SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste toetamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2017, 11

Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste toetamise kord

Vastu võetud 10.10.2017 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5, § 14, § 15, § 45, § 156 lõigete 31-33 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse riigieelarve toetusfondist ettenähtud raske või sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamist.

§ 2.   Raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenusele õigustatud isikud ja rahastamine

  (1) Raske ja sügava puudega lapsehoiuteenusele on õigus Viimsi vallas elukoha registreerinud raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja, teenuse osutamise koht, aeg ja maht kooskõlastatakse lapsehoiuteenust saava lapse esindaja ja teenuse osutajaga.

§ 3.   Raske ja sügava puudega laste toetavate sotsiaalteenuste rahastamine

  (1) Riigieelarve toetusfondi kaudu eraldatavaid vahendeid võib vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) transporditeenus;
  2) psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad;
  3) isikliku abistaja teenus või tugiisikuteenus;
  4) abi- ja tugivahendite soetamine või rentimine;
  5) eluruumi kohandamine;
  6) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi. Otsus lapsehoiuteenusele suunamise ja rahastamise kohta kinnitatakse iga lapse puhul eraldi sotsiaal- ja tervishoiuameti otsusega.

  (2) Viimsi Vallavalitsus rahastab raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenust ja toetavaid sotsiaalteenuseid riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele eraldatud piirsumma ulatuses.

  (3) Toetavate teenuste rahastamise suurus kinnitatakse sotsiaal- ja tervishoiuameti otsusega lähtudes riigieelarve toetusfondi rahalistest võimalustest.

  (4) Teenuse osutaja või abi- ja tugivahendi müüjaga sõlmitakse leping ja/või tasutakse teenuse abi- ja tugivahendi eest teenuse osutajale või eseme müüjale/rentijale arve alusel.

§ 5.   Volituste andmine halduslepingu sõlmimiseks

  Viimsi valla nimel sõlmib halduslepingu lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ja lapsehoiuteenusele õigustatud isiku valitud lapsehoiuteenuse osutajaga riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks sotsiaaltöö eest vastutav abivallavanem või tema asendaja.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 04.02.2016 määrus nr 4 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord".

  (2) Määrus jõustub 3. päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Mari-Ann Kelam
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json