Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 17.09.2021, 2

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 09.09.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg-te 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 2 täiendatakse lõikega 42 järgmises sõnastuses:

„(42) Lapsehoiuteenust kasutavale lapse vanemale, lapse eestkostjale või asendushooldusteenusel oleva lapse hooldajale makstakse täiendavat hüvitist teise ja enama lapsehoiuteenust kasutava lapse eest vastavalt tegelikele kuludele. Hüvitise ülemmäär lapse kohta on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraga.“;

§ 2. 

  Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruses nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 15 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Ranitsatoetus makstakse välja ühekordse maksena 30 päeva jooksul taotluse esitamisest.“;


  2) paragrahvi 15 lõike 4 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 15 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 221 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Esimese haiguspäeva toetust on õigus saada füüsilisel isikul, kellele on ravikindlustuse seaduse alusel kirjutatud välja esmane haigusleht ajavahemikul 1. septembrist 31. detsembrini 2021 haigestumise, tema suhtes kehtestatud karantiini või raseduse ajal haigestumise tõttu.“;

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ § 153 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetada eralasteasutustes käivate laste vanemaid eralasteasutuse õppemaksu tasumisel vastavalt tegelikele kuludele täiskalendrikuu kohta teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui eralasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil. Toetuse ülemmäär lapse kohta on võrdne koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määraga.

(2) Eralasteasutustes käivate laste vanematel tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna Haridusametile teenuse kasutamisele järgneva kolme kuu jooksul taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.“;

§ 4.  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 4 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil;“;

§ 5.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2021.

Tiit Terik
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json