kui teenuse saaja vajab lisaks teenuse osutaja poolsele abistamisele saatjat, on saatjal õigus sõita kaasa tasuta.

  (4) Teenuse osutaja esitab linnavalitsusele hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks andmed teenuse saajale osutatud teenuse kohta.

§ 9.   Määruse jõustumine ja kehtivus

  (1) Määrus jõustub 2020. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Määrus kehtib kuni 2021. aasta 31. detsembrini või kuni Võru linna poolse projekti omaosaluse rahaliste vahendite lõppemiseni.

Ülo Tulik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json