Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kalmistu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 16

Kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 19.01.2012 nr 4

Määruse kehtestatakse “Kalmistuseaduse“ § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kalmistu kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Abja valla territooriumil, riigi maal asuva, Mõisaküla linna hallatava Mõisaküla kalmistu kasutamist.

  (2) Mõisaküla kalmistu on tunnistatud kultuurimälestiseks (kultuuriministri 03.07.1997. a määrusega nr 37). Kalmistul asub ajaloomälestisena arvele võetud Terroriohvrite ühishaud. Riikliku kaitse alla võetud ja kultuurimälestiseks tunnistatud kalmistu suhtes kohaldataks eeskirja niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus mälestise kaitseks seaduse või muu õigusaktiga kehtestatud nõuetega.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatavad mõisted on samatähenduslikud kalmistuseaduses toodud mõistetega, kui käesolevas eeskirjas ei ole märgitud teisiti.

§ 3.   Kalmistu haldamine, hooldamine ja andmete kogumine

  (1) Mõisaküla kalmistu (edaspidi kalmistu) on Mõisaküla linna halduses.

  (2) Kalmistu on matmiseks avatud ja kalmistul on lubatud surnu matmine kirstuga või tuhastatud surnu matmine urniga.

  (3) Kalmistu haldamist korraldab Mõisaküla Linnavalitsus kui ametiasutus hallatava asutuse Mõisaküla Linnahooldus kaudu (edaspidi kalmistu haldaja).

  (4) Kalmistu haldaja tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist, sh eraldab matmiskohad, korraldab jäätmehooldust, täidab kalmistu kujundamisega seotud ülesandeid, peab kalmistu registrit, võtab arvele kasutajata matmiskohad ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Kalmistu hooldaja on kalmistu haldaja poolt määratud töötaja, kes tegeleb hauaplatside eraldamise, eeskirja täitmise kontrollimise ja kalmistu korrashoiuga.

  (6) Kalmistu haldaja korraldab kalmistuseadusest tuleneva kohustuse koguda kalmistule maetud isikute, hauakohtade ja platside ja hauakohtade ja -platside kasutajate kohta andmeid vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 4.   Kalmistu tööaeg

  (1) Kalmistu on külastajatele avatud iga päev ööpäevaringselt.

  (2) Kalmistul võib matuse korraldada igal nädalapäeval kell 10.00 kuni 16.00.

  (3) Riiklikel pühadel üldjuhul matmisi ei korraldata.

§ 5.   Hauakoha ja -platsi kasutusse andmise tingimused ja kord

  (1) Surnu matmiseks kalmistule peab matja kalmistu haldajalt taotlema ja saama oma kasutusse hauakoha.

  (2) Taotlus hauakoha kasutusse saamiseks tuleb kalmistu haldajale esitada vähemalt 48 tundi enne soovitavat matuse aega.

  (3) Hauakoha annab kasutusse haldaja poolt määratud pädev isik surmatõendi või arstliku surmateatise alusel.

  (4) Matja soovil ning kalmistu ruumilise võimaluse olemasolul võib koos hauakohaga kasutusse anda hauaplatsi, mille suuruse lepivad kokku hauaplatsi taotleja ja hauaplatsi kasutusse andja.

  (5) Matja soovi kohaselt eraldatakse kas ühe- või mitmekohaline hauaplats.

  (6) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise korral on üldjuhul maa-ala suurusega 1,25 x 2,50 m arvestusega ühe hauakohaga hauaplats.

  (7) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise korral on üldjuhul 1,0 x 1,0 m.

  (8) Matjal, kes ei soovi hauakoha eraldamist, on võimalik puistata tuhk tuhapuistealale, mille määrab kindlaks kalmistu haldaja.

  (9) Hauakoha- või platsi kasutusse andmise kohta sõlmitakse kasutusleping.

  (10) Kasutusse antud hauaplatsile matmiseks peab matja taotlema kalmistu haldajalt hauakoha andmist hauaplatsile.

  (11) Kasutusse antud hauaplatsile matmiseks annab kalmistu haldaja hauakoha ainult hauaplatsi kasutaja nõusolekul.

§ 6.   Hauakoha ja –platsi kasutaja

  (1) Hauakoha- ja –platsi kasutusse andmisel nimetatakse hauakoha või –platsi kasutajaks isik (edaspidi kasutaja), kes võtab endale kohustuse hooldada kasutusse antud hauakohta või –platsi vastavalt heale tavale ja eeskirja nõuetele.

  (2) Kasutaja andmed registreeritakse kalmistu haldaja peetavas kasutajate registris.

  (3) Registreeritud kasutaja asemel võib kasutajaks nimetada mõne teise isiku senise kasutaja ja uue kasutaja ühise taotluse alusel.

  (4) Registreeritud kasutaja surma korral nimetatakse uus kasutaja senise kasutaja lähedaste ettepanekul ja uue kasutaja nõusolekul.

§ 7.   Hauakoha ja -platsi kasutamise tähtaeg

  (1) Hauakoht ja –plats antakse tähtajatusse kasutusse tasuta.

