Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Mõisaküla linna raamatukogu kasutamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 6

Mõisaküla linna raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 24.04.2008 nr 13

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 37 ja «Rahvaraamatukogu seaduse» § 16 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Mõisaküla linna raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik internetipunkt (edaspidi AIP) on interneti (püsi)ühendusega arvutitega varustatud koht raamatukogus, kus kõigil soovijail on võimalik raamatukogu lahtiolekuajal kasutada arvutit. AIP võimaldab juurdepääsu Internetis olevale avalikule elektroonilisele teabele.
  2) teavik on mis tahes objekt raamatukogus, millele on talletatud informatsiooni.

2. peatükk RAAMATUKOGU TEENINDUSE KORRALDUSE PÕHIMÕTTED JA TEENUSED 

§ 3.   Raamatukogu teeninduse korralduse põhimõtted

  (1) Raamatukogud on üldkasutatavad raamatukogud.

  (2) Raamatukogu lahtiolekuaja kinnitab linnavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

  (3) AIP võimaldab põhiteenusena tasuta juurdepääsu avalikule teabele.

  (4) Arvuti kasutamise aega saab ette registreerida raamatukogus või telefoni teel. Arvuti kasutamise ajad algavad täistundidel. Üle kümneminutilise hilinemise korral kaotab registreerunu eesõiguse arvutiajale ning arvuti kasutamise õigus läheb üle järgmisele soovijale.

  (5) Arvuti kasutamise õigus antakse kasutajale üheks tunniks päevas. Raamatukogu töötajaga kokkuleppel on kasutajal erandkorras (õppetööks, arvutiõppeks jmt) võimalik arvutit kasutada pikema aja vältel.

  (6) Enne AIP-i teenuse kasutamist esitab külastaja fotoga isikut tõendava dokumendi ning annab AIP päevikusse allkirja internetipunkti kasutamise eeskirjaga tutvumise kohta. Raamatukogu töötaja registreerib AIP-i päevikus konkreetse isiku tööaja alguse ja lõpu.

  (7) Arvuti kasutamise õigus on ühel inimesel korraga, austades teiste inimeste privaatsust.

  (8) AIP-i kasutajal on kohustus täita käesoleva eeskirja nõudeid.

  (9) AIP-i varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult, ruumi ja inventari rikkumisel on AIP-i kasutaja kohustatud hüvitama enda süül tekkinud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 4.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, skaneerimine jm) võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab linnavalitsus. Tasuliste teenuste nimekiri ja hinnad peavad olema raamatukogus lugejatele nähtaval kohal välja pandud.

  (3) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, v.a lugeja, kellelt on Rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel võetud ära raamatukogu kasutamise õigus.

§ 5.   Teavikute kohalkasutus

  (1) Teavikute kohalkasutus on nende kasutamine raamatukogu ruumides.

  (2) Avariiulitel olevaid teavikuid võib kasutada raamatukogu töötaja vahenduseta.

  (3) Teatmekirjandust koju ei laenutata. Üldjuhul ei laenutata koju jooksval nädalal saabunud ajalehti ja jooksval kuul saabunud ajakirju.

§ 6.   Teavikute kojulaenutus

  (1) Teaviku kojulaenutus on raamatukogu teaviku kasutamine väljaspool raamatukogu ruume.

  (2) Koju saab lugeja teavikuid laenutada vaid lugejapileti või isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kojulaenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis. Kuni 7-aastased lapsed saavad teavikuid laenutada ainult koos seadusliku esindajaga.

  (3) Kojulaenutusele antud teaviku tagastamiseks määratakse tagastustähtaeg. Lugejat teavitatakse tagastamise aja viimasest kuupäevast (tagastamise tähtpäevast).

  (4) Teaviku tagastustähtaeg on 20 päeva, perioodikal 7 päeva.

  (5) Lugeja taotlusel ja juhul, kui teavikut ei ole soovinud laenutada teised lugejad, võib teaviku tagastamiseks määrata uue tähtaja. Uut tagastustähtaega võib taotleda korduvalt. Tagastustähtaja pikendamist võib lugeja taotleda pöördudes vahetult raamatukogu töötaja poole. Tagastustähtaja pikendamist võib lugeja taotleda ka telefoni või elektronposti teel.

