Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Viimsi valla Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.10.2019, 8

Viimsi valla Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 08.10.2019 nr 21

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Asutamine

  Viimsi Vallavolikogu juurde moodustatakse Viimsi valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) juures tegutsev Viimsi noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab noorte huve Viimsis.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on Viimsi Vallavolikogule ja Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (4) Vallavolikogu ja vallavalitsus konsulteerivad noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel, hindamisel ja muudes noori puudutavates küsimustes.

  (5) Noortevolikogu valimise ja tegutsemise alused sätestatakse käesoleva põhimäärusega.

  (6) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Viimsi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:
  1) esindada noorte huve vallas;
  2) rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes;
  3) suurendada koostööd volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel;
  4) soodustada noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevust ning noorteürituste korraldamist;
  5) kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) tegeleb noorte seisukohtade väljaselgitamisega valla elu suhtes;
  2) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla võimupädevusse, ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  3) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid;
  4) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste valdade ja/või linnade osaluskogudega ning noorteorganisatsioonidega;
  5) esindab Viimsi noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

§ 4.   Noortevolikogusse kandideerimine

  (1) Noortevolikogusse kuulub 11-15 liiget, kes on valitud valimiskomisjoni poolt Viimsis elavate, õppivate ja/või tegutsevate noorte seast.

  (2) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht on Viimsi vald, kes õpib Viimsi valla haridusasutuses või tegutseb aktiivselt Viimsi vallas.

  (3) Noortevolikogusse kandideerijal tuleb valimiskomisjonile esitada kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri.

  (4) Noortevolikogu valimised toimuvad igal aastal septembrikuus. Täpse valimiste ajakava kinnitab valimiskomisjon hiljemalt augusti lõpuks.

  (5) Valimiste ajakava avalikustatakse 5 tööpäeva jooksul valla veebilehel. Võimalusel kasutatakse ka teisi kommunikatsioonikanaleid.

§ 5.   Valimiste korraldamine

  (1) Noortevolikogu valimiskomisjon moodustatakse augustis.

  (2) Valimiskomisjoni kuuluvad:
  1) Vallavalitsuse haridusosakonna esindaja (1);
  2) Noortekeskuse esindaja (1);
  3) Noortevolikogu esindajad (3), kes valitakse noortevolikogu poolt.

  (3) Noortevolikogu valimiskomisjoni kinnitab haridusosakonna juhataja.

  (4) Kandidaadid esitatakse valimiskomisjonile kinnitatud ajakavas määratletud ajaks.

  (5) Valimiskomisjon vaatab läbi kandideerimisavaldused ja motivatsioonikirjad ning kutsub kandidaadid vestlusele septembrikuu jooksul.

  (6) Valimiskomisjon valib enda hulgast esimehe ja protokollija.

  (7) Noortevolikogu liikmed valitakse valimiskomisjoni poolt salajasel hääletamisel üheks aastaks.

  (8) Valimistulemused kinnitatakse valimiskomisjoni protokolliga.

  (9) Valimistulemused avaldatakse Viimsi valla kodulehe ja noortevolikogu sotsiaalmeediakanalites.

  (10) Noortevolikogu töösse panustamiseks vabaliikmena on võimalik esitada noortevolikogule aastaringselt avaldusi.

§ 6.   Juhatuse valimised

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees ja kuni kaks aseesimeest.

  (2) Noortevolikogu koosseis määrab esimesel koosolekul juhatuse suuruse üheks aastaks.

  (3) Noortevolikogu valib noortevolikogu liikmete hulgast esimehe ja kuni kaks aseesimeest salajasel hääletamisel.

  (4) Noortevolikogu esimeheks osutub valituks kandidaat, kes kogub kohalolijate häälteenamuse. Kui ükski kandidaat ei saavuta häälteenamust, korraldatakse kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel teine hääletusvoor.

  (5) Noortevolikogu aseesimehe valimisel on igal liikmel sama palju hääli, kui on aseesimehe kohti.

  (6) Noortevolikogu aseesimeheks osutub valituks kandidaat, kes kogub kohalolijate häälteenamusest vähemalt 51%.

  (7) Kui valitakse kahte aseesimeest ja esimeses voorus osutub valituks vaid üks, siis korraldatakse ülejäänud kandidaatide seas teine hääletusvoor, kus on igal noortevolikogu liikmel üks hääl.

