SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hooldekodusse vastuvõtmise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.09.2021, 14

Hooldekodusse vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastu võetud 08.09.2021 nr 11

Määrus antakse Põhja-Sakala Vallavolikogu 27.02.2020 määruse nr 96 „Pilistvere Hooldekodu põhimäärus“ § 1 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Pilistvere Hooldekodusse (edaspidi hooldekodu) vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise tingimusi ja korda.

  (2) Eelisjärjekorras võetakse hooldekodusse kodanikke, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ning tegelikult on Põhja-Sakala vallas. Vabade kohtade olemasolul võib hooldekodusse võtta isikuid teistest omavalitsustest.

  (3) Hooldekodusse võetakse väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele täisealisi isikuid, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ei suuda kodus iseseisvalt hakkama saada ja vajavad ööpäevaringset hooldust ning järelevalvet.

§ 2.   Hooldekodusse vastuvõtmine

  (1) Vastuvõtmiseks esitab teenust vajav või tema huvides tegutsev isik hooldekodule taotluse.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) teenusevajaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) perearsti väljavõte raviskeemist;
  3) koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta (puude olemasolul);
  4) teise kohaliku omavalitsuse haldusakt teenuse eest tasumise kohta (selle olemasolul).

  (3) Põhja-Sakala Vallavalitsuse poolt määratud teenuse osutamisel ja/või osaliseks rahastamiseks toetuse määramisel esitatakse hooldekodule vastavasisuline haldusakt.

  (4) Hooldekodusse ei võeta isikuid, kes:
  1) põevad nakkushaigusi, sõltuvushäiret või vajavad tervishoiuteenust;
  2) on enesele või teistele ohtlikud (lähtutakse arstlikust ekspertiisotsusest, perearsti või sotsiaaltöötaja hinnangust).

  (5) Hooldekodusse vastuvõtmise otsustab hooldekodu juhataja. Juhatajal on õigus vajadusel nõuda isikult või tema seadusjärgselt ülalpidajalt täiendavaid dokumente.

  (6) Juhataja valib teenuse saajale toa lähtudes isiku tervislikust seisundist, erivajadusest, east ja olemasolevatest võimalustest.

  (7) Vaba teenuskoha puudumisel jääb taotluse esitanud isik tema soovi korral hooldekodu koha järjekorda ning vaba koha tekkimisel pakutakse kohta järjekorra alusel, v.a juhul kui terviseseisundist ja toimetulekust tulenevalt on vajalik pakkuda eeliskohta inimesele, kelle toimetulekuraskused on ohuks isiku elule ja tervisele ning muul viisil ei ole võimalik isikule tagada turvalist elukeskkonda ja toimetulekut (arsti või sotsiaaltöötajahinnangul).

  (8) Hooldekodusse vastuvõtmisel peavad isikul kaasas olema vähemalt ühe kuu ravimid.

§ 3.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamine toimub lepingu (edaspidi hooldusleping) alusel. Hoolduslepingu sisuks on lepingupoolte andmed, nende õigused ja kohustused; lepingu ese, tähtaeg, arvelduskord, lepingu lõpetamise ja pooltevaheliste teadete saatmise kord ning muud tingimused.

  (2) Hooldekodu juhataja koostöös teenuse saajaga ja/või rahastajaga koostab 30 päeva jooksul teenuse osutamise alustamisest inimesele hooldusplaani, mis vaadatakse üle vähemalt iga kuue kuu järel.

  (3) Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel.

  (4) Leping lõpetatakse:
  1) poolte kokkuleppel;
  2) ühe poole algatusel olenemata põhjustest, teavitades sellest kirjalikult hoolekandeasutust 1 kuu ette;
  3) ühe poole poolt lepinguga võetud kohustuste rikkumisel.

  (5) Hooldekodul on õigus ühepoolselt leping lõpetada, kui:
  1) teenuse saaja tervislik seisund muutub teenuse osutamise ajal nii, et teenust ei ole enam võimalik või vajalik osutada;
  2) teenuse saaja rikub oluliselt temaga sõlmitud lepingu tingimusi ja/või ei pea kinni hooldekodu kodukorrast.

  (6) Leping loetakse lõppenuks teenuse saaja surmaga.

  (7) Teenuse saajale kuuluvaid suuremaid rahasummasid ja väärtpabereid ning väärisesemeid ei võeta hooldekodusse hoiule, v.a erandjuhul, mida menetletakse teenuse saaja või tema esindaja avalduse alusel. Rahasummade ja väärtasjade hoiustamisel koostatakse vastav akt, mis allkirjastatakse mõlema poole poolt.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Rahula
vallavanem

Veronika Ling
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json