  (6) Juhul kui vajalik teavik on kojulaenutuses, on lugejal võimalus registreeruda tellimisjärjekorda. Tellimisjärjekorda peab raamatukogu direktor. Teaviku tagastamisest teavitatakse registreerunud lugejat temaga kokkulepitud viisil.

  (7) Tagastamise tähtpäevaks tagastamata teavikute kohta saadetakse lugejale meeldetuletus või helistatakse hiljemalt 1 kuu jooksul alates tagastamise tähtpäevast.

  (8) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tagastamise tähtpäevaks, võtab raamatukogu viivist.

  (9) Viivise tasumiseni võlglasele teavikuid ei laenutata.

  (10) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Mõisaküla linn või kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (11) Lugejale, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, osutab raamatukogu nende soovil tasuta kojulaenutusteenust.

§ 7.   Elektroonilised teenused

  (1) Elektroonilised raamatukoguteenused on teenused, mida raamatukogu osutab andmesidevõrgu kaudu.

  (2) Raamatukogu osutab järgmisi elektroonilisi teenuseid: tagastamistähtaja pikendamine, info andmine lugejat huvitava teaviku olemasolu kohta, infopäringutele vastamine.

  (3) Raamatukogu võimaldab lugejale juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu.

  (4) Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama lugejaid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 8.   Teatme- ja teabeteenindus

  (1) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaaside põhjal.

  (2) Lugeja esitab päringu suuliselt (ka telefoni teel) või kirjalikult (ka elektronposti teel). Vastus antakse lugejale sobivas vormis kas kirjalikult või suuliselt.

§ 9.   Raamatukogudevaheline laenutus

  (1) Raamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (2) Raamatukogudevahelise laenutuse kasutamine registreeritakse. Arvestatakse teistelt raamatukogudelt saadud ja teistele raamatukogudele esitatud tellimusi ning nende täitmist.

3. peatükk LUGEJAKS REGISTREERIMINE, LUGEJATE ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS 

§ 10.   Lugejaks registreerimine

  (1) Määruse mõistes on lugeja raamatukogu registreeritud kasutaja.

  (2) Alaealist esindab registreerimistoimingutes ja lugeja õiguste ning kohustuste täitmisel tema seaduslik esindaja (vanem või eestkostja).

  (3) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel üks kord raamatukogu lugejate andmebaasis. Andmebaasis on järgmised lugejaandmed:
  1) nimi;
  2) elukoht (postiaadress);
  3) telefon;
  4) elektronposti aadress;
  5) lugejarühm;
  6) isikukood.

  (4) Lugeja saab lugejaks registreerimisel lugejapileti.

  (5) Registreerimisel tutvustatakse lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja. Eeskirja tundmise kohta annab lugeja allkirja lugejakaardile.

  (6) Iga kalendriaasta algul kontrollitakse ja parandatakse andmebaasis lugejate andmed ning lugeja registreeritakse ümber. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgnevuse likvideerimist.

§ 11.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult teatme- ja teabeteenindust, puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

  (3) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 12.   Lugeja kohustused

  (1) Lugeja esitab raamatukogust laenutamisel lugejapileti või isikut tõendava dokumendi. Lugejapiletit ei tohi anda teistele isikutele. Lugejapileti kaotamise korral peab lugeja teavitama raamatukogu.

  (2) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama lugejate andmebaasi märgitud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

  (3) Lugeja peab hoidma teavikuid nende säilimiseks vajaliku hoolega. Teavikutesse ei tohi kirjutada. Teavikuid ei tohi lõhkuda ega määrida. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas. Teaviku kahjustamisest on lugeja kohustatud teavitama raamatukogu töötajat.

  (4) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama õigeaegselt.

  (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust, lülitama mobiiltelefoni vaiksele režiimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (6) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

  (7) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma.

§ 13.   Lugeja vastutus

  (1) Kui lugeja ei tagasta teavikut tagastamise tähtpäevaks, peab lugeja maksma viivist.

  (2) Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavik tuleb lugejal asendada teise eksemplari, selle koopia või mõne muu teavikuga, mille raamatukogutöötaja on tunnistanud sisu ja hinna poolest vähemalt samaväärseks. Kui teaviku asendamine pole võimalik, hüvitab lugeja teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses. Lapse poolt tekitatud kahju hüvitab tema vanem (eestkostja).

