SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Mõisaküla Hoolekandekeskusesse hooldamisele võtmise kord

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 30

Mõisaküla Hoolekandekeskusesse hooldamisele võtmise kord

Vastu võetud 25.10.2012 nr 26

Määruse kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõigete 1 ja 2 ning Mõisaküla Hoolekandekeskuse põhimääruse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib hooldust vajava isiku Mõisaküla Hoolekandekeskusesse (edaspidi hoolekandekeskus) ööpäevasele hooldamisele vastuvõtmist, sealt lahkumist ning hoolduskulude tasumist.

  (2) Hoolekandekeskusesse võetakse eelisjärjekorras Mõisaküla linna rahvastikuregistris olevaid ja Mõisaküla linnas alaliselt elavaid vanureid ja puudega inimesi, kes vajavad ööpäevaringset abi ja järelevalvet.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse hoolekandekeskusesse hooldusele hooldust vajavaid isikuid ka teistest omavalitsustest.

  (4) Hoolekandekeskuse kohamaks kinnitatakse Mõisaküla Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) poolt vähemalt üks kuu enne eelarvesaasta algust.

  (5) Üldjuhul võetakse hoolekandekeskusesse hooldust vajavaid isikuid vastu linnavalitsuse korralduse alusel. Vabade kohtade olemasolul võib hoolekandekeskuse juhataja võtta väljastpoolt Mõisaküla linna tuleva isiku hooldusele enne linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist, kui on eelnevalt kokkulepitud hoolduskulude tasumine.

2. peatükk HOOLKANDEKESKUSESSE VASTUVÕTMINE 

§ 2.   Hoolekandekeskusesse vastuvõtmise taotlemine

  (1) Hoolekandekeskusesse vastuvõtmist võivad taotleda nii hooldust vajav isik kui ka tema pereliikmed, eestkostja või muu isik (edaspidi taotleja).

  (2) Taotleja esitab linnavalitsusele kirjaliku avalduse.

  (3) Avaldusele lisatakse alljärgnevad dokumendid:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) arsti tõend hooldamist vajava isiku tervisliku seisundi kohta;
  3) kohaliku omavalitsuse garantiikiri, kui omavalitsus osaleb hoolduskulude tasumisel.

  (4) Teistest omavalitsusüksustest taotlejad esitavad avalduse ja nõutavad dokumendid hoolekandekeskuse juhatajale, kes edastab avalduse ja hoolduskulude tasumise garantiikirja linnavalitsusele.

  (5) Linna elanik, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui seadusjärgsed ülalpidajad on olemas, kuid on maksujõuetud, võib taotleda hoolduskulude katmisel linna osalust vastavalt Mõisaküla Linnavolikogu poolt kehtestatud korrale. Sel juhul tuleb esitada lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud dokumentidele lisaks:
  1) tõend igakuise riigi poolt makstava sissetuleku suuruse kohta;
  2) koopia Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsusest (olemasolul);
  3) geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte või rehabilitatsiooniplaan (olemasolul);
  4) vajadusel täiendavad andmeid.

  (6) Linnavalitsuse sotsiaaltööspetsialistil on linna elaniku hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda isikuga kooskõlastatult tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustusega perekonnaliikmete majanduslikku olukorda ja teha päringuid elatusvahendite hindamiseks.

§ 3.   Hoolekandekeskusesse paigutamine

  (1) Linna registris oleva omasteta isiku hoolekandekeskusesse paigutamise otsustab linnavalitsus hiljemalt kahe nädala jooksul vastava avalduse ja dokumentide laekumisest.

  (2) Hoolekandekeskusesse paigutamisest on õigus keelduda, kui:
  1) seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad põhjendamatult ei nõustu osalema hoolduskulude katmisel;
  2) isik on vaimuhaige, alkohoolik või narkomaan, põeb ohtlikku nakkushaigust, on endale või teistele ohtlik.
  3) isik vajab igapäevast hooldushaigla teenust (tilgutit, süstimist, sondiga toitmist jmt)
  4) hoolekandekeskuses ei ole vabu kohti;
  5) isiku toimetulek tagatakse teiste sotsiaalteenustega.

§ 4.   Hoolekandekeskusest lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Hooldust vajavale isikule lõpetatakse hooldusteenuse osutamine:
  1) isikliku, seadusjärgse- ülalpidaja või eestkostja avalduse alusel;
  2) hooldatav vajab paigutamist kinnipidamisasutusse või erihooldekodusse;
  3) hooldatav või hoolduskulude tasuja ei täida lepingujärgseid kohustus.

  (2) Kui hooldust vajav isik lahkub hoolekandekeskusest ajutiselt (sugulaste juurde), võimaldatakse talle hoolduskoha säilimine hoolduskulude tasumisel, millest on maha arvestatud toiduraha äraoldud päevade eest.

  (3) Isik arvatakse hoolekandekeskusest välja tema surma korral.

3. peatükk HOOLDUSKULUDE TASUMINE 

§ 5.   Hoolduskulude eest tasumine

  (1) Hooldust vajava isiku või tema seadusjärgse ülalpidaja või eeskostja või tema elukohajärgse omavalitsuse ja hoolekandekeskuse juhataja vahel sõlmitakse vormikohane hooldusleping, milles sätestatakse hoolduskulu, hoolekandekeskuse ning hoolealuse õigused ja kohustused.

  (2) Hoolekandekeskusesse elama asumisel võtab hooldust vajav isik või isiku hooldusele võtmise taotleja endale kohustuse tasuda kas osaliselt või täielikult (vastavalt sõlmitud lepingule) hooldust vajava isiku ülalpidamiskulud hoolekandekeskuses.

  (3) Kui hooldustvajava isiku ning seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekust ei piisa, tasub puuduva osa hooldustvajava isiku elukohajärgne kohalik omavalitsus.

  (4) Ülalpidamiskuludest puudujääva osa katmiseks võib sõlmida lepingu hoolealuse vara arvelt või tasuvad selle seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad.

  (5) Hooldusalusel isikul on õigus oma vabal tahtel teha hoolduskulude katmiseks oma isikliku kinnisvara kohta notariaalne kinkeleping Mõisaküla linna kasuks.

  (6) Hoolduskulude maksmiseks lepingu sõlminud isik (hooldust vajav isik ise, seadusjärgsed ülalpidajad, isiku elukohajärgne omavalitsus) tasub hoolduskulude eest vastavalt linnavalitsuse poolt esitatud arvele.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 6.   Vormide kinnitamine

  Kinnitada hoolekandekeskusesse hooldamisele võtmise avalduse (lisa 1) ja hoolduslepingu vormid (lisa 2).

§ 7.   Rakendussätted ja määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavalitsuse 15. aprilli 2002. a määrus nr 12 „Mõisaküla Hoolekandekeskusesse ööpäevasele hooldamisele võtmise alused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. novembril 2012.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

Lisa Avaldus

Lisa Leping

/otsingu_soovitused.json