HaridusKool

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna õppeainesektsioonide ülesanded ja tegutsemise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2014, 42

Kohtla-Järve linna õppeainesektsioonide ülesanded ja tegutsemise kord

Vastu võetud 07.10.2014 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 30 lõike 1 punkti 3 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 9 alusel.

§ 1.   Rakendusala

  Määrusega kehtestatakse Kohtla-Järve linna õppeainesektsioonide ülesanded ja tegutsemise kord.

§ 2.   Üldsätted

  Õppeainesektsioonide ülesanded ja tegutsemise korra kehtestab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) eesmärgiga võimaldada õpetajatele metoodiline enesetäiendamine ja kogemuste vahetamine õppeainesektsioonide töös osalemise kaudu.

§ 3.   Õppeainesektsioon

  (1) Kohtla-Järve linna õppeainesektsioon (edaspidi ainesektsioon) on õppeaine valdkonnaga tegelev aineõpetajate ühistu, kuhu kuuluvad koolide ainesektsioonide juhatajad ja teised vastava aine õpetajad. Ainesektsioonil on koordineeriv ja metoodiline roll.

  (2) Ainesektsioonide arvu ja nende koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

§ 4.   Ainesektsiooni pädevus

  Ainesektsiooni pädevus on:
  1) metoodiliste materjalide kogumine ja vahetamine;
  2) kogemuste vahetamine kooli, linna ja maakonna tasandil;
  3) linna haridusürituste planeerimine, ettevalmistamine ja korraldamine;
  4) aineolümpiaadide kooli- ja piirkonnavoorude ettevalmistamine ja korraldamine, vajadusel ka olümpiaaditööde hindamine;
  5) metoodilist tööd puudutavate ettepanekute esitamine linnavalitsuse hariduse spetsialistidele ja koolijuhtidele;
  6) aineseminaride ja -konverentside ettevalmistamine ja korraldamine;
  7) õpetajatele metoodilise ja kutsealase abi osutamine.

§ 5.   Ainesektsiooni ülesanded

  (1) Ainesektsioonide põhiülesanne on toetada põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppe-kavade, põhihariduse lihtsustatud (abiõppe) õppekava rakendumist, koolide õppe- ja kasvatuseesmärkide täitmistel.

  (2) Põhiülesande täitmiseks olenevalt oma tegevusvaldkonnast ainesektsioonid:
  1) koostavad aasta tegevusplaani;
  2) osalevad haridusürituste ettevalmistamises ja korraldamises;
  3) korraldavad ainealaseid seminare, loenguid ja konverentse;
  4) osalevad aineolümpiaadide korraldamisel ja läbiviimisel.

§ 6.   Ainesektsiooni liikmete õigused ja kohustused

  (1) Ainesektsiooni liikmetel on õigus:
  1) saada tagasisidet ainesektsioonilt ja linnavalitsuselt kõigi tehtud ettepanekute kohta;
  2) nõuda ainesektsiooni juhatajalt metoodilist ja muud abi linnaürituste ettevalmistamiseks ja korraldamiseks;
  3) saada enesetäiendamisvõimalust seminaridel, konverentsidel ja muudel üritustel osalemise kaudu;
  4) valida ja olla valitud ainesektsioonide juhtkonda;
  5) kuuluda maakonna ainesektsioonide koosseisu ja võtta osa maakonna ainesektsioonide tööst;
  6) kuuluda riigi ainesektsioonide koosseisu ja võtta osa riigi ainesektsioonide tööst;
  7) teha koostööd muude haridus- ja kultuuriasutustega väljaspool linna, koolituskeskuste ja teiste haridusküsimustega tegelevate asutustega.

  (2) Ainesektsiooni liikmed on kohustatud:
  1) võtma osa ainesektsiooni tööst ja selle planeerimisest;
  2) esitama aruanded ainekomisjoni esimehele teostatud töö ja korraldatud ürituste kohta kokkulepitud tähtajaks.

§ 7.   Ainesektsiooni juhtimine

  (1) Ainesektsiooni tööd juhib ainesektsiooni juhataja.

  (2) Ainesektsiooni juhataja valimine toimub üldvalimise kaudu vastava ainesektsiooni koosolekul hääletamise teel.

