Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Häädemeeste valla 2017. a lisaeelarve

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2017, 55

Häädemeeste valla 2017. a lisaeelarve

Vastu võetud 04.10.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Häädemeeste Vallavolikogu 13. märtsi 2013.a määruse nr 3 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 88 lõigete 1 ja 3 ning Häädemeeste Vallavolikogu 16. jaanuari 2014.a määruse nr 1 „Häädemeeste valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Häädemeeste valla 2017. a lisaeelarve

  Võtta vastu Häädemeeste valla 2017. aasta lisaeelarve käesoleva määruse lisana (lisa – Häädemeeste valla 2017. a lisaeelarve).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lembit Künnapas
volikogu esimees

Lisa Lisa pealkiri