Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2018, 1

Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut

Vastu võetud 10.10.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määruse nr 4 „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused“ §-ga 4 ning tulenevalt Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli vahel sõlmitavatest koostöölepingutest.

§ 1.   Stipendiumi asutamine ja eesmärk

  (1) Tallinna linna ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide vahel sõlmitud koostöölepingute alusel asutatakse Tallinna linna Raestipendium (edaspidi stipendium), mille eesmärgid on:
  1) toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon (edaspidi koos uurimistöö) käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele;
  2) propageerida ja soodustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist Tallinnas asuvate ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide magistrantide ja doktorantide poolt;
  3) toetada heal tasemel uurimistöödega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nende ees seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele.

  (2) Stipendiumi rahastab Tallinna linn. Stipendiumifondi suurus on 45 000 eurot aastas. Magistrantidele on iga eelarveaasta jooksul ette nähtud kuni 36 stipendiumi (iga stipendium 1000 eurot) ja doktorantidele kuni 6 stipendiumi (iga stipendium 1500 eurot).

§ 2.   Stipendiumikonkursil osalemise eeldused

  (1) Stipendiumikonkursile võib esitada kuni kümme kandidaati igast ülikoolist või rakenduskõrgkoolist, kellega Tallinna linnal on sõlmitud koostööleping.

  (2) Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja.

  (3) Stipendiumi kandidaat peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) õppima kõrghariduse teisel õppeastmel (magistriõppes) või kolmandal õppeastmel (doktoriõppes);
  2) magistriõppes õppija peab õppima täiskoormusega ega tohi viibida akadeemilisel puhkusel;
  3) magistriõppes õppija ei tohi olla ületanud õppekava nominaalkestust ning tema õppe nominaalkestuse lõpuni peab olema jäänud kaks või vähem semestrit;
  4) doktoriõppes õppija õppe nominaalkestuse lõpuni peab olema jäänud neli või vähem semestrit;
  5) õpingute kaalutud keskmine hinne peab olema vähemalt neli;
  6) tema uurimistöö peab käsitlema Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse seisukohast olulist ja selle tegevusvaldkondadega seonduvat probleemi ning aitama kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

§ 3.   Stipendiumikonkurss ja nõutavad dokumendid

  (1) Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt 1. märtsil.

  (2) Üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja saadab hiljemalt 1. aprilliks e-posti aadressile [email protected] järgmised eestikeelsed dokumendid:
  1) digiallkirjastatud kinnitus selle kohta, et üliõpilane vastab käesoleva määruse § 2 lõikes 3 esitatud nõuetele;
  2) ülevaade planeeritavast või kirjutatavast uurimistööst: kuidas uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, milline on selle rakenduslik väärtus linnaelu korraldamise seisukohast ning kuidas see aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele, millised on uurimistöö meetodid, eesmärgid, hüpotees või uurimisküsimused ja lahenduseni jõudmise teed (ülevaate pikkus 3-5 lk, kirjatüüp Times New Roman, kirjasuurus 12, reavahe 1);
  3) elulookirjeldus (CV);
  4) üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja digiallkirjastatud soovituskiri (kuni 1 lk).

  (3) Üliõpilase stipendiumikonkursile esitajale saadetakse dokumentide saabumisel kinnituskiri.

  (4) Tallinna Linnavalitsuse õppe- ja teaduskoostöö komisjon (edaspidi õppe- ja teaduskoostöö komisjon) valib kandidaatide hulgast stipendiaadid aprilli jooksul.

  (5) Üliõpilase stipendiumikonkursile esitajat teavitatakse stipendiumi määramisest hiljemalt 30. aprillil e-posti aadressil, millelt saabusid kandideerimiseks vajalikud dokumendid.

§ 4.   Stipendiumi andmise tingimused

  (1) Stipendiaadid valib välja õppe- ja teaduskoostöö komisjon.

  (2) Õppe- ja teaduskoostöö komisjon lähtub stipendiaatide valikul eelkõige uurimistöö vastavusest § 1 lõikes 1 nimetatud eesmärkidele.

  (3) Õppe- ja teaduskoostöö komisjon hindab stipendiumikonkursil osalemiseks esitatud dokumente ning moodustab magistrantide ja doktorantide kohta eraldi paremusjärjestuse, lähtudes § 2 lõikes 3 nimetatud kriteeriumitest. Võrdsete kandidaatide korral valib õppe- ja teaduskoostöö komisjon stipendiaadid hääletamise teel.

  (4) Õppe- ja teaduskoostöö komisjonil on õigus:
  1) kontrollida esitatud dokumentide õigsust ja oma äranägemisel paluda neis esitatud väidete ja asjaolude kohta lisaselgitusi ja -dokumente;
  2) kaasata oma töösse eksperte ja ülikoolide esindajaid;
  3) sobivate uurimistööde puudumise korral jätta stipendiume välja andmata;
  4) stipendiumisummasid jagada ja/või liita.

  (5) Tallinna Linnakantselei sõlmib stipendiaadiga stipendiumilepingu, millega reguleeritakse poolte vahel lepingu alusel ja sellega seoses tekkivaid õigussuhteid.

  (6) Tallinna Linnakantselei kannab stipendiumisummad õppe- ja teaduskoostöö komisjoni otsuse alusel stipendiaadi ülikooli või rakenduskõrgkooli arvelduskontoarvele hiljemalt mai lõpuks. Stipendiaadile maksab stipendiumi välja asjaomane ülikool või rakenduskõrgkool.

§ 5.   Õigusaktide muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Määrusega tunnistatakse Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määruse nr 4 „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused" § 4 lõiked 4-8 kehtetuks.

  (2) Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse õigusaktid:
  1) 19. aprilli 2006 määrus nr 30 „Tallinna linna stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti heakskiitmine";
  2) 3. oktoobri 2007 määrus nr 81 „Tallinna linna Peterburi stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti heakskiitmine";
  3) 24. septembri 2008 määrus nr 64 „Tallinna linna meediastipendiumi asutamine ja selle statuudi heakskiitmine";
  4) 4. märtsi 2009 määrus nr 19 „Tallinna linna vaba ühiskonna stipendiumi asutamine ja selle statuudi heakskiitmine";
  5) 6. mai 2009 määrus nr 43 „Tallinna linna Johan Pitka stipendiumi asutamine";
  6) 12. jaanuari 2011 määrus nr 1 „Tallinna linna Mihhail Bronšteini stipendiumi asutamine ja statuudi projekti heakskiitmine";
  7) 6. septembri 2011 määrus nr 105 „Tallinna linna stipendiumi asutamine ja statuudi projekti heakskiitmine";
  8) 1. septembri 2014 määrus nr 62 „Tallinna linna innovatsioonistipendiumi asutamine ja statuudi projekti heakskiitmine".

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json