HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Õppetoetuse kehtestamise tingimused ja kord eraüldhariduskoolis õppivatele õpilastele

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2019, 5

Õppetoetuse kehtestamise tingimused ja kord eraüldhariduskoolis õppivatele õpilastele

Vastu võetud 08.10.2019 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


  Määrus reguleerib Viimsi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt eraüldhariduskoolis õppiva õpilase õppemaksu rahastamise tingimusi.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Toetuse määra kehtestab Viimsi vallavalitsus. Toetuse määr kehtib ühe lapse kohta ühes kalendrikuus.

  (2) Toetuse maksmist korraldab ja makstud toetuse üle peab arvestust vallavalitsuse haridusosakond (edaspidi osakond).

§ 3.   Mõisted

  (1) Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku asutus, mis tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

  (2) Üksikvanem on vanem, kes kasvatab last üksi. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Haridusosakonnal on õigus kohaldada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on osakonnal õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.

§ 4.   Toetuse andmise tingimused

  (1) Toetus määratakse ja makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale (edaspidi - lapsevanem), kui:
  1) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi õpilane) enda, tema mõlema seadusliku esindaja või üksikvanema (edaspidi vanemad) elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul;
  2) õpilane õpib põhikoolis või gümnaasiumiastmes statsionaarõppes;
  3) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik;
  4) lapsevanem on esitanud osakonnale erakooliga sõlmitud lepingu koopia.

  (2) Toetus määratakse ja makstakse täisealisele õpilasele, kui:
  1) tema elukoht Rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas kogu arveldamisele kuuluva perioodi jooksul;
  2) õpilane õpib statsionaarõppes ega ei ole vanem kui 26-aastane;
  3) õpilase eest ei maksa täies ulatuses õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust riik;
  4) õpilane on esitanud osakonnale erakooliga sõlmitud lepingu koopia.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab osakonnale:
  1) kirjaliku vormikohase taotluse paberkandjal, elektrooniliselt või haridusteenuste infosüsteemi kaudu;
  2) eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumendi (toetuse esmakordsel taotlemisel);
  3) erakooli eest tasumist tõendava dokumendi.

  (2) Osakonnal on õigus vajadusel nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult viie (5) tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui kümne (10) tööpäeva jooksul nõude esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

§ 6.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb osakond kümne (10) tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Kui taotlust ei rahuldata, saadab osakond taotlejale motiveeritud otsuse viie (5) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Toetuse taotlejal on õigus esitada taotlus jooksva õppeaasta jooksul talle sobiva perioodi eest.

  (4) Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole viie (5) päeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 7.   Vaidluste lahendamine

  (1) Kui toetus on taotleja poolt valeandmete esitamise tagajärjel makstud välja alusetult, on osakonnal õigus nõuda alusetult makstud toetuse summa tagastamist, esitades toetuse saajale sellekohase nõudekirja.

  (2) Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud alusetult saadud toetuse tagasi maksma viieteistkümne (15) päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest. Alusetult makstud toetusi, mida pole ettenähtud viieteistkümne (15) päeva jooksul tagastatud, on vallavalitsusel õigus nõuda tagasi kohtu korras. Sel juhul on alusetu toetuse saanud isik kohustatud vallavalitsusele hüvitama ka sissenõudmisega seotud kulud.

§ 8.   Määruse rakendussätted

  (1) Määrus jõustub alates 1. jaanuarist 2020. a.

  (2) Õpilasi, kes õpivad mittestatsionaarses õppes ning on toetust saanud Viimsi Vallavolikogu 14.03.2017 määruse nr 5 “Eraüldhariduskooli toetuse andmise tingimused ja kord” alusel, toetatakse käesoleva korra alusel 2019/2020 õppeaasta lõpuni.

Urve Palo
volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json