Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mõisaküla linna raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Mõisaküla linna raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise kord - sisukord
  Väljaandja:Mõisaküla Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 17.11.2012, 39

  Mõisaküla linna raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise kord

  Vastu võetud 21.09.2010 nr 7

  Määrus kehtestatakse “Rahvaraamatukogu seaduse” § 7 lg 2 alusel.

  § 1.   Mõisaküla linna raamatukogu direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  § 2.   Konkursil võivad osaleda kõik isikud, kes vastavad Rahvaraamatukogu seadusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ning Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud eesti keele oskuse nõuetele.

  § 3.   Konkursil osalevate isikute vastavus kvalifikatsiooninõuetele peab olema dokumentaalselt tõestatud.

  § 4.   Konkursi kuulutab välja Mõisaküla Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) korralduse alusel, avaldades vastava konkursiteate maakonna ajalehes “Sakala”, linna veebilehel www.moisakyla.ee, linna teadetetahvlil vähemalt kümme tööpäeva enne konkursi toimumist.

  § 5.   Ajalehes avaldatav konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid: raamatukogu nimi ja aadress; raamatukogu direktorile esitatavad nõuded; avalduse esitamise tähtaeg ja koht; koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu.

  § 6.   Konkurss loetakse väljakuulutatuks konkursiteate ajalehes avaldamise kuupäevast alates.

  § 7.   Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldus koos teiste konkursiteates avaldatud dokumentidega laekuvad linnavalitsusele hiljemalt konkursiteates märgitud dokumentide esitamise tähtajaks.

  § 8.   Linnavalitsusele esitatud dokumendid registreeritakse vastavalt linnavalitsuse asjaajamise korrale.

  § 9.   Linnasekretär korraldab dokumentide edastamise komisjoni liikmetele tutvumiseks vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist.

  § 10.   Kandidaat esitab komisjonile järgmised dokumendid: kirjaliku avalduse; CV elulookirjeldus); ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;4. motivatsioonikirja.

  § 11.   Konkursist osavõtjatel on õigus saada linnavalitsusest teavet raamatukogu tegevusest, külastada raamatukogu ning tutvuda teavikute fondiga.

  § 12.   Konkursi viib läbi linnavalitsuse korraldusega moodustatud 5-liikmeline konkursikomisjon.

  § 13.   Komisjoni koosseisu kuuluvad: linnapea–komisjoni esimees; volikogu esimees;volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja; linnasekretär; pearaamatupidaja.

  § 14.   Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

  § 15.   Komisjon on töövõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees ja vähemalt kaks liiget.

  § 16.   Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe hääl.

  § 17.   Komisjoni koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja koosolekust osavõtnud komisjoni liikmed.

  § 18.   Komisjoni esimees kutsub esimese koosoleku kokku konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtajast arvates ühe nädala jooksul.

  § 19.   Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon dokumendi- ja vestlusvooru.

  § 20.   Dokumendivoorus hinnatakse kandidaate esitatud dokumentide alusel. Dokumendivooru tulemusena kandidaat kas lubatakse vestlusvooru või mitte.

  § 21.   Vestlusvooru mittepääsenud kandidaadile saadetakse kirjalik teade hiljemalt otsuse tegemise kuupäevale järgneval tööpäeval.

  § 22.   Vestlusvooru lubatud kandidaadile saadetakse hiljemalt otsuse tegemise kuupäevale järgneval tööpäeval kirjalik teade, milles märgitakse vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaat saaks teate kätte vähemalt kolm päeva enne vestluse toimumist.

  § 23.   Enne vestlusvooru algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

  § 24.   Kandidaadil on õigus anda vestluse käigus lisaks komisjoni poolt esitatud küsimustele täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi, loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis; saada teada enda kohta tehtud otsusest.

  § 25.   Komisjonil on õigus nõuda täiendavat teavet kandideerija elu- ja tööalase tegevuse kohta.

  § 26.   Kandidaat võtab koosolekust osa ainult vestluse ajal. Kandidaatidega vesteldakse eraldi.

  § 27.   Vestlusvoorus tutvustavad kandidaadid end lühidalt ning esitavad raamatukogu visiooni, seejärel esitavad komisjoni liikmed küsimusi.

  § 28.   Komisjonil on õigus vestlusvoorus osalenud kandidaatide nimed avalikustada.

  § 29.   Komisjon võtab iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest otsustest: tunnistada kandidaat ametikohale vastavaks; tunnistada kandidaat ametikohale mittevastavaks; tunnistada kandidaat koosolekule mitteilmunuks.

  § 30.   Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valib komisjon ühe kandidaadi, kelle esitab linnavalitsusele ametisse kinnitamiseks. Teistele kandidaatidele saadetakse vastav kirjalik teade hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval

  § 31.   Kui konkursi tulemusena ei leitud kandidaati raamatukogu direktori ametikohale või kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, loetakse konkurss luhtunuks. Linnapea määrab raamatukogu direktori kohusetäitja ning linnavalitsus kuulutab välja uue konkursi.

  § 32.   Kandidaadil on õigus komisjoni otsusega mittenõustumisel käesolevas korras kehtestatud protseduurireeglite rikkumise tõttu pöörduda kolme tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest kaebusega linnavalitsuse poole. Linnavalitsusel on õigus tühistada komisjoni otsus ning kuulutada välja uus konkurss.Paragrahvi tekst

  § 33.   Raamatukogu direktori kinnitab ametisse linnavalitsus. Linnapea sõlmib töölepingu kahe nädala jooksul linnavalitsuse poolt ametisse kinnitamise päevast arvates, kuid mitte enne kui kolme tööpäeva möödudes komisjoni otsuse tegemise päevast.

  § 34.   Linnapea ei sõlmi temale esitatud isikuga töölepingut, kui kandidaat loobus kirjaliku avaldusega raamatukogu direktori ametikohast;enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise; isik ei ole ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isiklikku või perekondlikku laadi takistuse tõttu.

  § 35.   Kui linnapea ei sõlminud töölepingut käesoleva korra punktis 34. loetletud asjaoludel, korraldab komisjon uue hääletamise, valides ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast raamatukogu direktori ametikohale nimetamiseks uue kandidaadi. Kui ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaate ei olnud rohkem kui ametisse kinnitamiseks esitatu, kuulutatakse vastavalt punktile 31 välja uus konkurss.

  § 36.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Ervin Tamberg
  Linnapea

  Leili Ruus
  Linnasekretär

  /otsingu_soovitused.json