  (3) Kui laenutatud teavikut ei ole tagastatud tagastamistähtajaks, määrab raamatukogu ühekuulise võlgnevuste (teaviku tagastamine või hüvitamine ja viivise tasumine) likvideerimise tähtaja ja teavitab sellest lugejat kirjalikult. Kui lugeja ei ole raamatukogu määratud tähtajaks võlgnevust likvideerinud ega asunud raamatukoguga läbi rääkima, teavitab raamatukogu direktor linnavalitsust. Linnavalitsus teeb tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral.

  (4) Lugejalt, kes on jätnud teaviku tagastamata või rikkunud teaviku ega ole seda asendanud või hüvitanud, võib raamatukogu direktor kuni üheks aastaks ära võtta raamatukogust kojulaenutamise õiguse.

  (5) Raamatukogu direktoril on õigus avalikustada raamatukogu stendil ja raamatukogu koduleheküljel nende lugejate nimed, kelle raamatukogu kasutamise õigus on piiratud.

  (6) Raamatukogutöötajal on õigus käesolevat korda rikkuvalt raamatukogu kasutajalt nõuda korrarikkumise lõpetamist või raamatukogu ruumidest lahkumist.

4. peatükk AVALIKU INTERNETIPUNKTI KASUTAMISE EESKIRI 

§ 14.   Raamatukogu töötaja kohustused

  Raamatukogu töötaja:
  1) abistab isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
  2) registreerib eelnevalt AIP kasutajad kohapeal, telefoni või elektronposti teel;
  3) käivitab ja lülitab välja arvutid;
  4) kontrollib arvutite korrasolekut;
  5) annab juhiseid AIP kasutamiseks;
  6) tõkestab arvutite väärkasutamise;
  7) kontrollib arvutite kasutamise aega;
  8) registreerib arvuti kasutamise;
  9) raamatukogu direktor teavitab arvuti rikkest IT-spetsialisti, kes korraldab arvuti remondi ja hoolduse.

§ 15.   AIP-i kasutaja õigused

  AIP-i kasutajal on õigus:
  1) eelregistreerimisel määratud ajal kasutada AIP-i arvuteid;
  2) saada raamatukogu töötajalt abi;
  3) pääseda tasuta juurde avalikule teabele.

§ 16.   AIP-i kasutaja kohustused

  AIP kasutaja on kohustatud:
  1) kasutama AIP tehnikat ja sisustust heaperemehelikult;
  2) teavitama raamatukogu töötajat AIP tehnika lõhkumisest või kadumisest;
  3) teavitama raamatukogu töötajat tõrgetest arvuti või programmi käivitamisel, riistvara kasutamisel;
  4) enne printimist, kopeerimismasina ja skänneri kasutamist informeerima raamatukogu töötajat;
  5) täitma raamatukogu töötaja korraldusi.

§ 17.   AIP-i kasutajal on keelatud

  AIP-i kasutajal on keelatud:
  1) isikliku disketi või CD kasutamine ilma raamatukogu töötaja nõusolekuta;
  2) andmete salvestamine arvuti kõvakettale ilma raamatukogu töötaja nõusolekuta;
  3) muuta arvutite häälestust;
  4) installeerida tarkvara ja laadida faile kõvakettale;
  5) arvuteid omavoliliselt välja lülitada või neid alglaadida;
  6) laadida maha piraattarkvara;
  7) installeerida arvutisse isiklikku tarkvara;
  8) printida, kopeerida, skänneerida ilma raamatukogu töötaja nõusolekuta;
  9) mängida arvutimänge;
  10) kasutada AIP-i tehnikat ja ressursse ühiskondlike kõlblusnormidega vastuolus olevate materjalide tarbimiseks ja levitamiseks;
  11) viibida raamatukoguruumis mobiiltelefoniga, mis ei ole vaiksel režiimil;
  12) süüa, juua, suitsetada AIP-i töökohal;
  13) häirida teisi AIP-i kasutajaid.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 28. veebruari 2003. a määrusega nr 4 kinnitatud “ Avatud internetipunkti kasutamise eeskiri” ja 19. jaanuari 2006. a määrus nr 3 “Mõisaküla linna raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine”.

§ 19.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. mail 2008. a.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json