Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 17.09.2019, 11

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 11.09.2019 nr 77

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 punkti 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus reguleerib Võru valla eelarve menetlemisel kaasava eelarve menetlusprotsessi.

  (2) Võru valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ettepanekute väljaselgitamisel.

  (3) Kaasava eelarve objektiks on Võru vallaga seotud investeeringuobjekt. Objekt peab pakkuma hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevate aastate eelarvele ebamõistlikke kulusid.

  (4) Kaasava eelarve suuruseks planeeritakse igal eelarveaastal 20 000 eurot. Vallavolikogul on võimalus soovi korral eraldi otsusega kaasava eelarve mahtu muuta.

§ 2.   Kaasava eelarve menetluse avalikustamine

  (1) Võru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) teavitab avalikkust iga-aastaselt kaasava eelarve ettepanekute esitamise võimalustest vähemalt 2 nädalat enne kaasava eelarve ettepanekute esitamise perioodi ja kutsub elanikke esitama ettepanekuid kaasava eelarve tarbeks.

  (2) Vallavalitsus teavitab kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtaegadest ja tutvustab kaasava eelarve menetlust valla kodulehel, valla ajalehes ja sotsiaalmeedias.

§ 3.   Ettepaneku esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada vallavalitsuse poolt väljakuulutatud perioodil.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel ettepaneku esitamise hetkel Võru vallas.

  (3) Ettepanek esitatakse vallavalitsusele tavapostiga Võrumõisa tee 4a, Võru 65605 või e‑postiga [email protected]. Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;
  2) ettepaneku nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) ettepaneku kirjeldust, eesmärki ja olulisust Võru valla jaoks (lühike kirjeldus, millisele Võru valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Võru valla eelarvest vajalik ja oluline; kas ettepanek on teostatav eelarveaasta jooksul);
  4) sihtrühma kirjeldust (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku hinnangulist maksumust võimalusel koos hinnapakkumis(t)e või maksumuse kalkulatsiooniga;
  6) teostamise eeldatavat ajakava;
  7) muud olulist infot, ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks ettepaneku hindajail lisaks oluline teada).

§ 4.   Ettepanekute analüüs ja sõelumine

  (1) Ettepanekute analüüsi ja sõelumise viib läbi vallavalitsus, protsessi kaasatakse ettepanekute esitajad.

  (2) Vallavalitsus analüüsib ja hindab ettepanekute vastavust määruse § 1 lõigetes 3 ja 4 toodud nõuetele ning realiseerumise võimalust eelarveaasta jooksul.

  (3) Vallavalitsus võib edasisest menetlusest kõrvaldada ettepanekud, mille eeldatav maksumus ületab § 1 lõikes 4 sätestatud maksumust või ei vasta § 1 lõikes 3 nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

  (4) Sõelumise käigus võib sarnaseid ettepanekuid liita ja täiendada.

  (5) Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ettepanekud, mis avaldatakse lühikokkuvõttena valla kodulehel ning pannakse rahvahääletusele, lühikokkuvõtte tekst kooskõlastatakse eelnevalt ettepaneku esitajaga.

  (6) Vallavalitsus korraldab enne rahvahääletust avaliku ettepanekute tutvustamise infopäeva, kus antakse rahvahääletusele pandavate ettepanekute esitajatele võimalus oma ettepanekuid tutvustada.

§ 5.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletuse kuulutab välja ja selle läbiviimist korraldab vallavalitsus.

  (2) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Võru vallas.

  (3) Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Võru Vallavalitsuses.

  (4) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase ettepaneku poolt.

  (5) Elektroonilisel rahvahääletusel saab oma häält muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jääb ajaliselt viimasena antud hääl.

  (6) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.

  (7) Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

  (2) Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objekti realiseerimise korraldab vallavalitsus.

  (3) Kui hanke tulemusel selgub, et ettepaneku realiseerimise maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine investeeringu ettepanek.

  (4) Kui realiseeritava ettepaneku maksumus on väiksem kui eelarves kaasava eelarve suuruseks määratud summa, kaalutakse võimalusi realiseerida ka pingereas paremuselt järgmine ettepanek.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json