Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Sihtkapitali „Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital“ moodustamise ja kasutamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2018, 14

Sihtkapitali „Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital“ moodustamise ja kasutamise kord

Vastu võetud 15.10.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja tulumaksuseaduse § 19 alusel.

§ 1.   Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapitali eesmärk ja asutamine

  (1) Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital (edaspidi sihtkapital) moodustatakse rahaliste vahendite kogumiseks Märjamaa valla andekate laste ja noorte toetamiseks ning tunnustamiseks.

  (2) Sihtkapitali raha kasutatakse füüsilisele isikule makstavate stipendiumite ja muude õppe- ja teadustööks antavate toetuste (edaspidi stipendiumite) ning kingituste ja annetuste määramiseks vallaeelarve kaudu vastavalt käesolevale korrale.

  (3) Sihtkapitali vahenditega tunnustatakse:
  1) õpilasi, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Märjamaa vald või
  2) kuni kahekümne aasta vanuseid noori, kellel on suuri teeneid Märjamaa valla ees.

§ 2.   Sihtkapitali tulud

  Sihtkapitali tulud moodustavad:
  1) eraldised vallaeelarvest;
  2) annetused;
  3) muud tulud.

§ 3.   Sihtkapitali juhtimine

  (1) Sihtkapitali tegevust juhib Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitatud 7-liikmeline nõukogu. Sihtkapitali nõukogu moodustatakse volikogu valimisperioodiks.

  (2) Sihtkapitali nõukogu koosseisu kuuluvad:
  1) vallavolikogu hariduskomisjoni nimetatud liige;
  2) vallavolikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige;
  3) vallavalitsuse nimetatud liige;
  4) Märjamaa vallas tegutseva ettevõtjate ühenduse nimetatud liige;
  5) huvikooli hoolekogu nimetatud liige;
  6) Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu nimetatud liige;
  7) osavallakogu nimetatud liige.

  (3) Sihtkapitali nõukogu valib oma liikmete hulgast nõukogu esimehe.

  (4) Sihtkapitali nõukogu asjaajamist korraldab volikogu sekretär.

  (5) Sihtkapitali nõukogu ülesandeks on:
  1) sihtkapitali tegevuse juhtimine ja korraldamine;
  2) avaliku konkursi väljakuulutamine stipendiumi taotlemiseks;
  3) reklaami- ja heategevusürituste korraldamine ja annetuste kogumine;
  4) taotluste ja ettepanekute menetlemine;
  5) stipendiumite, kingituste ja annetuste määramine;
  6) volikogu ja vallavalitsuse kirjalik teavitamine ühe kuu jooksul alates stipendiumi, kingituse või annetuse määramisest.

§ 4.   Stipendiumi taotlemine, määramine ja avalikustamine

  (1) Sihtkapitali nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks vähemalt kord aastas. Teade konkursi väljakuulutamisest avaldatakse Märjamaa Nädalalehes ja Märjamaa valla veebilehel.

  (2) Taotlusi konkursile võivad esitada kõik avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning füüsilised isikud.

  (3) Taotluste esitamise tähtaeg ei tohi olla varasem kui neli nädalat pärast konkursi väljakuulutamise teate avaldamist.

  (4) Taotlus vastavalt määruse lisas toodud taotluse vormile stipendiumi määramiseks tuleb esitada sihtkapitali nõukogule kas e-postiga digitaalselt allkirjastatult aadressile marjamaa@marjamaa.ee pealkirjaga „Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital” või paberkandjal aadressil Märjamaa Vallavolikogu, Tehnika 11, Märjamaa alev, Märjamaa vald, 78304 Rapla maakond.

  (5) Nõukogu määrab stipendiumi oma otsusega. Nõukogu liige, kes on seotud menetletava taotlusega, taandab end antud taotluse arutelust ning otsustusprotsessist.

  (6) Stipendiumi sihtkapitali vahenditest väljamaksmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

  (7) Stipendium kantakse saaja või tema seadusliku esindaja arvelduskontole.

  (8) Stipendiumi suurus ja saajate nimed avaldatakse Märjamaa Nädalalehes ja Märjamaa valla veebilehel.

§ 5.   Kingituste ja annetuste määramine ning avalikustamine

  (1) Sihtkapitali nõukogul on õigus sihtkapitali vahenditest määrata kingitusi või annetusi § 1 lõikes 3 nimetatud isikutele.

  (2) Nõukogu määrab kingitused ja annetused oma otsusega.

  (3) Kingituste ja annetuste sihtkapitali vahenditest väljamaksmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

  (4) Kingituste ja annetuste liik ja suurus ning saajate nimed avalikustatakse Märjamaa Nädalalehes ja Märjamaa valla veebilehel.

§ 6.   Tänuürituse korraldamine

  Stipendiumite, kingituste ja annetuste saajate ja sihtkapitali toetajate tunnustamiseks korraldab vallavalitsus tänuürituse.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 21. novembri 2006 määrus nr 39 „Sihtkapitali „Märjamaa valla laste ja noorte sihtkapital“ moodustamise ja kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json