HaridusKool

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna aineolümpiaadide läbiviimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2014, 43

Kohtla-Järve linna aineolümpiaadide läbiviimise kord

Vastu võetud 07.10.2014 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 30 lõike 1 punkti 3 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 9 alusel.

§ 1.   Rakendusala

  Määrusega kehtestatakse Kohtla-Järve linna aineolümpiaadide (edaspidi aineolümpiaadid) läbiviimise üldised tingimused ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  Aineolümpiaadide läbiviimise korra kehtestab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 3.   Aineolümpiaadi komisjoni moodustamine

  (1) Aineolümpiaadi korraldamiseks kinnitab linnapea käskkirjaga olümpiaadikomisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitamiseks esitab vastava linnaainesektsiooni juhataja taotluse vähemalt 3 nädalat enne aineolümpiaadi linnavooru toimumise päeva.

  (3) Komisjoni koosseis moodustatakse vastavate ainete õpetajatest. Vajaduse korral võivad komisjoni koosseisu kuuluda teiste ainete õpetajad. Kool tagab õpetaja olemasolu, kes osaleb komisjoni töös ja olümpiaaditööde hindamisel.

  (4) Komisjoni tööd korraldab ja kontrollib komisjoni esimees, kes valitakse vastava linna õppeainesektsiooni koosolekul.

§ 4.   Aineolümpiaadi komisjoni liikmete õigused ja kohustused

  (1) Komisjoni liikmed on kohustatud võtma aineolümpiaadi korraldamisest osa (see tähendab olümpiaadi ettevalmistamisest, olümpiaadi materjalide koostamisest, olümpiaadi toimumise ajal kohalviibimisest, tööde hindamisest ja protokolli täitmisest).

  (2) Komisjoni esimehel on õigus taotleda finantseerimist olümpiaadi korraldamiseks vajalike õppevahendite soetamiseks (seal hulgas kantseleitarbed, katsematerjalid ja muud).

  (3) Komisjoni esimees võib vajaduse korral taotleda linnavalitsuselt vastava aineolümpiaadi materjalide tellimist/koostamist teiste organisatsioonide ja ekspertide poolt käsunduslepingu alusel ning sellega seotud kulude katmist.

§ 5.   Aineolümpiaadi osalejad

  (1) Aineolümpiaadidele kutsutakse osalema õpilasi, kes on saavutanud auhinnalisi kohti kooliolümpiaadidel. Kool võib esitada ka teisi õpilasi. Ühest koolist osalejate piirarv lepitakse kokku vastava aine õpetajate sektsiooni nõupidamisel ja tehakse teatavaks kõikidele linna koolidele.

  (2) Koolid esitavad aineolümpiaadi osalejate arvu komisjoni esimehele hiljemalt 2 nädalat enne linnavooru toimumist.

  (3) Komisjoni esimees edastab aineolümpiaadi osalejate arvu klassiti linna õppeainesektsioonide töö koordineerimise eest vastutavale linnavalitsuse sotsiaalteenistuse hariduse spetsialistile (edaspidi hariduse spetsialist) vähemalt 5 päeva enne linnavooru toimumist.

§ 6.   Aineolümpiaadi materjalide toimetamine

  (1) Aineolümpiaadi materjalid toimetatakse linnavalitsusest olümpiaadi toimumise kohta suletud ümbrikutes.

  (2) Hariduse spetsialist, kes toimetab materjalid kohale, osaleb olümpiaadil välisvaatlejana.

  (3) Erandjuhul saab ülesandeid paljundada kohapeal olümpiaadi toimumise päeval.

§ 7.   Aineolümpiaadi toimumine ja läbiviimine

  (1) Aineolümpiaadi toimumise päev ja koht lepitakse kokku vastava ainesektsiooni koosolekul ning teatatakse hariduse spetsialistile vähemalt 1 kuu enne aineolümpiaadi toimumist. Aineolümpiaadi toimumise kuupäev ja koht kinnitatakse linna haridusürituste kuuplaanis, mis edastatakse koolidele.

  (2) Aineolümpiaadid algavad kell 10:00.

  (3) Komisjoni liikmed:
  1) peavad olema kohal vähemalt 30 minutit enne olümpiaadi algust;
  2) registreerima ja juhatama õpilased ruumidesse;
  3) enne töö alustamist andma õpilastele juhiseid töö korralduse kohta (lubatud õppevahendid, lahendamiseks antud aeg, töö vormistamise nõuded ja muu).

  (4) Õpilased peavad olema kohal 15 minutit enne olümpiaadi algust.

  (5) Õpilaste tööd krüpteeritakse komisjoni poolt. Komisjoni esimees valmistab ette õpilaste koodid, mis edastab komisjoni liikmetele aineolümpiaadi toimumise päeval mitte varem kui 15 minutit enne olümpiaadi algust.

  (6) Kool võimaldab komisjonile juurdepääsu internetti, paljundustehnika ja arvuti juurde. Kooli direktori poolt määratud isik aitab komisjoni töö korraldamisel ja tagab tehnilise abi.

  (7) Kõikidest erakorralistest juhtumitest, mis tekivad aineolümpiaadi käigus, teatatakse komisjoni esimehele ja hariduse spetsialistile.

  (8) Kui komisjoni liikmed on avastanud mahakirjutamise, siis koostatakse koheselt seletuskiri, võetakse mahakirjutanud õpilaselt allkiri ja teatatakse juhtumist komisjoni esimehele ja hariduse spetsialistile ning mahakirjutanud õpilase töötulemus tühistatakse.

  (9) Aineolümpiaadide toimumise kohta koostatakse protokoll elektroonilisel kujul, kuhu märgitakse osalejate andmed (nimi, kool, aineõpetaja, saadud punktid ja koht). Protokolli õigsust kinnitab iga komisjoni liige oma allkirjaga.

  (10) Aineolümpiaadi protokoll edastatakse hariduse spetsialistile hiljemalt aineolümpiaadi toimumise päevale järgneval tööpäeval. Hariduse spetsialist edastab protokollide koopiad koolidesse.

§ 8.   Aineolümpiaaditööde hindamine

  (1) Kohtade jaotamisel lähtub komisjon järgmistest põhimõtetest:
  1) kohtade vaheks on üks samm;
  2) kohasammu numbriline määr lepitakse kokku vastava ainesektsiooni koosolekul enne olümpiaadi toimumist;
  3) sammu määra maksimaalne suurus on 1 punkt. Murdarvud ümardatakse täisarvudeni kui olümpiaadijuhendis ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Aineolümpiaadi madalate tulemuste korral antakse esimene koht juhul, kui osavõtja tulemus moodustab vähemalt 40% punktide üldarvust.

  (3) Alla 5-punktilist tulemust protokolli ei kanta, dokumentides märgitakse ainult osalejate nimed.

  (4) Dekrüpteeritud tööd üle kontrollida ei tohi.

§ 9.   Aineolümpiaadide võitjate autasustamine

  (1) Aineolümpiaadide võitjate autasustamine toimub õppeaasta lõpus.

  (2) Aineolümpiaadide tulemuste põhjal koostatakse koondprotokoll ning saadetakse koolidele kontrollimiseks.

  (3) Autasustamisele kuuluvad õpilased, kes saavutasid aineolümpiaadidel I-III koha.

§ 10.   Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. novembri 2007. a määrus nr 39 „Aineolümpiaadide linnavooru läbiviimise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Jevgeni Solovjov
linnapea

Jelena Sala
vanemjurist

/otsingu_soovitused.json