  (2) Hauakoha või –platsi kasutamise võib kalmistu haldaja ühepoolselt lõpetada § 12 sätestatud juhul ja korras.

§ 8.   Matmise kord

  (1) Haua võib kaevata eeskirjas sätestatud korras matja kasutusse antud hauakohale.

  (2) Haua kaevamise korraldab kalmistu haldaja või matja kalmistu haldaja järelevalve all.

  (3) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,5 meetrit.

  (4) Urniga matmisel (tuhastatud surnu matmisel) peab haua sügavus olema vähemalt 1 meeter.

  (5) Hauakohast välja kaevatud pinnas tuleb paigutada nii, et see ei rikuks kõrval asuvaid hauakohti.

  (6) Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, siis tuleb need matta sama haua põhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (7) Matja võib taotleda kalmistu haldajalt luba varem tema kasutusse antud hauakohale peale matmiseks. Kirstuga maetava surnu pealematmiseks võib kalmistu haldaja anda loa, kui viimasest matmisest samale kohale on möödunud 20 aasta. Urniga maetava tuhastatud surnu pealematmise lubatavuse tähtaega ei ole.

  (8) Pealematmiseks on vajalik hauakoha või -platsi kasutaja nõusolek. Kui hauaplats on kalmistu haldaja poolt kehtestatud eeskirja kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

  (9) Maetu säilmete ümbermatmine toimub kokkuleppel ja koostöös kalmistu haldajaga.

§ 9.   Kalmistu kasutamise ja heakorra nõuded

  (1) Kalmistu on avalik koht.

  (2) Kalmistul tuleb hoida rahu, vaikust, korda ja puhtust.

  (3) Kalmistul on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
  2) murda lilli, puude ja põõsaste oksi ning raiuda puid ilma raieloata;
  3) kõrghaljastuse istutamine hauakohale või –platsile kalmistu haldaja loata;
  4) panna maha olmejäätmeid ja rikkuda jäätmete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid väljapoole mahuteid või selleks mitte ette nähtud kohtadesse;
  5) suurendada omavoliliselt hauakoha või -platsi mõõtmeid;
  6) sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kalmistu haldaja loata;
  7) paigaldada inventari ja rajatisi kalmistu haldaja loata;
  8) teha lõket;
  9) matta loomi;
  10) viibida lemmikloomaga, v.a selleks ettenähtud kohad;
  11) korraldada kalmistu eesmärgipärase kasutamisega mitteseotud tegevusi.

§ 10.   Hauakoha või -platsi hooldamine

  (1) Kasutusse antud hauakoht või –plats peab olema hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, pärjad;
  3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  4) hauatähised ja piirded on terved ja neil olev tekst loetav;
  5) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
  6) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu praht;
  7) hauaplatsi katteplaadid on terved.

§ 11.   Hauakoha või –platsi piiritlemine ja tähistamine

  (1) Kasutusse antud hauaplats tuleb tähistada nii, et hauaplatsi suurus ja piirid oleksid looduses visuaalselt tajutavad.

  (2) Kasutusse antud hauakoht tuleb tähistada sobiva hauatähisega (rist, hauaplaat, hauakivi jmt).

  (3) Hauaplatsile võib paigaldada kogu hauaplatsi tähistava hauatähise.

  (4) Suuremamõõtmeliste hauatähiste ja hauaplatsi piirde paigaldamine ja eemaldamine tuleb kirjalikult kooskõlastada kalmistu haldajaga.

  (5) Kõik hauatähised ja haua kujundamiseks rajatud piirded ja haljastus peavad asuma kasutusse antud hauakoha või – platsi piires, olema esteetilised ning sobima kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtetega.

§ 12.   Hooldamata hauakoha või -platsi arvelevõtmise ja taaskasutusse andmise kord

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaatamise.

  (3) Enne hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamist märgib kalmistu haldaja hauaplatsi tähisega, millel on märgitud tähistamise kuupäev, kalmistu haldaja kontaktandmed, nõue teatada kalmistu haldaja hauakoha või –platsi korrastamise aeg.

  (4) Hooldamata hauakoha või –platsi tähisega tähistamise registreerib kalmistu haldaja registris.

  (5) Kalmistu haldaja võib hooldamata hauakoha või –platsi kasutusse anda, kui hooldamata hauakoha või –platsi tähisega tähistamisest on möödunud 2 aastat ning hauakoht või –plats on jätkuvalt hooldamata.

§ 13.   Muud kalmistu tegevuse korraldamisega seotud asjaolud

  Kalmistu haldaja tagab kalmistul:
  1) infotahvli, kus on märgitud kalmistu hooldaja tööaeg ja telefoni number, kalmistu eeskiri;
  2) matmiseks vajalikud tööriistad;
  3) parkimisplatsi olemasolu ja korrashoiu;
  4) kalmistujäätmete kogumise mahutite olemasolu;
  5) veevõtukoha;
  6) tualeti.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. veebruaril 2012.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json