  (8) Kui rohkem kandidaate, kui on aseesimehe kohti, kogub vähemalt 51% kohalolijate häältest, siis osutub (osutuvad) valituks enim hääli saanud kandidaat (kandidaadid).

§ 7.   Noortevolikogu juhtimine

  (1) Noortevolikogu juhatuse töövorm on koosolek, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa kõik juhatuse liikmed. Koosoleku kohta koostatakse protokoll.

  (2) Juhatus võtab otsuseid vastu konsensuslikult.

  (3) Noortevolikogu juhatus:
  1) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule ja -valitsusele;
  2) korraldab noortevolikogu asjaajamist;
  3) täidab teisi põhimääruse ja noortevolikogu kehtestatud töökorraldusega pandud ülesandeid;
  4) kinnitab noortevolikogu vabaliikmed kandideerimisavalduste põhjal.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab ⅔ noortevolikogu liikmetest.

  (5) Noortevolikogu esimees ja/või aseesimees võib ka omal soovil tagasi astuda, misjärel valitakse uus esimees või aseesimees.

§ 8.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) koosoleku koosseisu häälteenamusega, kui liige ei täida põhimääruse kohaseid kohustusi, kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet või kui ta ilma mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
  2) liikme kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimiskomisjoni otsusega valimistulemuste pingerea järgi uue liikmega või vabaliikmega, kelle volitused kehtivad noortevolikogu koosseisu lõpuni.

§ 9.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (3) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku juhatuse või ⅓ noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Noortevolikogu koosolekud on avalikud.

  (5) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole noortevolikogu liikmetest.

  (6) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks töögruppe, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu.

  (8) Noortevolikogu koosolekut protokollitakse.

  (9) Noortevolikogu võib oma täpsema töökorralduse kehtestada noortevolikogu töökorraga.

§ 10.   Noortevolikogu õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Viimsi noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  2) esitada ettepanekuid vallavolikogu vastavale komisjonile vallavolikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) kasutada vallavalitsuse ruume koosolekute pidamiseks;
  4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  5) algatada noorteprojekte;
  6) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes.

  (2) Noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  2) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) teha koostööd valla õpilasesinduste ning noortekeskustega;
  4) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  5) kaasata oma tegevustesse vabaliikmeid nende olemasolul.

§ 11.   Noortevolikogu liikmete õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogu liikmel on õigus:
  1) saada igakülgset teavet noortevolikogu juhatuse tegevuse kohta;
  2) osaleda kõigil noortevolikogu üritustel ja läbiviidavates projektides;
  3) osaleda hääleõiguslikuna noortevolikogu koosolekute töös;
  4) moodustada erinevaid töögruppe;
  5) konsulteerida nootevolikogu juhatusega ja saada koolitust;
  6) algatada umbusaldust noortevolikogu esimehele, aseesimehele või juhatusele, kui nad rikuvad käesolevat põhimäärust või ei täida põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
  7) astuda noortevolikogust välja kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Noortevolikogu liikmel on kohustus:
  1) aidata kaasa noortevolikogu eesmärkide saavutamisele;
  2) täita põhimäärust, noortevolikogu ja juhatuse otsuseid;
  3) osaleda noortevolikogu koosolekutel (v.a etteteatamisel ja mõjuvatel põhjustel);
  4) kasutada heaperemehelikult ning säästvalt noortevolikogu või noortevolikogule kasutamiseks antud vara;
  5) täita talle delegeeritud ülesandeid;
  6) vajadusel esindada noortevolikogu ja oma esindamisest juhatusele aru andma;
  7) noortevolikogust välja astumiseks esitada noortevolikogu juhatusele kirjaliku avalduse koos põhjendusega;
  8) pärast projekti lõppu esitada oma tegemistest aruanne juhatusele.

  (3) Noortevolikogu vabaliikmetele loetletud õigused ja kohustused ei laiene.

§ 12.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  (1) Põhimääruse muutmise ettepaneku võib teha vähemalt ⅔ noortevolikogu liikmete nõusolekul.

  (2) Noortevolikogu põhimääruse kinnitab vallavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 13.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetab vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud alusel.

  (2) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise ettepanek on vastuvõetud kui selle poolt hääletab vähemalt ⅔ noortevolikogu liikmetest.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11.11.2014 määrus nr 19 „Viimsi valla Noortevolikogu põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Urve Palo
volikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json