KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 21

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 24.05.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse “ § 22 l õike 1 punkti 36 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi lemmik loom) pidamise nõuded Mõisaküla linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on loom.

  (3) Koera või kassi omanik (loomapidaja) on kohustatud järgima loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ja muudes õigusaktides ning käesolevas eeskirjas sätestatut.

§ 2.   Mõistete kasutamine

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – igasugune territoorium, ehitis või ruum, mis on mõeldud üldiseks kasutamiseks või mis on üldkasutatav (tänav, väljak, tee, park, haljasala, staadion, mänguväljak, hoov jms);
  2) hulkuv lemmikloom – loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi või märgistamata lemmikloom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  3) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  4) loomapidaja – isik, kellele kuulub koer või kass (lemmikloom) või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi-või muu selletaolise õigussuhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse lemmikloom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones (ka korteris) või rajatises loom asub, kui lemmiklooma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  5) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus või tegevusetus;
  6) varjupaik – on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

§ 3.   Lemmiklooma pidamine

  (1) Lemmiklooma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimeste või teiste loomade ründamise võimalus.

  (2) Lemmiklooma pidamine ei tohi häirida ega ohustada teisi kaaskodanikke, nende vara või teisi loomi. Loomapidaja kannab vastutust looma poolt tekitatud kahju eest.

  (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lemmikloomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima nii avalikku korda kui ka korteriomanike poolt kehtestatud korda.

  (4) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (5) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, jätta abitusse seisundisse, tekitada valu, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

§ 4.   Lemmikloomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.

  (2) Koera on lubatud jalutusrihmata välja lasta ainult eriotstarbeliseks kasutamiseks vastavate riigi või Mõisaküla linna õigusaktidega sätestatud juhtudel, samuti dresseerimiseks selleks spetsiaalselt ettenähtud platsil, elamu test ja autoteest eemalasuval ma a-alal, kui sellega ei ohustata k aaskodanikke ja teisi loomi.

  (3) Inimest või teist lemmiklooma hammustanud koer tuleb eraldada kõigist inimestest ja teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.

  (4) Koera tohib jätta pähepandud suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta mõistlikuks ajaks (mitte kauem kui pool tundi), mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) võtma tarvitusele meetmed, et välistada lemmiklooma ärajooksmise ja inimeste või teiste loomade ründamise võimalus;
  2) vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või tema kasutuses olevale territooriumile koera olemasolust teatava hoiatussildiga, kusjuures peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute ohutuse;
  3) tagama lemmikloomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
  4) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt koristama lemmiklooma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu territooriumil;
  5) lemmiklooma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimise, teatades looma kadumisest ka varjupaigale ja/või linnavalitsusele;
  6) teavitama koheselt veterinaarasutust või veterinaararsti inimest hammustanud loomast või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast);
  7) laskma marutaudi vastu vaktsineerida 2 -3 (kahe kuni kolme) kuu vanuse lemmiklooma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtaegadel.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada lemmikloomal reostada avalikku kohta, sealhulgas hoonete (ka korterelamute) ühiskasutuses olevaid ruume;
  2) lubada lemmikloomal ilma järelvalveta viibida avalikus kohas - spordiväljakutel, laste mänguväljakutel, liivakastides, kalmistul;
  3) viibida lemmikloomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 sätestatud nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 6.   Lemmikloomade märgistamine ja registreerimine.

  (1) Kõik koerad peavad kandma märgistusena kaelas registreerimisnumbriga varustatud kaelarihma.

  (2) Kõik linna haldusterritooriumil peetavad koerad peavad olema registreeritud Mõisaküla linna valitsuses (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Looma pidaja on kohustatud tagama koera registreerimise linnavalitsuses 10 (kümne) päeva jooksul pärast looma neljakuuseks saamist või omandamist.

  (4) Koera registreerimiseks esitab omanik järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, isikukood, elukoht, telefoni number;
  2) lemmiklooma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused v õi looma kirjeldus.

  (5) Koera registreering kestab 20 aastat, mille järel kanne kustutatakse.

  (6) Looma kadumisest või surmast peab omanik teavitama l innavalitsust.

§ 7.   Hulkuv lemmikloom

  (1) Järelvalveta jäetud ning hulkuvate lemmikloomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning lemmikloomade hukkamist korraldab l innavalitsus, tellides vajadusel vastavat teenust asjakohaselt asutuselt.

  (2) Kui hulkuv lemmikloom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik koheselt loomapidajale tagastada, tuleb lemmikloom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta - varjupaika.

  (3) Kinnipüütud lemmikloomi hoitakse varjupaigas üldjuhul 14 (neliteist) päeva. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik lemmiklooma omanikku kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse läbi looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.

  (4) Omanikuga lemmiklooma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülev aatuse kulud tasub loomapidaja. Loomapidaja l emmikloomast loobu mine ei vabasta teda kulude kandmise kohustusest.

  (5) Hulkuvate lemmikloomade toitmist ning pidamist korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil reguleeritakse eelkõige antud eeskirjaga ja korterelamu kodukorraga. Hulkuva looma söötja peab koristama looma söötmisest tekkiva reostuse ning vältima hulkuva looma pääsu laste mängu- või õppepaiga, spordiväljakute, kaupluse ja toitlustuskoha lähedusse.

  (6) Hulkuva lemmiklooma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva eeskirjaga loomapidajale pandud kohustused.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud linnavalitsusele või varjupaigale hulkuvast loomast.

§ 8.   Vastutus

  (1) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel ja korras.

  (2) Järelevalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsus ning politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 28. veebruari 2003. a määrus nr 1 „Koerte ja
kasside pidamise eeskiri Mõisaküla linnas “.

  (2) Määrus jõustub 01. juunil 2012.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json