  (3) Ainesektsiooni poolt valitud juhataja kinnitab linnavalitsus korraldusega koos vastava ainesektsiooni koosseisuga.

  (4) Ainesektsiooni juhataja kohustuste täitmisest loobumisel esitab ainesektsiooni juhataja taotluse linna õppeainesektsioonide töö korraldamise eest vastutavale linnavalitsuse sotsiaalteenistuse hariduse spetsialistile (edaspidi hariduse spetsialist), kes kutsub kokku ainesektsiooni koosoleku hiljemalt kahe järgneva nädala jooksul. Koosolekul toimub uue ainesektsiooni juhataja valimine.

§ 8.   Ainesektsiooni juhataja õigused ja kohustused

  (1) Ainesektsiooni juhatajal on õigus:
  1) teha ettepanekuid hariduse spetsialistile linna haridusürituste läbiviimise kohta;
  2) teha ettepanekuid linnavalitsusele ainesektsiooni ürituste finantseerimise kohta linna haridusürituste eelarve koostamisel;
  3) loobuda linnaainesektsiooni juhtimisest.

  (2) Ainesektsiooni juhataja on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees.

  (3) Ainesektsiooni juhataja on kohustatud:
  1) vastutama ainesektsiooni tööplaani täitmise eest;
  2) kontrollima ja juhtima linna haridusürituste ettevalmistamist ja läbiviimist;
  3) koostama vastava aineolümpiaadi kooli- ja piirkonnavooru komisjoni koosseisu, mis tegeleb aineolümpiaadi ettevalmistamise ja korraldamisega ning esitama komisjoni koosseisu kinnitamiseks linnavalitsusele.
  4) kutsuma kokku ainesektsiooni koosoleku vähemalt kaks korda aastas, esitades koosoleku päevakorra komisjoni liikmetele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumise päeva;
  5) esitama ainesektsiooni õppeaasta tööplaani hariduse spetsialistile hiljemalt jooksva õppeaasta 30. septembriks;
  6) esitama komisjoni tegevusaasta aruande hariduse spetsialistile hiljemalt jooksva õppeaasta 29. augustiks.

§ 9.   Ainesektsioonide töö korraldus

  (1) Ainesektsiooni töö korraldamiseks ja arutamiseks viiakse läbi koosolekud.

  (2) Ainesektsiooni koosolek kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa 50% liikmetest.

  (3) Koosoleku kutsub kokku ainesektsiooni juhataja.

  (4) Korralise koosoleku kuupäeva teatab vastava ainesektsiooni juhataja hariduse spetsialistile vähemalt üks kuu enne koosoleku toimumist juhul, kui ainesektsiooni aasta tööplaanis ei ole täpne kuupäev määratud. Hariduse spetsialist paneb ainesektsiooni koosoleku kuupäeva järgmise kuu haridusürituste plaani.

  (5) Erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht teatatakse ainesektsiooniliikmetele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (6) Iga koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse:
  1) kohalolevad ja puuduvad liikmed;
  2) koosoleku teema;
  3) koht ja aeg;
  4) koosoleku päevakord;
  5) sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  6) vastuvõetud otsused.

  (7) Ainesektsiooni juhataja puudumise korral asendab teda tema poolt määratud ainesektsiooni liige.

  (8) Ainesektsiooni juhataja üldkoosoleku kutsub kokku hariduse spetsialist vähemalt kaks korda aastas.

  (9) Ainesektsiooni tegevuse aluseks on tööplaan. Ainesektsiooni õppeaasta tööplaan arutatakse läbi ja kiidetakse heaks ainesektsiooni koosolekul ning esitatakse hariduse spetsialistile hiljemalt 30. augustiks.

§ 10.   Finantseerimine

  (1) Ainesektsioonide ürituste finantseerimine toimub vastavalt haridusürituste eelarvele ja projektitegevuse kaudu.

  (2) Ainesektsiooni juhataja esitab arved ürituste läbiviimisega seotud kulude kohta linnavalitsusele.

§ 11.   Tunnustamine

  Ainesektsiooni tööd tunnustab linnavalitsus, autasustades ainesektsiooni liikmeid tänukirjadega.

§ 12.   Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 30. septembri 2008. a määrus nr 42 „Linna õppeainesektsioonide ülesanded ja tegutsemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Solovjov
linnapea

Jelena Sala
vanemjurist

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json