HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Imavere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2017, 30

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 12.10.2017 nr 16

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Imavere valla haldusterritooriumil elavate 7-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi noorte) huvihariduse ja huvitegevuse toetamist valla eelarvest.

 (2) Käesoleva korra eesmärgiks on soodustada Imavere valla noorte osalemist huvihariduses ja -tegevuses, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

 (3) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse (edaspidi toetus) eraldamise aluseks on huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava ja valla eelarve.

§ 2.  Toetuse liigid

  Huvihariduse ja -tegevuse toetuse liigid on:
 1) huvihariduse ja huvitegevuse osalustasude toetus;
 2) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise transporditoetus;
 3) huvihariduses ja huvitegevuses osalemise vahendite toetus.

§ 3.  Toetuse saamise eeldused

  Imavere vald osaleb noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamisel eelarveliste vahendite olemasolu korral, kui noore ja tema vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Imavere vallas ning huvihariduse ja huvitegevuse teenust osutatakse Imavere valla hallatavate asutuste vahendusel.

§ 4.  Huvihariduse ja -tegevuse kulude katmise määr

 (1) Ühe õpilase kohta kaetakse ühe huvihariduse õppekoha või ühes huvitegevuse ringis osalemisega seotud kulud ühes õppeaastas. Erandkorras võib eelarveliste vahendite olemasolu korral katta noorele kuni kolmes huvitegevuse ringis osalemisega seotud kulud ühes õppeaastas. Arvestust peetakse ja kulusid kaetakse tegeliku osalemise järgi kuu põhiselt.

 (2) Toetuse maksimaalne suurus on huvihariduse ja huvitegevuse ringi puhul vähemalt 50% lapse osalustasust õppekuul.

§ 5.  Toetuse andmise kord

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja või huviringi juhendaja hiljemalt 6. oktoobriks vallavalitsusele avalduse.

 (2) Peale 6. oktoobrit esitatud avaldused, näiteks elukohamuutusest tulenevatel põhjustel, saab rahuldada juhul, kui selleks on olemas eelarvelised vahendid.

 (3) Huvihariduse või huvitegevuse toetamine ja toetuse määr või toetamisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega ning määratud toetus kantakse teenuse osutajale.

§ 6.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Määruse rakendamist korraldab Imavere Vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida noorte osalemist huvihariduses või -tegevuses.

 (3) Käesoleva korra sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda toetuse andmisest.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Määruse paragrahvis 4 sätestatud huvihariduse ja -tegevuse kulude katmise määra rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2017.

 (2) Määrust jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eve Okas
volikogu esimees