Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noorte sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2018, 13

Noorte sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 15.10.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Noorte sporditegevuse toetamise kord (edaspidi kord) sätestab Märjamaa valla eelarvest 7-19 aasta vanuste noorte sporditegevuse toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse eraldamise ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

§ 2.   Toetuse eraldamise alused

  (1) Toetuse saajaks saab olla spordiorganisatsioon. Korras käsitletakse spordiorganisatsioonina sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud klubi, seltsi või muud ühingut, mis tegutseb mittetulundusühinguna.

  (2) Toetus eraldatakse noortespordiga tegelevatele spordiorganisatsioonidele, kes vastavad kõigile alljärgnevatele tingimustele:
  1) treeningul osalevad noored vanuses 7-19 aastat, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Märjamaa vald;
  2) noore treeningtegevus toimub treeneri/juhendaja juhendamisel;
  3) treeningud toimuvad hooaja jooksul vähemalt kord nädalas;
  4) korraldavad võistlusi;
  5) noorsportlased osalevad võistlustel.

  (3) Toetuse arvestusliku suuruse noorsportlase kohta (edaspidi pearaha) konkreetsel kalendriaastal kinnitab Märjamaa vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) pärast valla eelarve vastuvõtmist.

  (4) Toetuse suuruse iga taotleja kohta kalendriaastaks kinnitab vallavalitsuse vastav ametnik oma kirjaliku otsusega lähtudes treeningprotsessis osalevate registrijärgselt Märjamaa vallas elavate noorsportlaste arvust ning vallavalitsuse kinnitatud pearahast.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse koos lõikes 2 nimetatud dokumentidega Märjamaa Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) hiljemalt jooksva aasta 1. detsembriks elektrooniliselt või posti teel. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Taotlusele tuleb lisada:
  1) noorte treeningrühma isikukoodidega nimekiri jooksva aasta 1. novembri seisuga;
  2) ülevaade jooksva aasta tegevustest ja saavutustest;
  3) järgneva aasta eelarve;
  4) järgneva aasta tegevuskava ja korraldatavate võistluste kalenderplaan.

  (3) Ametiasutusel on õigus küsida taotluse esitajalt täiendavaid dokumente.

§ 4.   Toetuse andmisest keeldumise alused

  (1) Toetust ei anta kui esineb üks või mitu järgmistest asjaoludest:
  1) taotleja ei ole esitanud aruannet varem saadud toetuse kasutamise kohta;
  2) taotleja suhtes on algatatud pankrotimenetlus või likvideerimismenetlus;
  3) taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi valla hallatavatele asutusele või ametiasutustele.

  (2) Toetuse andmisest keeldumise vormistab vallavalitsuse vastav ametnik oma kirjaliku otsusega. Otsusest teavitatakse taotlejat viivitamatult taotluses toodud e-posti aadressil.

§ 5.   Avalikkuse teavitamine

  (1) Toetuse taotlemise tähtajast teavitab ametiasutus avalikkust Märjamaa valla infolehe „Märjamaa Nädalaleht“ ja valla veebilehe kaudu vähemalt üks kuu enne taotluse esitamise tähtpäeva.

  (2) Toetuse saajatest ja igale taotlejale määratud toetuse suurusest teavitab ametiasutus avalikkust Märjamaa valla infolehe „Märjamaa Nädalaleht“ ja valla veebilehe kaudu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse määramist.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  Vallavalitsuse vastav ametnik:
  1) kontrollib 10 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtajast taotleja ja taotluse vastavust nõuetele;
  2) annab taotlejale puuduste esinemisel kuni 5 tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks ja kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetab taotluse menetlemise tehes taotlusele vastava märke ja teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotlejat;
  3) lõpetab taotluse menetlemise kui taotleja suhtes esineb vähemalt üks § 4 lõikes 1 nimetatud asjaoludest.
  4) kinnitab oma otsusega toetuse saajad hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates vallavalitsuse poolt pearaha kinnitamist;
  5) teavitab vallavalitsuse spordikomisjoni (edaspidi komisjon) toetuse saajatest ning taotlustest, mille suhtes ta lõpetas menetluse informeerides komisjoni ka menetluse lõpetamise põhjustest;
  6) korraldab ametiasutuse ja toetuse saaja vahelise lepingu sõlmimise.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetus makstakse välja toetuse saajale tema ja ametiasutuse vahel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Toetuse kasutamiseks sõlmib ametiasutus taotlejaga lepingu 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse määramise päevast. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetatavate noorte arv;
  3) toetuse sihtotstarve;
  4) treeningmaht;
  5) toetuse üleandmise viis ning tähtaeg;
  6) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  7) vajadusel muud vallavalitsuse määratud tingimused.

  (3) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 10 tööpäeva jooksul (arvates lepingu projekti väljasaatmisest ametiasutuse poolt) või pooled ei jõua lepingu sõlmimisel kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks.

§ 8.   Toetuse kasutamise aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse aruandluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud esitama ametiasutusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetusperioodi lõppu. Ametiasutusel on õigus nõuda aruande juurde kuludokumente ning teostada kasutamise sihipärasuse kontrolli, nõuda seletusi ja vahearuandeid.

  (3) Ametiasutusel on õigus kogu toetusperioodi jooksul kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja lepingu tingimuste täitmist.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud pidama treeningpäevikut ja vajadusel esitama selle kontrollimiseks ametiasutuse vastavale ametnikule.

  (5) Vallavalitsusel on õigus leping erakorraliselt üles öelda ja nõuda makstud toetus tagasi või vähendada toetuse suurust, juhul kui:
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid ja dokumente või esitab valeandmeid;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json