HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Mõisaküla lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Mõisaküla Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 37

Mõisaküla lasteaeda laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 09.04.2009 nr 12

Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Mõisaküla lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras Mõisaküla linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid kolme- kuni seitsmeaastasi lapsi, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Mõisaküla linn.

  (3) Teiste omavalitsusüksuste haldusterritooriumil elavaid lapsi võetakse lasteaeda vastu vabade kohtade olemasolul. Vastuvõtmine toimub vastava omavalitsuse kirjaliku kooskõlastuse olemasolul.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse vastuvõtmiseks lasteaeda esitab lapsevanem või eestkostja või hooldaja (edaspidi lapsevanem) lasteaia juhatajale vormikohase avalduse (lisa 1) ja tervisetõendi ning sõlmib lasteaiakoha kasutamise lepingu (lisa 2).

  (2) Lasteaiakoha taotlemise avaldused registreeritakse nende laekumise järjekorras.

  (3) Koha saamisest uueks õppeaastaks komplekteeritavasse rühma teatab lasteaia juhataja lapsevanemale kirjalikult hiljemalt 30. juuniks.

  (4) Lasteaia rühmad komplekteerib lasteaia juhataja vastavalt avalduste esitamise järjekorrale 25. augustiks.

  (5) Vaba koha puudumisel lasteaias võib lapsevanem jääda lapsele kohataotlejana järjekorda. Vaba koha olemasolust teatab lasteaia juhataja järjekorras olevale lapsevanemale. Peale teate saamist on lapsevanem kohustatud teatama koha soovist kolme päeva jooksul.

  (6) Lasteaia juhataja kinnitab lasteaia rühmad 01. septembriks ja esitab lasteaia laste nimekirjad ning järjekorras olevate laste nimekirjad Mõisaküla Linnavalitsusele 10. septembriks.

  (7) Lapsevanemal on kohustus tutvuda lasteaia kodukorra ja päevakavaga, lasteaia osalustasu ja toiduraha maksmise tingimustega ning sõlmida lasteaiakoha kasutamise leping hiljemalt 05. septembriks.

  (8) Lapsevanemal on õigus saada teavet tema poolt makstava tasu suuruse, lasteaia tegevuse, päevakava, töökorralduse ja muude lasteaia tegevust reguleerivate õigusaktide kohta.

  (9) Linnavalitsus võib lasteaia juhataja ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele
sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega, samuti erirühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed.

  (10) Erivajadustega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu vanema kirjaliku avalduse ja nõustamiskomisjoni otsuse alusel.

§ 3.   Lapsevanema osalustasu ja toiduraha tasumine

  (1) Lapsevanem on kohustatud tasuma eelneva kuu osalustasu ja toiduraha hiljemalt järgmise kuu 25. kuupäevaks temale esitatud arve või makseteatise alusel.

  (2) Makseraskuste tekkimisel on lapsevanem kohustatud sellest teavitama lasteaia juhatajat ja kokku leppima tasumise graafiku.

  (3) Makseraskuste tekkimisest mitteteatamisel ning osalustasu ja toiduraha õigeaegsel mittetasumisel kaotab lapsevanem õiguse tuua last lasteaeda alates järgmise kuu esimesest päevast. Peale võla tasumist on lapsevanemal õigustuua laps lasteaeda.

  (4) Lapse lasteaias mitte viibimine ei vabasta lapsevanemat osalustasu maksmisest. Erandina on võimalik taotleda lasteaia kohamaksust vabastamist arstitõendi alusel lapse pika haiguse või taastusravil viibimise aja eest.

  (5) Toiduraha tasub lapsevanem lapse lasteaias viibitud päevade eest. Lapse toidult mahaarvamise kord kehtestatakse lasteaia kodukorras.

  (6) Osalustasu ja toiduraha maksmisest kinnipidamise eest vastutab lasteaia juhataja.

§ 4.   Lasteaiast lahkumine ja väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus.

  (2) Lasteaia juhataja käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja kui:
  1) lapsevanem on esitanud avalduse lapse lahkumise kohta lasteaiast;
  2) laps läheb kooli;
  3) laps on puudunud lasteaiast rohkem kui üks kuu ja lapsevanem pole teavitanud lasteaia juhatajat puudumise põhjustest;
  4) vanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul ja pole kokku lepitud ka tasumise graafikut.

  (3) Lapse lasteaiast väljaarvamise kooskõlastab lasteaia juhataja hoolekogu ja Mõisaküla linnavalitsuse sotsiaaltöötajaga ning teavitab lapsevanemat kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (4) Lapsele säilitatakse koht lasteaias, kui tema puudumisest on teatatud lasteaeda ühe nädala jooksul arvates lapse puuduma jäämisest.

  (5) Kui lapse puudumise periood kestab kuu, suunatakse laps ajutiselt lasteaiast välja lapsevanema avalduse alusel, milles on näidatud lapse lasteaeda taastoomise kuupäev ja ärajäämise põhjus. Lapsele säilitatakse koht üheks õppeaastaks. Kui lapsevanem määratud ajaks last lasteaeda ei too, arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja.

  (6) Lapse lahkumisel lasteaiast on lapsevanem kohustatud tasuma lapsevanema poolt makstava toiduraha ja õppekulu tasu. Tasumata jäetud summad nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavalitsuse 23. augusti 1999. a määruse nr 2 “Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub 01. mail 2009.

Ervin Tamberg
Linnapea

Leili Ruus
Linnasekretär

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Leping

/otsingu_soovitused.json