HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 26

Õpilaste sõidukulude hüvitamise kord

Vastu võetud 19.01.2012 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega sätestatakse Mõisaküla Kooli õpilastele ühistranspordis kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu Mõisaküla linna eelarvest hüvitamise tingimused ja kord.

§ 2.   Sõidukulude hüvitamine

  (1) Sõidukulud hüvitatakse Mõisaküla Kooli õpilasele, kes ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Mõisaküla linna elanik ning kasutab kooli ja koolist koju sõitmiseks õppeperioodil igal koolipäeval ühistransporti.

  (2) Sõidukulu hüvitatakse esitatud sõidupiletite alusel.

  (3) Sõidukulu hüvitist makstakse hüvitist saama õigustatud isikule õppeperioodi igal koolipäeval üheks sõiduks kooli ja tagasi.

§ 3.   Sõidukulude hüvitamise taotlemine ja väljamaksmine

  (1) Sõidukulude hüvitamiseks esitab täisealine õpilane või alaealise õpilase seaduslik esindaja Mõisaküla Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kulutuste tegemise kuu järgmise kuu 10. kuupäevaks vormikohase taotluse koos sõidupiletitega. Taotluse vormi kehtestab linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsus võib nõuda kulutuste põhjendatuse kontrollimiseks muid täiendavaid dokumente.

  (3) Linnavalitsusel on õigusteha järelepärimisi kooli ja sõidupiletite väljamaksmine peatada või lõpetada, kui selgub, et esitatud sõidupiletid on aja kohta, mil õpilane ei ole käinud koolis.

  (4) Väljamaksmisele ei kuulu rikutud või mitteloetavad piletid.

  (5) Sõidukulude hüvitamise väljamaksed teostatakse esitatud taotluse ja sõidukulu tõendavate dokumentide alusel pangaülekandega taotleja või tema poolt taotluses määratud isiku arvelduskontole hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks.

  (6) Linnavalitsusel on õigus jätta sõidukulu hüvitamata, kui taotleja on esitanud valeandmeid.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2012.

  (2) Määrus jõustub 23. jaanuaril 2012.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json