Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Mõisaküla Linnahoolduse põhimäärus

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 11

Mõisaküla Linnahoolduse põhimäärus

Vastu võetud 28.05.2009 nr 10

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 35 lõike 2 ja Mõisaküla linna põhimääruse § 53 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Nimetus

  Mõisaküla linna asutuse ametlik nimetus Mõisaküla Linnahooldus (edaspidi asutus).

§ 2.  Asukoht

  Asutus asub Õhtu tn 9a, Mõisaküla linn, Viljandi maakond, Eesti Vabariik.

§ 3.  Asutuse õiguslik seisund

 (1) Asutus on Mõisaküla Linnavalitsuse hallatav asutus, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, Mõisaküla linna õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (2) Asutuse kõrgemalseisev asutus on Mõisaküla linna ametiasutus Mõisaküla Linnavalitsus (edaspidi ametiasutus).

§ 4.  Pitsat, eelarve, arvelduskonto ja sümboolika

 (1) Asutusel on oma nimega pitsat ja Mõisaküla linna eelarves iseseisev eelarve.

 (2) Asutus kasutab linnavalitsuse arvelduskontosid.

 (3) Asutusel võib kasutusel olla oma sümboolika.

§ 5.  Asjaajamise alused

 (1) Asutuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 (2) Asutuse asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab asutuse juhataja käskkirjaga. Asjaajamise korraldamisel lähtub asutus arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise seaduses, eelnimetatud seaduse alusel antud õigusaktides, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes ja Mõisaküla Linnavalitsuse asjaajamiskorras sätestatust.

2. peatükk ASUTUSE TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.  Asutuse tegevuse eesmärk

 (1) Asutuse ülesanne on vallata asutuse valduses olevaid Mõisaküla linnale kuuluvaid maaüksusi ning hooneid ja rajatisi, sh ühisveevärki ja – kanalisatsiooni, tänavavalgustusrajatisi ja –süsteeme ning muid infrastruktuurirajatisi.

 (2) Asutus hooldab käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud vara ning korraldab vara arendamist ning parendamist.

 (3) Asutuse kaudu täidab Mõisaküla linn ülesannet korraldada Mõisaküla linnas elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust ja Mõisaküla linna teede korrashoidu, osaliselt Mõisaküla linna asutuste ülalpidamist. Ülesande täitmiseks osutab asutus Mõisaküla linna elanikele ja ettevõtjatele vastavaid teenuseid.

§ 7.  Asutuse põhiülesanded

 (1) Asutuse põhiülesanded on
 1) hooldada ja hoida asutuse valdusse antud vara nõuetekohases käibes ning hooldada õigusaktide alusel muud Mõisaküla linna vara;
 2) korraldada asutuse valdusse antud vara arendamist, hoonete ja rajatiste renoveerimist ning Mõisaküla Linnavolikogu ja Mõisaküla Linnavalitsuse otsuste alusel uute hoonete ja rajatiste ehitamist;
 3) vara baasil osutada asutuse tegevusega seotud teenuseid või korraldada nende teenuste osutamist;
 4) linnavalitsuse haldushoone, lasteaia ja kooli soojusvarustussüsteemide hooldamine ja korrasoleku tagamine;
 5) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, linna puurkaev-pumbajaamade ja puhastusseadmete hooldamine ning vee- ja kanalisatsioonitorustiku hooldamine kuni liitumispunktini;
 6) väljaspool isikute kinnistupiire asuvate truupide ja sadevete äravoolusüsteemide korrashoiu
tagamine;
 7) tänavavalgustusrajatiste ja –süsteemide hooldamine ja korrashoiu tagamine;
 8) linna haljastu-, koristus- ja heakorratööd, s.h. haljasalade rajamine, üldkasutatavate territooriumite, haljasalade, parkide ja mänguväljakute korrashoid;
 9) linna teehoiutööde teostamine, s.h. tänavate, kõnniteede, parkimisalade hooldamine;
 10) linna omandis olevate elektriseadmete ja -paigaldiste hooldamine;
 11) Mõisaküla kalmistu haldamine ja hooldamine;
 12) hulkuvate koerte ja kasside püüdmise, omanikule üleandmise ning omanikuta looma varjupaika suunamise korraldamine;
 13) linnapäevade tehniline ettevalmistamine ja linnaüritustele tehnilise abi osutamine;
 14) muud ülesanded, mis on seadusega või linna õigusaktidega asutusele pandud.

 (2) Asutus võib vastavate vahendite olemasolul ja majandusliku tasuvuse puhul oma tegevuse eesmärgiga seonduvaid teenuseid osutada tasu eest. Asutuse poolt osutatavate tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab Mõisaküla Linnavalitsus.

 (3) Oma ülesannete täitmiseks võib asutus Mõisaküla linna nimel tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

3. peatükk ASUTUSE JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE 

§ 8.  Asutuse tegevuse korraldamine

 (1) Asutuse tegevust juhib ja korraldab juhataja (edaspidi juhataja).

 (2) Juhataja määrab ametisse Mõisaküla Linnavalitsus linnapea ettepanekul. Juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib linnavalitsus korraldada konkursi. Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab Mõisaküla Linnavalitsuse korralduse alusel linnapea.

§ 9.  Juhataja

 (1) Juhataja vastutab asutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti asutusele tema tegevuseks kasutada antud ning asutuse ülesannete täitmiseks asutuse valdusse antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

 (2) Juhataja kindlustab asutuse tulemusliku ja häireteta töö, teeb koostööd Mõisaküla Linnavalitsusega ja teiste linnavalitsuse hallatavate asutustega.

