PlaneerimineTeemaplaneering

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu kehtestamine

Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2013, 54

  Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 25.02.2010 nr 6

  Vinni Vallavolikogu 18.12.2008 otsusega nr 52 algatati Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneeringu koostamine ning teemaplaneeringule keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine. Vinni Vallavolikogu 19.11.2009 otsusega nr 52 võeti teemaplaneering vastu ja Vinni Vallavalitsuse 24.11.2009 korralduse nr 493 alusel korraldati teemaplaneeringu avalik väljapanek perioodil 07.12.2009 – 04.01.2010 ning avalik arutelu 20.01.2010. Teemaplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ja avalikul arutelul ei esitatud vastuväiteid planeeringulahendusele ega tehtud täiendamise ettepanekuid.


  Lääne- Viru Maavalitsuse 18.02.2010 kirjaga nr 9-7/368 annab Lääne -Viru maavanem teemaplaneeringule Vinni valla osas heakskiidu ja teeb ettepaneku planeering kehtestada.
  Arvestades eelnevat ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ja planeerimisseaduse § 24 lõike 3, Vinni Vallavolikogu määrab:

  § 1.   Kehtestada Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliikluse teemaplaneering esitatud kujul (elektrooniliselt Vinni valla koduleheküljel aadressil: www.vinnivald.ee).

  § 2.   Vallavalitsusel korraldada teemaplaneeringu kehtestamise teate avaldamine infolehes ”Koduvalla Sõnumid” ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 3.   Määrus jõustub 01.märtsil 2010.

  Meelis Maine
  Esimees

  /otsingu_soovitused.json