Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna eelarve reservfondi käsutamise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2013, 45

Narva-Jõesuu linna eelarve reservfondi käsutamise kord

Vastu võetud 29.02.2012 nr 70
jõustumine 08.03.2012

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Narva-Jõesuu linna eelarves reservfondi moodustamine, sellest raha eraldamise ning aruandluse alused ja kord.

§ 2.   Eelarves reservfondi moodustamine

  (1) Narva-Jõesuu linna eelarves võib põhitegevuse kuluna planeerida reservfondi.

  (2) Reservfondi suuruse määrab Narva-Jõesuu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) linna eelarve vastuvõtmisel.

§ 3.   Reservfondist raha eraldamise kord

  (1) Reservfondist eraldatakse raha eelkõige:
  1) kriisiolukordade ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks vajaliku kulu katmiseks;
  2) kuluks, mille katmiseks ei ole linna eelarvesse raha planeeritud, kuid mis on vajalik linna asutuse tegevuse korraldamiseks;
  3) kulu katmiseks, mis on linna eelarvesse planeeritud, kuid tegelik kulu on planeeritust suurem ja kulu ületamine on põhjendatud;
  4) projektide omaosaluste katmiseks investeeringute teostamisel, vara soetamisel ning muude esitatud projektide rahastamistaotluste rahuldamisel;
  5) koondamishüvitiste maksmiseks juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisu muutmist või kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid.

  (2) Reservfondist võib raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt.

  (3) Linnavalitsus ei tohi reservfondi kasutada linnavalitsuse enda või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi suurendamiseks.

§ 4.   Reservfondi kasutamine

  (1) Reservfondi kasutamist korraldab Narva-Jõesuu Linnavalitsus.

  (2) Reservfondist eraldatakse raha:
  1) linnavalitsuse ettepanekul või
  2) linnavalitsusele esitatud kirjaliku taotluse alusel koos üksikasjaliku arvestuse ja põhjendusega raha kasutamise otstarbe kohta.

  (3) Linnavalitsusel on õigus:
  1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi või
  2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega või
  3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

  (4) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse linnavalitsuse korraldusega. Korralduse koopia edastatakse raamatupidamisele, kes teeb otsuse alusel raha ülekanded.

§ 5.   Reservfondi kasutamise aruandlus

  (1) Linnavalitsus esitab linnavolikogule informatsiooni reservfondi kasutamisest üks kord kvartalis.

  (2) Linnavalitsus esitab linnavolikogule aruande reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 20.detsembri 2006.a määrus nr 33 „Narva-Jõesuu linna eelarve reservfondi käsutamise kord”.

  (2) Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json