 (3) Juhataja
 1) esindab asutust ja omab tööandja õigusi;
 2) annab asutuse töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 3) teostab õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses, ning juhataja töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks oma pädevuse piires Mõisaküla linna nimel tehinguid ja toiminguid;
 4) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud asutuse töötajatega, määrab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi ning kinnitab käskkirjaga töötajate ametijuhendid;
 5) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele asutuse töösisekorraeeskirja ja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
 6) korraldab asutuse asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele, kinnitab käskkirjaga asutuse asjaajamiskorra;
 7) teeb Mõisaküla Linnavalitsusele ettepanekuid asutuse töö paremaks korraldamiseks;
 8) juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest asutuse majandus- ja finantstegevust, esitab Mõisaküla Linnavalitsusele asutuse eelarve eelnõu, tagab asutuse eelarve täitmise ning vastutab eelarve täitmise eest;
 9) tagab asutuse tegevuse ja üldise arengu, koostab asutuse arengukava, asutuse tegevust reguleerivate õigusaktide ja põhimääruse eelnõud ning esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks omavalitsusorganitele;
 10) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 11) teostab järelevalvet surveseadmete kasutamise ning elektriseadmete ja –paigaldiste hooldamise üle;
 12) kontrollib keskkonna kaitse- ja kasutamisalaste õigusaktide nõuetest kinnipidamist ning tõkestab isikute ebaseaduslikku tegevust keskkonna kasutamisel;
 13) esitab asutuse tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutustele;
 14) on aruandekohustuslik Mõisaküla Linnavolikogu ja Mõisaküla Linnavalitsuse ees;
 15) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

§ 10.  Juhataja asendamine

  Juhatajat asendab juhataja äraoleku ajal (puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral jmt) kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või asutuse juhi käskkirjaga tehtud ülesandeks juhataja ülesannete täitmine. Kui juhataja asendajat ei ole määratud, määrab asendaja linnapea.

§ 11.  Asutuse töötajad

 (1) Asutuse töötajate koosseisu ja palgamäärad kinnitab Mõisaküla Linnavalitsus.

 (2) Hooajaliste ja ühekordsete tööde teostamiseks sõlmib juhataja töölepingu määratud tähtajaks.

 (3) Töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja vastavalt tööõigust reguleerivatele õigusaktidele.

4. peatükk VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 12.  Asutuse vara

 (1) Asutuse kasutuses oleva linnavara moodustavad asutusele sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, rahalised vahendid ja muud vara.

 (2) Asutuse valduses olev vara on Mõisaküla linna omand.

 (3) Asutuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning rahaliste kohustuste võtmine toimub Mõisaküla Linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (4) Asutus valdab ja kasutab temale üleantud vara asutuse ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Mõisaküla linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Linnahoolduse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Mõisaküla linna õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 13.  Finantstegevuse korraldamine ja rahalised vahendid

 (1) Asutuse finantstegevust juhib asutuse juhataja. Asutuse raamatupidamist peetakse tsentraalselt Mõisaküla linna ametiasutuse kaudu.

 (2) Asutuse eelarve tuludeks on
 1) eraldised linna eelarvest;
 2) eraldised riigi eelarvest;
 3) annetused ja eraldised juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
 4) lepinguliste tööde tegemisest ja teenuste müügist laekuvad maksed;
 5) muud laekumised.

5. peatükk ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 14.  Aruandlus

 (1) Asutuse asjaajamine toimub juhataja poolt kinnitatud korras.

 (2) Asutus esitab oma tegevuse kohta aruandeid (statistilisi, eelarve täitmise kohta) riigi ja Mõisaküla linna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 15.  Järelevalve

 (1) Asutuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Mõisaküla Linnavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet asutuse ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab Mõisaküla Linnavalitsus.

 (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 16.  Asutuse tegevuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Asutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Mõisaküla Linnavolikogu ja korraldab Mõisaküla Linnavalitsus.

 (2) Asutuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamisega seotud toimingud korraldab Mõisaküla Linnavalitsus.

 (3) Asutuse ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb asutuse ühinemises või jagunemises. Asutus ühineb või jaguneb järgmiselt:
 1) asutus ühendatakse teise samasuguse asutusega, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus asutus;
 2) asutus liidetakse teise asutusega ja liidetav asutus lõpetab tegevuse.

 (4) Asutuse ümberkujundamine põhimääruse tähenduses on asutuse muutmine teist liiki asutuseks.

 (5) Asutuse tegevus lõpetatakse
 1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
 2) kui asutust ei ole võimalik finantseerida;
 3) kui asutust ei ole linna teenuste osutamiseks enam vaja;
 4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

7. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE 

§ 17.  Asutuse põhimääruse kinnitamine ja muutmine

 (1) Asutuse põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu.

 (2) Asutuse põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja ametiasutuse vastav spetsialist või asutuse juhataja.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 9. septembri 1997. a otsus nr 60 “Mõisaküla Linnahoolduse asutamine” (muudetud 23.04.1999 määrusega nr 8, 28.12.2000 määruse nr 44, 15.04.2002. a. määruse nr 11, 29.09.2003 määrusega nr 14, 22.02.2007 määrusega nr 5) punkt 2.

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2009. a

Jorma Õigus
Volikogu esimees